Експертно-консултантски услуги

Модел за проучване и анализ на библиотечно-информационното обслужване на учениците в конкретна община ПДФ Печат

МОДЕЛ ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ (БИО) НА УЧЕНИЦИТЕ В КОНКРЕТНА ОБЩИНА.
ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН ЗА ОБЩИНАТА МОДЕЛ ЗА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ*

ПЛАН НА ПРОУЧВАНЕТО И ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

І. Анализ на състоянието на библиотечно-информационното обслужване на учениците в общината:

1. Събиране на статистическа информация за училищата в общината: анализ на състава на учащите се в тях (общ брой ученици, по класове, възрастови групи, социално-демографска характеристика, ученици със СОП, друга специфика).

Отг. РИО/отг. лице от общината

2. Анализ на състоянието на училищните библиотеки в отделните училища: наличие на функциониращи библиотеки и анализ на дейносттите им по показателите за библиотечна ефективност.

Отг. Методичен отдел на регионална или общинска библиотека

ІІ. SWOTанализ на библиотечно-информационното обслужване в рамките на общината

  • Анализ на силните и слабите страни.
  • Анализ на ресурсите: налични, липсващи; възможности да се компенсират или допълнят липсващите ресурси.
  • Възможности да се компенсират слабите страни чрез:
 • Стратегически план за развитие на училищните библиотеки.
 • Възстановяване на закрити, нефункциониращи или създаването на нови библиотеки в училища, където липсва функционираща училищна библиотека.
 • Разпределение на отговорностите по БИО между функциониращите в общината библиотеки.

Отг. ББИА

ІІІ. Модели за библиотечно-информационно обслужване

 • Изясняване на правомощия и отговорности за подобряване на статуквото.
 • Разпределение на обслужването между библиотеките в общината.
 • Ресурси, необходими за осъществяване на модела:
  • съгласие на заинтересованите страни;
  • финансиране;
  • кадрово осигуряване;
  • партньорства и възможности за устойчиво сътрудничество;
  • друго (специфично за всяка община).

Отг. ББИА

*Настоящият документ е съобразен с разработените от ИБ на ББИА Насоки за организация и усуги в училищните библиотеки, 2016 г.

ПРЕПОРЪКИ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗБОРА НА МОДЕЛ ЗА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ В КОНКРЕТНА ОБЩИНА

Изборът на оптимален вариант за библиотечно-информационнообслужване на учениците във всяка община зависи от конкретните демографски и социални фактори; от големината, възможностите, амбициите и перспективите за училището; отсъстоянието на училищните библиотеки; от реалните възможности на конкретната община да предприеме действия по осъществяването на един или друг от предложените по-долу варианти/модели.
Особено важна предпоставка за успеха на начинанието е установяването на трайно сътрудничество между институциите/организациите и личностите, от които зависи съществуването и пълноценното функциониране на училищните библиотеки:

 • Местната власт – местните отговорни фактори за управление и развитие на образованието – РИО или съответния отдел по образованието в общината.
 • Училищните настоятелства и училищните ръководства.
 • Местни авторитетни личности, които могат и трябва да бъдат спечелени за каузата на училищните библиотеки.
 • Местни организации, които могат и трябва да бъдат спечелени за партньори в подготовката и реализацията на избрания модел. Бизнесът и други организации могат да подпомогнат финансово и/или технологично училищните библиотеки.
 • Кооперацията и координацията с други библиотеки на територията на общината; евентуално разпределение на функциите и отговорностите, НО и осигуряването на съответните ресурси за поетите ангажименти по БИО на учениците.

Общите за всяка община стъпки и процеси в избора на оптимален вариант за БИО на учениците, подготовката и осъществяването на модела, съдържат няколко задължителни етапи, изложени по-долу (в съответствие с приложения план).

Анализ на състоянието на библиотечно-информационното обслужване на учениците в общината

Прегледът на състоянието на училищните библиотеки на територията на всяка община се извършва от Комисия в състав: отговорен служител от общината; методист или библиотекар от РБ или общинската библиотека.
Проверката на всяка библиотекасъдържа преглед на данните по библиотечните показатели в отчетите (за да има проследени еднакви данни и база за сравнение); оценка и анализ на поддържането на пълната библиотечна документация, проверка на верността на данните при сравнение със статистическите данни (например данните за брой ученици и посочените реални и потенциални читатели на библиотеката).

Предварителна подготовка за избор на модел:

 • Анализ на състоянието на функциониращите училищни библиотеки:
 • събиране на актуална информация за предходната еднаили повече година;
 • съпоставка и проверка на статистическите данни и сведенията на библиотеките  за истинност;
 • посещение на място и разговори с училищното ръководство за намеренията му спрямо училищната библиотека.(Друг вариант с по-малко трудочасове и ресурси е анкетнотопроучване.).
 • Анализ на състава на училищата на територията на общината.
 • Анализ на проведените преки наблюдения и интервюта или Анализ на анкетите от направеното проучване.
 • Създаване на база от международни препоръки и национални нормативни документи, имащи отношение и регламентиращи условията, правото, формите на БИО.
 • Характеристика на идентифицираните финансови и кадрови ресурси.
 • Идентифициране на информационните потребности на учениците и педагогическите кадри.

Модели на библиотечно-информационнообслужване на територията на общината

І. САМОСТОЯТЕЛНА УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА

І.1. Развитие на съществуващата в училище библиотека:

С участието и съгласието на училищното ръководство, на основата на получените резултати от обстойното проучване се изготвят препоръки на РБили Общинската библиотека. Създава се концепция за 5-годишно развитие, с приоритети за постигане през всяка година от 5-годишния период. Формира се Библиотечен съвет с участието на учители, родители и ученици.
Училищната библиотека се включва в плановете за развитие на училището, в подготвяни проекти и други инициативи в полза на училищната общност.

І.2. Възстановяване на нефункционираща училищна библиотека и развитието ѝ според т. І.1. Необходима е предварителна оценка на необходимите ресурси, анализ на очакваната ефективност и подготовка на аргументирано предложение пред властите – общината и училищното ръководство.

ІІ. СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА ОТ РЕГИОНАЛНАТА И УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКИ

 • Сключване на споразумение между РБ и УБ със съгласието на общината, на училищното ръководство и родителското настоятелство, скрепено с участието на представители от изредените общности.
 • Ясно разпределение на отговорностите.

Например:
Осигуряването на учебници, учебни помагала; условия за провеждането на уроци в библиотеката; мултимедийни продукти в помощ на учебния процес – УБ.
Осигуряването на допълнителна литература, на достъп до широк кръг периодични издания, електронни източници, други събития... – РБ.

 • Назначаване на периодичен мониторинг за изпълнението на поетите отговорности и измерване на ефективността от сключеното споразумение.

ІІІ. ПОЕМАНЕ НА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДРУГА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА – РЕГИОНАЛНА ИЛИ ОБЩИНСКА

 • При липса на ресурси за І или ІІ.
 • При нерентабилност на съществуването на УБ по модел І и ІІ. (Малко на брой ученици; близост на училището до голяма общинска или регионална библиотека и др.)

Събрани начални данни от община Ст. Загора

Според статистиката, събирана от РИО, в община Ст. Загора има 47 училища, 18 от които имат библиотеки. В общата таблица на училищата, предоставена от РИО за останалите училища (29) е отбелязано „не“ или „няма данни“ за училищна библиотека.
Учениците от посочените 29 училища – 7 699 на брой, са оставени без библиотечно-информационно обслужване в училищното пространство. От общо 18248 ученици на територията на общината (без данни за вечерното училище СОУ „Захарий Стоянов“) броят на лишените от БИО възлиза на 42% от учащите се.
Според отчетите на функциониращите училищни библиотеки нова литература през 2014/2015 г. е закупувана, както следва:

 • 2 училищни библиотеки са закупили нова литература за по-малко и около 150 лв.
 • 7 училищни библиотеки са закупили нова литература за по-малко и около 50 лв., а от тях 5 библиотеки нямат нито един лев за закупуване на нова литература, отбелязан към графата за бюджета в отчета. (Явно има неточност в подадената статистика.)

Само една от библиотеките отчита участие в библиотечен проект, а една отчита участие в проект, но небиблиотечен.
11 библиотеки не обслужват ученици от начална и средна степен или не водят статистика на читателите си по степени. Една библиотека не дава никаква статистика за читателите си.
11 библиотеки нямат (или не отчитат) никаква справочно-библиографска и информационна дейност.
Някои от цифрите в отчетите будят съмнения.Например, една библиотека отчита: Посещения: общо– 1500; от тях в читалните – 1500 изаети библиотечни документи – същата цифра 1500.

Препоръки:

Състоянието на училищните библиотеки в община Ст. Загора се нуждае от обстоен анализ, основан на статистическите показатели и подробен преглед на отчетите на всяка училищна библиотека. От разминаването в някои от данните се вижда, че трябва да се проведе посещение на място и уточнение на стойността на показателите. В много от подадените отчети липсват основни данни, необходими за анализа.
Непълнотата в отчетите на училищните библиотеки и неточността в наличните данни показват, че е необходимо прилагането на допълнителни методи за събиране на достоверна и по-пълна информация за функциониращите на територията на общината училищни библиотеки.
На територията на общината има много и специализирани в различно направление училища: професионални гимназии по облекло и хранене; по строителство, архитектура и геодезия; по механотехника и транспорт; по електроника и технологии; по ветеринарна медицина; по строителство и дървообработване; Национално училище за музикални и сценични изкуства, Гимназия с преподаване на чужди езици, Помощно училище, Вечерно СОУ, Търговска гимназия и частни училища.
Липсата на БИО от страна на училищна библиотека за близо половината от учениците в община Ст. Загора, пъстрият облик на специализираните училища, дават основание да се предположи, че оптималният модел за общината е вторият предложен в настоящия документ: ІІ. СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА ОТ РЕГИОНАЛНАТА И УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКИ.

Събрани начални данни от община Кюстендил:

Сведенията, получени от РИО за училищата в община Кюстендил посочват следното: 14 от училищата имат училищна библиотека, а 3 – нямат. Броят на децата и учениците в дневна форма на обучение от 1 до 12 клас е 5386. От тях 554 на брой, което съставлява 10% са без удобството на училищна библиотека в самото училище.
По сведения на методиста в РБ „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, училищните библиотеки на територията на общината са в относително добро състояние. Но в предоставените документи няма отчети на отделните училищни библиотеки.

Препоръки:

Да се направи пълно проучване на реалните възможности на училищните библиотеки на територията на общината да обслужват потребностите на учениците. Анализът на проучването да вземе под вниманието специфичните потребности на учениците в горните класове на професионалните гимназии. Да се установи в каква степен и доколко наличните ресурси могат да осигурят устойчивост в развитието на конкретната училищна библиотека и в предлагането на кои и какви услуги РБ трябва да разшири своите възможност.
На територията на общината има много професионални училища, които са важни за придобиване на професионална подготовка и реализиране на младите хора на пазара на труда. Професионалните гимназии по селско стопанство, по туризъм, по лека промишленост, по икономика и мениджмънт, Езиковата гимназия в община Кюстендил, изискват специализирано обслужване с разширяване на източниците за достъп до съвременни знания и информация в определени области.
Със сигурност РБ може да подпомогне БИО на учениците от споменатите училища, за да подпомогне тяхното обучение и подготовка. Реализирането на проучване за училищните библиотеки ще идентифицира слабите звена в обслужването на училищните библиотеки и ще даде основания на РБ за обосновано искане на повече ресурси.
Препоръчителният за общината модел на БИО клони повече към  ІІ. СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНАТА ОТ РЕГИОНАЛНАТА И УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКИ, като по-реално осъществим.
Ако общината или поне някои от училищата разкрият допълнителни или вътрешни ресурси, възможно е да се потърси реализация и на модел І. САМОСТОЯТЕЛНА УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА, част 1 или 2.

Събрани начални данни от община Самоков:

По сведения на директора на Общинската библиотека в г. Самоков учениците на територията на общината не разполагат с надеждна училищна библиотека, която да е в състояние да удовлетвори потребностите им. През последните години Общинската библиотека е поела пълното обслужване на ученическия контнигент в общината. Към момента в нея действа третият възможен модел: ІІІ. ПОЕМАНЕ НА БИО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДРУГА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА – РЕГИОНАЛНА ИЛИ ОБЩИНСКА и няма основания да се предполага възможност за промяна.

Препоръки:

Да бъде направено комплексно проучване на състоянието на ресурсите, нагласите на вземащите решения – общината и училищните власти, за да се прецени потенциалната възможност за развитие на друг от моделите за БИО на учениците в общината. При установена невъзможност за прилагането на друг модел за разтоварване на Общинската библиотека поне частично от поетите отговорности към ученическото съсловие на територията на община Самоков да се направят постъпки и аргументирани искания за осигуряването на допълнителни финансови и кадрови ресурси. Целите на препоръчаното проучване са да бъде подадено аргументирано предложение към общинското ръководство за осигуряване на допълнителни ресурси за БИО на учениците на Общинската библиотека.

Изготвил:
Ели Попова

Последна редакция: Сряда, 25 януари 2017 г., 21:22
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева