Начало arrow Актуално arrow Новини arrow Кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“
Кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“ Печат
ББИА

На 26 февруари 2018 г. от 14:30 ч. в Дома на Европа в София ще се проведе кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките. Приветствие към участниците ще поднесе г-жа Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, а в работата на кръглата маса ще участват: г-н Емил Радев, евродепутат и член на Комисята по правни въпроси на Европейския парламент, г-н Мануел Матео, член на кабинета на еврокомисаря Мария Габриел, членовете на изпълнителния комитет на ЕБЛИДА – ръководители на библиотечните асоциации от Германия, Великобритания, Финландия, Дания, Италия, Швеция, Испания, Нидерландия, Люксембург, Латвия и др, както и представители на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА). В дискусиите ще вземат участие университетски преподаватели, представители на неправителствени организации, както и на академични и обществени библиотеки.

Форумът се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и ЕБЛИДА с подкрепата на Министерство на културата и е част от съпътстващата културна програма за Председателството. Съорганизатори са Фондация „Глобални библиотеки – България“ и УниБИТ. Във фокуса на кръглата маса ще бъдат реформите в Европейското законодателство, касаещи авторското право, и тяхната роля за подобряване достъпа до културното наследство, насърчаване на иновациите и реализиране възможностите на цифровизацията.

------------------------------------------

Материали, свързани с авторското право и библиотеките

 • Реформа в авторското право и библиотеките

ЕБЛИДА е публикувала становища по някои моменти от реформата и значението им за библиотеките

The Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market is a once-in-a-decade reform that will have a strong impact on the functioning of libraries and cultural heritage institutions by setting out rules for exceptions limitations to copyright.
Предложението за Директива на Европейския парламент и Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар е реформа, която се случва веднъж на десет години, и ще окаже значително влияние върху функционирането на библиотеките и институтите в областта на културното наследство, въвеждайки правила за изключения и ограничения за авторското право.

Позицията на ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР и Публични библиотеки 2020

European Copyright Reforms
Seven Ways to Promote Innovation, Creativity and Heritage [PDF]
Европейски реформи в областта на авторското право
Седем начина за насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството [PDF]

Подробно обяснение на позицията по отделни текстове:
Article 3 – Text and Data Mining [PDF]
Чл. 3Извличане на информация от текст и данни [PDF]

Article 4 – Illustration for Teaching [PDF]
Чл. 4 – Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности [PDF]

Article 5 – Public Interest Copying [PDF], Dedicated Terminals [PDF] and Document Supply [PDF] and eLending [PDF]
Чл. 5 – Възпроизвеждане с цел опазване и други услуги в публичен интерес [PDF]; Чл. 5 – Предоставянето на дигитални копия на място [PDF]; Чл. 5 – Доставка на документи [PDF]; Чл. 5 – Отдаване на електронни материали [PDF]

Articles 7–9 – Out of Commerce Works [PDF]
Чл. 7 до 9 – Произведения извън търговско обращение [PDF]

For article 11 and 13, please see the Open Letter EBLIDA, IFLA and LIBER signed together with an International Coalition of European academic, library, education, research and digital rights communities.
За позиция по член 11 и 13 вижте Отвореното писмо [PDF] на ЕБЛИДА, ИФЛА и ЛИБЕР, подписано и от Международна коалиция на европейските академични, библиотечни, научноизследователски общности и общности по цифрови права.

 • Допълнителна информация

9th December 2015 – EU Commission Communication Towards a modern, more European copyright framework

“Towards a modern, more European Copyright Framework”: Adapting Exceptions to Digital and Cross‐Border Environments – Recommendations by European library and other cultural heritage organizations
„Към модерна, по-европейска рамка за авторско право”: Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни организация и други организации в областта на културното наследство [PDF]

Chris Morrisonand Jane Secker (United Kingdom). Copyright Literacy in the UK and International Collaboration: Video Message)
Крис Морисън и Джейн Секер (Великобритания). Авторскоправната грамотност и ролята на информационните професионалисти: Опит на Великобритания и международно сътрудничество: Видео съобщение)

------------------------------------------

Документи, свързани с авторското право и библиотеките

 • Българско законодателство

Закон за авторското право

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закон за достъп до обществена информация

Изменения и допълнения към Закона за достъп до обществена информация, касаещи библиотеките

 • Европейски директиви в областта на авторското право

Директива 2001/29/ЕО за хармонизиране на някои аспекти на АП и сродните права в информационното общество

Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост

Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни

Директива на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми

 • Ръководства по авторско право за библиотеките

Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките 2006
Български превод на Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките, изработен от Консорциума EIFL – Електронна информация за библиотеките.

Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции: основен наръчник (2015) [PDF]
Български превод на Limitations and Exceptions in EU Copyright Law for Libraries, Educational and Research Establishments, издание на Лигата на европейските академични библиотеки (LIBER). Публикува се с любезното съдействие на LIBER.

 • Други полезни документи

Изключенията и ограниченията на авторското право и библиотеките
Изложение на принципите върху изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеките и архивите от Електронна информация за библиотеките (еIFL), Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) и Съюз Авторско право в библиотеките (LIBRARY COPYRIGHT ALLIANCE) пред 18-ата сесия на Постоянната комисия по въпросите на авторското право и сродните му права към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), 25 – 29 май 2009 г.

Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото
Декларация на широка европейска коалиция, представяща потребители, автори, библиотеки, технологични компании и гражданското общество под надслов „Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото“, 5 май 2010 г.

В подкрепа на творчеството – в подкрепа на авторското право и свободата на словото
Писмо на Федерацията на европейските издатели във връзка с кампания за защита на авторското право.

Crews, Kenneth (2015). Study on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives : Updated and revised [online]. // WIPO, 2015, 453 p. Available at: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=306216

Инициативи в областта на авторското право и библиотеките
Проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“
Основната цел на проекта с ръководител проф. д-р Таня Тодорова от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е да изследва проблематиката, свързана с авторскоправната политика в библиотечните и културните институции в България, както и в други европейски страни, и чрез анализи, сравнения и обобщения да достигне до: нови научни продукти; ново учебно съдържание в академични програми и за целите на продължаващото обучение; предложения за актуализация на съществуващото законодателство; изготвяне на практико-приложни модели на авторскоправна политика за библиотечните, образователните и културните институции, отговаряща на съвременната информационна среда и на конкретната специфика и нужди.

Национален семинар „Авторското право и библиотеките“
Българската библиотечно-информационна асоциация организира семинар на тема „Авторското право и библиотеките“, който се проведе на 7 ноември 2013 г. В програмата бяха представени инициативи на ИФЛА за международни договорености за изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеки, музеи и архиви, както и презентации на релевантни практики в българските библиотеки.

------------------------------------------

Публикации в интернет

 1. Библиотеките и интелектуалнатa собственост
  Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките 
 2. Често задавани въпроси за авторските права
  Насърчаване и поддържане на стойността на интелектуалната собственост
 3. Ивелин Йорданов. Илюстрация на „свободното използване“ на авторски произведения
 4. Авторски права: ЕП застава в подкрепа на културното многообразие и достъпността
 5. Атанас Костов. Онлайн библиотеките и авторските права
 6. Милена Цветкова. Безпрецедентни колизии за книгите // Култура, бр. 31 (2604), 17 септември 2010
 
< Предишен
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - България
facebook
Copyright © 2000 - 2017 Българска библиотечно-информационна асоциация
София, бул. „Васил Левски“ 88, ет. 1, стая 73; тел. 02 8412487, 0885311854; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.