СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


 


Център за продължаващо образование на библиотекари
Организация и управление

 • ЦПОБ към СБИР и катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” – СУ “Св. Климент Охридски” е създаден благодарение на спомоществователството на фондация “Отворено общество” – София и Регионалната библиотечна програма – Будапеща.
 • Основан е през 2001 г.
 • Предлага възможности за непрекъсната квалификация на библиотечно-информационните специалисти в областта на: новите информационни технологии и тяхното приложение; управлението на библиотеките, информационните ресурси, услугите и персонала.
 

Откриване на центъра със семинар по комплектуване
проф. А. Гергова, доц. Димчев и Джим Ейджи - лектор от САЩ


Адрес на ЦПОБ
 
За справки, кореспонденция и записване в курсовете

София, бул. “Цариградско шосе” 125
бл. 1, ет. IV, зала 47
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”
Софийски университет “Св. Кл. Охридски"
тел.: 02 704 236

 

София 1000
пл. "Славейков" 4, ст. 609
тел./факс: 02 987 0734
e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net

 

  Нива на обучение

  ЦПОБ предлага продължаваща квалификация за:

 • библиотекари с различна образователна степен - специалисти, бакалаври, магистри, доктори на науките от различни видове библиотеки (научни, специални, общодостъпни, училищни);
 • управленски кадри с висше образование;
 • други специалисти с висше образование - информационни, книгоиздатели, книготърговци, читалищни дейци, журналисти, архивисти, музейни работници, учители, възпитатели.

 • Организация на обучението
 • Учебните планове и програми се съобразяват със съвременните тенденции и стандарти. Повечето от тях имат изпреварващ характер с цел да се формира нова организация и управление на библиотеките, да провокират промяна в работата на специалистите в условията на информатизиращото се общество. Отделните учебни програми са групирани в рамките на модули по основни направления. Програмите са отворени, гъвкави и търпят корекции в зависимост от нивото и нуждите на курсистите.
 • Обучението се извършва чрез краткосрочни курсове (тридневни, едноседмични) и чрез други форми, използвани и утвърдени в СУ “Св. Кл. Охридски”.
 • В образователния процес се използват разнообразни методи и форми на обучение: лекции, практически занятия, дистанционно обучение, тестове, дискусии, проектиране, моделиране и др. Акцентът е насочен към натрупване на практически умения и знания от курсистите.
 • ЦПОБ разполага с най-съвременна компютърна, комуникационна и размножителна техника; връзка с Интернет; бази данни на най-реномирани информационни центрове и дистрибутори на информация в света.
 •  

  Лицензиране на обучението

  ЦПОБ издава на успешно завършилите курсисти Удостоверение от СУ “Св. Кл. Охридски”, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6 от Постановление на Министерския съвет № 151/1997 г.

   

  Условия за включване в курсовете
 • Заявки за участие в курсовете се приемат на адреса на СБИР в съответствие с обявените учебни програми.
 • Всеки желаещ попълва формуляр, посочва названието на модула и съответната учебна програма от него, в която желае да бъде включен.
 • Предимство по отношение участието в курсовете и преференции за таксите имат членовете на СБИР.
 • Курсистите заплащат обучението си съобразно обявените такси за участие в програмите. Заплащането става по сметката на СБИР в срок до 15 дни преди започване на курса.
 • Ако се налага подбор и разпределение на курсистите по времеви признак за обучение, това се прави по оповестени критерии и курсистите се уведомяват за времето за провеждане на занятията.

   

  Ръководство


  ............

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 

Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net