Годишна награда в областта на история на книгата на името на проф. дфн Ани Гергова Печат

СТАТУТ 
на Годишна награда в областта на история на книгата 
на името на проф. дфн Ани Гергова

I. ЦЕЛ НА НАГРАДАТА
Чл. 1. Този статут урежда Годишна награда в областта на история на книгата на името на проф. дфн Ани Гергова.
Чл. 2. Годишната награда за история на книгата „Ани Гергова“ (по-долу наградата) има за цел да продължи делото на именития български учен и да спомогне за развитието на история на книгата като академично поле.
Чл. 3. Наградата се връчва ежегодно за научна статия в областта на история на книгата, която не е публикувана към момента на подаването ѝ за участие в конкурса.
Чл. 4. Присъжда се първа награда, която се състои от парична премия в размер на 400 лв., плакет и грамота. Присъжда се втора награда, която се състои от плакет и грамота.
Чл. 5. Наградният фонд се събира ежегодно на доброволен принцип от дарители. Наградният фонд и дарителите за всяка конкурсна сесия се обявяват в началото ѝ.
Чл. 6. Дарителският фонд се администрира финансово от Българската библиотечно-информационна асоциация. УниБИТ и ББИА нямат преки финансови задължения към наградата.
Чл. 7. Наградата се връчва на академичен конкурсен принцип и се определя от Научна комисия.
Чл. 8. Научната комисия е в тричленен състав и извършват своята дейност безвъзмездно. Тя се избира за срок от 3 години и се състои от двама представители, посочени от УниБИТ и един представител, посочен от ББИА. Членовете на Научната комисия трябва да са изявени специалисти в областта на книгознанието, библиотекознанието и библиографията.
Чл. 9. Статиите, носители на първа и втора награда, се публикуват в сп. „Издател“, чийто съосновател през 1994 г. е проф. Ани Гергова.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл. 10. В конкурса могат да участват докторанти, нехабилитирани и хабилитирани учени, чиито изследвания са в областта на история на книгата.
Чл. 11. В конкурса могат да участват български и чуждестранни граждани; статии за конкурса се приемат на български и на английски език.
Чл. 12. Всеки изследовател може да участва с една статия в рамките на годината.
Чл. 13. Статиите трябва да отговарят на високите стандарти на академичната етика и да не са публикувани преди това.
Чл. 14. Статиите не трябва да надвишават 25 000 знака и трябва да бъдат оформени в съответствие с изискванията на сп. „Издател“: https://publisher.bg/ukazania-za-avtorite/
Чл. 15. Статиите, подадени за конкурса, трябва да отговарят на всички изисквания на анонимното рецензиране и да не съдържат податки за личността и институционалната принадлежност на кандидата. 

III. НАУЧНА КОМИСИЯ И ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА
Чл. 16. Академичната оценка и класирането на кандидатурите се извършва от Научната комисия в тричленен състав (Приложение 1).
Чл. 17. Наградата се присъжда след анонимно рецензиране на тримата членове на Научната комисия, които оценяват по предварително зададен шаблон, присъждайки точки от 1 до 10 по 5 основни критерия (Приложение 2).
Чл. 18. При равен брой точки се кани външен за Научната комисия рецензент, който да осъществи процедура по арбитраж.
Чл. 19. Арбитражът се провежда на принципа на анонимното рецензиране, а решението му е окончателно и не се оспорва.
Чл. 20. Документите на кандидатите се подават електронно на адреса на списание „Издател“: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. с тема „Годишна награда „Ани Гергова“.
Чл. 21. Подготовката на документите за анонимна процедура се осъществява от сътрудник на сп. „Издател“, който ги подава към Научната комисия.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Чл. 22. Кандидатът трябва да представи творческа автобиография.
Чл. 23. Кандидатът подава Декларация за академична етика и авторство (Приложение 3).
Чл. 24. Статия в обем до 25 000 знака.
Чл. 25. Резюмето и визитката на автора се подават отделно от статията.
Чл. 26. Статии, които не отговарят на изискванията на този Статут, не се разглеждат.

V. КАЛЕНДАР НА НАГРАДАТА
Чл. 27. Статии се приемат ежегодно в срок до 15 април.
Чл. 28. Научната комисия разглежда статиите в 20-дневен срок.
Чл. 29. Наградата се връчва в деня на връчване на Годишните библиотечни награди на ББИА през месец май.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Състав на Научната комисия на наградата:
1. Доц. д-р Васил Загоров (ФБКН, УниБИТ)
2. Проф. Алберт Бенбасат (ФЖМК, СУ)
3. Доц. д-р Илко Пенелов (ФФ, СУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Документи за кандидатстване:

Декларация (.docx)

 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.