Експертно-консултантски услуги

Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода ПДФ Печат
Подготвена от Комисията на ИФЛА за свободен достъп до информация и свобода на изразяване.
Утвърдена от Борда на ИФЛА на 27 март 2002, Хага, Холандия.
Оповестена публично от Съвета на ИФЛА ма 19 август 2002 в Глазгоу, Шотландия.
Прев. от англ. ез. Анна Попова
 
На срещата в Глазгоу послучай 75-годишнината от основаването си, Международната федерация на библиотечните асоциации и институти (ИФЛА) декларира:
 
ИФЛА провъзгласява фундаменталното право на хората на достъп до информация и на нейното изразяване без никакви ограничения.
 
ИФЛА и нейните членове в целия свят подкрепят, защитават и насърчават интелектуалната свобода в съответствие с Всеобщата декларация на ООН за правата на човека. Тази интелектуална свобода обхваща цялото богатство от човешко знание, мнение, творческа мисъл и интелектуална дейност. ИФЛА заявява, че отстояването на интелектуалната свобода е основна отговорност на библиотечната и информационната професия в целия свят, изразена в етичните й кодекси и осъществявана на практика. 
 
ИФЛА заявява: 
  • Библиотеките и информационните служби осигуряват достъп до информация, идеи и продукти на творческото въображение на различни носители и независимо от държавните граници. Те служат като портали на знанието, мисълта и културата, предлагайки незаменима помощ за независимо вземане на решения, културно развитие, научни изследвания и учене през целия живот, както на отделния човек, така и на групи от хора. 
  • Библиотеките и информационните служби допринасят за развитието и отстояването на интелектуалната свобода и способстват за защитата на демократичните ценности и всеобщите граждански права. Следователно те са задължени да предоставят на потребителите си достъп до уместни ресурси и услуги без ограничения, както и да се противопоставят на всяка форма на цензура. 
  • Библиотеките и информационните служби са длъжни да набяват, съхраняват и осигурават достъп до най-широк спектър от материали, отразяващи плурализма и многообразието на идеи в обществото. Селекцията и наличността на библиотечни материали и услуги трябва да се ръководи от професионални съображения, а не от политически, морални или религиозни възгледи. 
  • Библиотеките и информационните служби са длъжни да предоставят материали, условия и услуги, еднакво достъпни за всички потребители. Недопустима е дискриминацията по какъвто и да е признак – раса, национална и етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, възраст, инвалидност, политически или религиозни убеждения. 
  • Библиотеките и информационните служби са длъжни да защитават правото на всеки потребител на неприкосновеност и поверителност по отношение на информацията, която търси или получава, и ресурсите, които консултира, заема, получава, или препредава. 
Затова ИФЛА призовава библиотеките, информационните служби и техния персонал да поддържат и разпространяват принципите на интелектуалната свобода и да осигуряват безпрепятствен достъп до информация. 
 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева