Експертно-консултантски услуги

Професионална квалификация „библиотекар“ със средно образование ПДФ Печат

ВЪПРОС:

Необходимо ли е придобиването на професионална квалификация "библиотекар" със средно образование  (съгласно параграф 3, точка (2) и (7) на Преходните и Заключителни разпоредби от Закона за обществените библиотеки) за лица, обучавали се в 45-дневни курсове за придобиване на библиотечна квалификация през 80-те, 90-те и последните 10 години?

ОТГОВОР:

Законът за обществените библиотеки (Обн. ДВ. Бр. 42 от 5 юни 2009 г., в сила от 06.07.2009 г.) въвежда професионална библиотечна квалификация "библиотекар" със средно образование, изискванията за придобиването на която са изцяло съобразени с действащия Закон за професионалното образование и обучение. Професията е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение с трета степен на професионална квалификация. Обучението за придобиване на тази квалификация е легитимно само когато е проведено в лицензирани от НАПОО центрове за професионално образование и успешно завършилите получават документ за библиотечна правоспособност, в съответствие с изисквания, заложени в Закона за обществените библиотеки (чл. 21, ал. 3; чл. 29, ал. 3; чл. 35, ал. 3; чл. 39, ал. 2). Лицензираните центрове за обучение по професията "библиотекар" със средно образование могат да бъдат проверени на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/arch_cpo/sections/Legal-reg.htm.

Проблемът, свързан с повдигнатия от Вас въпрос произтича от факта, че действащата нормативна база не третира приравняването на получено преди влизането в сила на Закона образование към съвременната система.

Относно провежданите обучения на библиотекари - среднисти до приемането на Закона за обществените библиотеки важна предпоставка за оценка на придобитото образование е наличността на правни основания за провеждане на обученията; съдържанието на учебните програми и легитимността на документите, удостоверяващи придобитата професионална квалификация. За периода, визиран във Вашето питане, обучението на библиотекари среднисти се регламентира от Постановление на Министерския съвет № 42 от 24 юли 1980 г. за Единна национална система за повишаване квалификацията на кадрите. Съгласно разпорежданията на чл. 4 ал. 4  Комитетът за култура със заповед № VІ 2409 от 16.ХІІ.1980 г. делегира правото на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" да провежда 8-месечни присъствено-задочни курсове за специализация като библиотекар-библиограф с висше образование и с друга заповед - права на бившите окръжни (сега регионални) библиотеки да обучават библиотекари със средно образование в 45-дневни курсове. На основание на цитираното ПМС лицата, завършилите тези обучения, получават свидетелство за библиотечна правоспособност, което им дава право да работят в библиотека.

Придобитата библиотечна квалификация в 45-дневните курсове, провеждани на основание на цитираното ПМС е по утвърдени от Комитета за култура учебни програми. Считаме, че обучението, проведено в 45-дневни курсове,  допълнено с продължителен трудов стаж в библиотека и участие във форми за повишаване на квалификацията е достатъчно основание за приравняването му към професионална квалификация "Библиотекар" със средно образование.

 © ББИА. Всички права запазени. Този текст или части от него могат да бъдат размножавани и публикувани без съгласието на ББИА, но със задължително цитиране на източника.

Последна редакция: Понеделник, 04 февруари 2013 г., 13:45
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева