Експертно-консултантски услуги

Полезни документи и публикации
IFLA. Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот, 2005 ПДФ Печат

Приета в Александрия, Египет, в Библиотека Александрина, на 9 ноември 2005 г.

Пълен текст (.pdf)

 
Становище на ИФЛА относно библиотеките и развитието ПДФ Печат

Достъпът до информация е основно човешко право, което може да съдейства за намаляване на бедността и да подкрепя устойчивото развитие. В много общности библиотеката е единственото място, където хората могат да ползват информация, която им помага да подобряват образованието си, да развиват нови умения, да намират работа, да започнат свой бизнес, да вземат информирани решения в областта на здравеопазването или селското стопанство или да се отнасят с разбиране към проблемите на околната среда. Тази уникална роля прави библиотеките важни партньори в областта на развитието чрез осигуряване на достъп до информация във всички формати и чрез предоставяне на услуги и програми, отговарящи на информационните потребности в условията на променящо се и все по-сложно общество.

Тъй като ООН пристъпва към създаване на концепция за световното развитие след 2015 година, ИФЛА приканва всички заинтересовани страни да признаят библиотеките във всички части на света като надеждни механизми в обезпечаването на програми за устойчиво развитие. ИФЛА твърди, че:

Библиотеките предоставят възможности за всички

Библиотеки има навсякъде – в провинцията и в градовете, в университета и на работното място. Библиотеките обслужват всеки човек, независимо от раса, национална или етническа принадлежност, пол или сексуална ориентация, възраст, физически затруднения, религия, икономическо положение или политически убеждения. Библиотеките подкрепят уязвими и маргинализирани групи на обществото и гарантират, че никой няма право да бъде лишаван от основни икономически възможности и човешки права.
Библиотеките разширяват възможностите за самостоятелно развитие на хората
Библиотеките подкрепят общество, в което хора от всякакъв произход могат да учат, творят и създават иновации. Библиотеките поддържат култура на грамотност и подпомагат критическото мислене и научните интереси. Посредством библиотеките хората могат да използват силата на технологиите и интернет за подобряване на живота си и този на общността. Библиотеките защитават правата на потребителите за достъп до информация в безопасна среда. Библиотеките участват в културния и социалния живот на обществото. Те могат да помогнат на всеки човек да си взаимодейства с обществените институции, когато има нужда от достъп до услуги и да служат като посредници междугражданите и новите услуги на електронното правителство.

Библиотеките предоставят достъп до световното знание

Библиотеките представляват съществена част от важна инфраструктура, която подпомага образованието, работните места и растежа на общността. Те предлагат значим, удобен достъп до информация във всички формати, като ръкописни, печатни, аудио-визуални или дигитални материали. Те са в състояние да подпомагат официалното, неформалното образование и обучението през целия живот, опазването на народната памет, традиционното местно знание и националното културно и научно наследство. Във време, когато националните информационни политики са насочени към подобряване на телекомуникациите и осигуряване на високоскоростни широколентови мрежи, библиотеките са естествените партньори за предоставяне на обществен достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и споделени информационни ресурси.

Библиотеките предлагат експертна помощ

Библиотечните служители са висококвалифицирани и надеждни посредници, призвани да помагат на хората да откриват информацията, която търсят. Библиотекарите осигуряват обучение по медийна и информационна грамотност, от която хората имат нужда за да разбират по-добре и да участват в информационното общество. Те са също така проводници на култура, организиращи и предоставящи достъп до културно наследство и подкрепящи развитието на личността.

Библиотеките са част от общество с множество заинтересовани страни

Библиотеките ефективно работят с различни групи от заинтересовани страни в различни ситуации. Те предлагат програми и услуги наред с местни и държавни власти, обществени групи, благотворителни организации, спонсори, частни и корпоративни предприятия. Библиотекарите са гъвкави актьори, способни да работят успоредно с други в управлението, гражданското общество, бизнеса, научните и техническите общности за реализиране на стратегически цели.

Библиотеките трябва да бъдат включени в рамките на стратегиите за развитие

Тъй като библиотеките имат естествена роля за осигуряването на достъп до информационно съдържание и връзките с хора и организации, които са в основата на устойчивото развитие, политиците трябва да насърчават укрепването и осигуряванетона библиотеките и да използват уменията на библиотекарите и други информационни работници за справяне с проблемите на развитието на ниво общности.
Затова ИФЛА призовава политици и практици в областта на развитието да използват тези мощни налични ресурси и да гарантират, че всяка концепция за развитие след 2015 г. :
• Признава ролята на достъпа до информация за съществен елемент, способстващ развитието
• Признава ролята на библиотеките и библиотекарите като посредници за развитието
• Насърчава държавите-членки на ООН да поддържат информационните структури, стоящи в основата на развитието и предоставящи мрежови, информационни и човешки ресурси – като библиотеки и други обществени институции.

Приет от Управителния съвет на ИФЛА, Сингапур, 16 август 2013 г.

Превод: Мая Петрова

 
Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки ПДФ Печат

Декември, 2010
Преработено издание, утвърдено от Управителния съвет на ИФЛА.
Ще бъде публикувано в списание "ББИА онлайн", бр. 1(3), 2012.

Преводът е публикуван на сайта на ИФЛА.

 
Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията ПДФ Печат

Прието от Управителния съвет на ИФЛА на 18 април 2011 г.
Публикувано в списание "ББИА онлайн", бр. 1, 2011.

Преводът е публикуван на сайта на ИФЛА.

 
Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция ПДФ Печат
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) 
С богатите колекции и информационните услуги, които предлагат, библиотеките са важно средство в борбата на обществото за прозрачност на управлението. Манифестът предлага насоки и програма от 10 стъпки за организиран и ефективен принос на библиотеките в опазването на демократичните ценности и правата на гражданите. 
Манифестът е одобрен от Управителния съвет на ИФЛА на 8 декември 2008 г.
На общото събрание на ББИА на 30 април 2011 г. българската библиотечна колегия се присъедни към призива на международната професионална общност.

Пълен текст (.pdf)

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияБритански съвет в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България