Експертно-консултантски услуги

Необходим ли е конкурс за директор ПДФ Печат

 

Въпрос:

Необходимо ли е да се провежда конкурс за 4-годишен мандат на длъжността директор на РБ след като в ЗОБ не е изрично изписано? Има ли връзка на ЗОБ с последното изменение на ЗЗРК от ноем. 2012 г.?

Становище на ББИА:

Според Закона за развитие и закрила на културата (ЗЗРК), Чл. 9 ал. 5 (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г., бр. 77 от 2012 г.) Правоотношенията на директорите на регионални културни институти с кметовете на общините, на чиято територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс за срок от 4 години съгласно Кодекса на труда, освен ако друго не е предвидено в специален закон. В случая, както правилно се отбелязва в самия въпрос,  има специален закон – Закон за обществените библиотеки (ЗОБ), който се прилага. В него не се регламентира мандатност за директорите на регионалните библиотеки.  

По смисъла на ЗОБ, съгласно Чл. 28. (1) Регионалната библиотека се ръководи и представлява от директор, назначен от кмета на общината, на чиято територия е седалището, въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. Предвидените в Допълнителните разпоредби на ЗОБ „не повече от 5 години” от влизането на Закона в сила се дават, за да могат всички, които желаят да работят на длъжността директор да покрият изискванията за нея. §6. (1) Лицата, заварени на длъжностите директор на обществена библиотека по чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 2, запазват правата си до обявяване на конкурс за съответната длъжност, но за не повече от 5 години от влизането в сила на закона.  

Общината е длъжна да обяви нов конкурс по условията на Закона за заварените на тази длъжност след изтичането на срока по §6 ал.1 от ДР на ЗОБ.
Такова е тълкуването на казуса от експертите на ББИА.

Зададените въпроси са от компетенциите на Министерството на културата и въпрос на правилното разбиране и прилагане на ЗОБ от местните власти.

© ББИА. Всички права запазени. Този текст или части от него могат да бъдат размножавани и публикувани без съгласието на ББИА, но със задължително цитиране на източника.

Последна редакция: Понеделник, 04 февруари 2013 г., 13:39
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева