СБИР в началото на 21 век
Доклади от XI годишна конференция на СБИР


05.06.2001 г., София
Народна библиотека
"Св. Св. Кирил и Методий"

Сутрешно заседание

Тема: Общи проблеми на библиотечното дело
Водещ: Ваня Янкова

Ант. Тотоманова, К. Недкова, Л. Костова
Динамика и бъдеще на текущата национална библиография

Стефка Илиева
Изследване на професионалното самосъзнание на библиотекарите от читалищни и училищни библиотеки на Пловдивски регион

Мария Аргирова
Конфликтите в библиотеките

Мария Младенова
Чуждестранният опит в създаването на Кодекс на
етиката на библиотекаря

   .........................................

Следобедно заседание

Тема: Българските библиотеки и Интернет
Водещ: Динчо Кръстев

Мария Аргирова, Кристина Върбанова-Денчева
Ценни издания и колекции от фонда
на ЦБ на БАН в WWW пространството

Радостина Тодорова, Кристина Върбанова-Денчева
Пълнотекстови бази от данни в структурата на
автоматизираните информационни услуги на университетската библиотека

Кристина Върбанова-Денчева
Функционална реформация и виртуална трансформация - новите алтернативи за библиотеките

----------------------------------------

06.06.2001 г., София
Народна библиотека
"Св. Св. Кирил и Методий"

Сутрешно заседание

Тема: Библиотеки. Библиотечно образование. Проблеми
Водещ: Анета Дончева  

Румяна Абаджимаринова
Необходимост от комерсиализация на някои
библиотечни услуги

Елена Койчева
Информационната компетентност на библиотекаря и
потребителя в глобализираната среда на Интернет

     ...................................

Надя Терзиева
Продължаващо обучение за библиотечно развитие

   ..................................

Следобедно заседание 

Тема: Идеи и перспективни направления в изследванията на писмените комуникации в условията на "информационно общество"
Водещ: Ани Гергова

Гергана Минкова
Перспективи и въпроси при осъществяване на
съвместен проект на френска виртуална читалния

Красимира Ангелова
Промяна в информационната политика на немските университетски библиотеки в съответствие с променящите се потребителски нужди

Невена Кюранова
Защитниците на писмените комуникации реакционери ли са?

д-р Милена Цветкова
Информационната култура като фактор на писмената цивилизация

д-р Милена Цветкова
Комуникационен мениджмънт или новата парадигма на библиотечната професия

Яна Георгиева
Изместват ли електронните списания традиционната печатна научна периодика?

----------------------------------------

06.06.2001 г., София
Столична библиотека

Тема: Децата, библиотеките и Интернет
Водещ: Елена Юрченко

обратно към Конференции