Експертно-консултантски услуги

Проекти за обучение на възрастни читатели ПДФ Печат

ВЪПРОС:

Учене през целия живот – как да се включим в проект за обучение на възрастни читатели?

ОТГОВОР:

Европейската програма, която финансира проекти за обучение на възрастни, е "Грюндвиг". Тя е е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и квалификация и предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.

Тя има редица конкретни цели: да насърчи сътрудничеството на европейско ниво между организации, предлагащи образование за възрастни; да подпомогне хора от уязвими социални групи, по-конкретно възрастни хора, отпаднали от образователната система, като им предостави алтернативни възможности за достъп до образование; да улесни създаването на иновативни практики в образованието на възрастни и техния трансфер, да насърчи разработването на иновативни услуги, педагогики и практики за учене през целия живот със съдържание, базирано на информационните и комуникационни технологии, да подобри педагогическите подходи и управлението на организации за образование на възрастни.

Секторна програма "Грюндвиг" е отворена към абсолютно всички организации, работещи в сферата на образованието за възрастни:

 • организации, принадлежащи към сферата на формалното образование:предимно училища и висши учебни заведения, които организират специални курсове за възрастни, желаещи да се сдобият с диплома за основно/средно/висше образование (каквито са например средните общообразователни училища за възрастни, общинските училища за възрастни, вечерните училища и т.н.);
 • организации, принадлежащи към сферата на неформалното образование например училища за възрастни, асоциации, организации с идеална цел, инициативи, финансирани от местната общност и т.н., които предлагат възможности за образование, които обикновено не са част от одобрена учебна програма на регионално и национално ниво. В тази категория могат да бъдат причислени и читалищата, които осъщестняват възможности за образование.

По-конкретно по програмата могат да кандидатстват:

 • Възрастни обучаващи се;
 • Институции и организации, които предоставят образователни възможности за възрастни;
 • Преподаватели и други служители в тези организации и институции;
 • Институции и организации, които предоставят начално или продължаващо обучение на лица, заети в сферата на образование за възрастни;
 • Сдружения и техните представители, работещи в сферата на образование за възрастни, включително сдружения на обучаващи се и учителски сдружения;
 • Организации, които предоставят информация, ориентиране и консултиране по всякакви въпроси, свързани с образованието на възрастни;
 • Лица и организации, които се занимават с политиката по въпроси, свързани с образованието на възрастни, на местно, регионално и национално ниво;
 • Изследователски центрове и организации;
 • Предприятия;
 • Сдружения с нестопанска цел, доброволчески организации, неправителствени организации;
 • Висши училища, предлагащи образование за възрастни.

По програма "Грюндвиг" се финансират различни видове проекти: квалификационни дейности за служители в сферата на образование за възрастни, посещения и обмен на специалисти в сферата на образовнието, асистентски стажове, партньорства, многостранни проекти, мрежи и др.

Програма "Грюндвиг" се управлява в България от Центъра за развитие на човешките ресурси". На тяхната Интернет страница могат да бъдат намерени по-големи подробности за програмата. Добре е тази страница да се проверява периодично, тъй като на нея се обявяват конкурсите за участие с предложения за проекти. Последната публикувана покана през 2010 г. беше със срок за кандидатстване 15 септември 2010 за осъществяване на квалификационни дейности за служители в сферата на образование за възрастни. На тази Интернет страница могат да бъдат намерени формите за кандидатстване и всички подробности за участие в програмата.

Интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси е: http://www.hrdc.bg.

Доц. Ингрид Шикова , СУ, катедра Европеистика

 

© ББИА. Всички права запазени. Този текст или части от него могат да бъдат размножавани и публикувани без съгласието на ББИА, но със задължително цитиране на източника.

Последна редакция: Сряда, 15 декември 2010 г., 16:03
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева