Г Е Р Г А Н А     В Е Р Г И Л О В А    М И Н К О В А

                  ПРАКТИКУВАЩ   БАКАЛАВЪР -  БИБЛИОТЕКАР

ФРЕНСКА  ВИРТУАЛНА ЧИТАЛНЯ , СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

                               ет. 2 , стая 213, тел. 9806688 / 460, 448

             Д О К Л А Д

ИЗНЕСЕН НА 06 ЮНИ 2001 г. В НБКМ ПРЕД КРЪГЛАТА МАСА НА

ТЕМА  :  

ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪПРОСИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА ФРЕНСКА ВИРТУАЛНА   ЧИТАЛНЯ

      Уважаеми дами и господа ,
      Уважаеми колеги ,

    1.     Изложението е основано изцяло върху практическия опит и наблюдения при работата в този кабинет .
2 . Разглеждат се въпроси на електронната медия Интернет , спецификата на обслужване и някои проблеми при адаптирането на библиотечните стереотипи към новите технологии .
3. Основен цитиран източник за информация са статии , публикувани в Интернет и статистически документи от Столична библиотека  .

     Обектът на това изложение е т . н . Френска Виртуална Библиотека ( ФВБ ) ,
открита  на 08 . 11. 1999 г в системата на Столична библиотека . Проектът е бил изготвен на теоретично ниво в Сорбоната , последвано от преговори между френската страна , представлявана от Френския Културен Институт в София и Софийска община , представлявана от Столична библиотека , според които френската страна предоставя хардуера и програмното осигуряване , а Столична библиотека осигурява помещението , обзавеждането , подготвен езиково и тeхнически персонал и заплащане на абонамента за Интернет .
-                     Целта на проекта е да се създаде технологично осъвременена читалня като напълно автоматизиран кабинет , с четири места за едновременно ползване от франкофони като място за пропаганда на френския език , култура и новите технологии .
-       
За тематично ядро на кабинета послужиха Виртуалните експозиции на Френската Национална Библиотека , които нямат материални аналози в действителността , а като тематични сбирки са с представителен и образователен характер в областта на световната и френската история и култура , развитие на познанието по хуманитарни и точни науки с доставка на образи от оригинали на документи и коментари върху тях .
-       Други предлагани услуги са  : Интернет - достъп до френскоезично информационно пространство Infonie, нумеризирани каталози на Френската Национална Библиотека , справки по ключови думи в търсачи , електронна книжарница , пълен достъп до френскоезична , електронна преса с доставка на образ , пълен текст от статии и тематични архивни досиета , електронна поща , възможност за създаване на сайтове , неограничено преме на ползване .
-          Стойността на всички услуги е включена в цената на годишната Абонаментна читателска карта на Столична библиотека .
1.     2 Статистическите данни за дейността на ФВБ от откриването й да края на 2000 година са следните : общо посещения 580 бр , за 2000 г 507 бр , от които по категории  : мъже 119 , жени 388 , студенти 133 , ученици 131 , работници 7 , информацион ни специалисти 1 , медици 6 , служители 97 , технически специалисти 6 , хуманитари 62 , дейци на изкуства и култура 28 , учители 6 , служители 97 , други вкл . деца 30 .
По степен на образование  : средно 170, висше 206 . Общо извършени справки 109 , регистрирани по формата на Столична библиотека 54 бр .
1 . 3 Данни за 2001 г до края на месец май  : посещения 295бр ., от тях по категории  :
мъже 107 , жени 188 , от които  : работници 33 бр , студенти 79 бр , ученици 40 бр , сружители 67  бр , други 3 бр , информационни специалисти 10 бр , медици 3  , хуманитари 33  , дейци на изкуствата и културата 3 , технически кадри 27 , висше обр . 134 бр , средно 118, регистрирани справки в тетрадка за отчитане 19  бр , други ИПУ  : електронна поща 169 бр , компютърни игри 31бр , електронна преса 15  преводи 8  , общо представяне 24 , лекции пред групови посещения 3 бр , техническо съдействие 12 бр . др . справки и Интернет - обслужване 60 бр .
2 . Спецификата на работата във ФВБ вклюючва безкнижна електронна технология , зависима от доставка на електричество и конексия , изправност на хурдуер и софтуер в работно време несъгласувано с други отдели (Автоматизация ,СБИО )  плюс характерно времетраене на услугата , понякога с часове за един ползувател и тук възниква въпросът  : Доколко и как могат да се пригодят стереотипите на библиотечното статистическо отчитане при отразяване посещенията , справочната дейност и дпугите видове ИПУ в Интернет на ФВБ  ?          
-         Персоналът на ФВБ трябваше сам да разчита на собствените си знания и опит и с много ентусиазъм в твърде кратки срокове да подготви стартирането на този кабинет
-         В процеса на утвърждаване , най - вече чрез контакти с френската страна , ние
за
явихме претенции и право да не приемаме някои наложени форми на статистическо отчитане , подходящи повече при ползване на книжен фонд , но да ги пригодим към нашата специфика , въпреки , че спорове има .
-         Ние въведохме от самото начало и собствена форма за отчитане на дейността ни , отразяваща много подробно всички ИПУ , за които не беше предвидена друга форма на отчитане .

2.     2 При извършваното езиково обслужване съм срещала въпроси на терминологичното уточняване на превода породени от понятийни несъответствия при търсене по ключови думи , недостиг на подходящ , тесноотраслов справочен фонд в най - различни области , непознаване на някои специализирани , професионални жаргони , което затруднява или удължава пътя на търсене в йерархиите .

Личните ми наблюдения ме доведоха до следните изводи :
-         Задължително е наличието на разнообразен , тесноотраслов справочен 
фонд
, който да е актуален
-         Решаващо е наличието на неупосредена , активноразвиваща се езикова среда -         Писмената езикова форма е по - консервативна от устната, но се усвоява по - трайно .
-         Разликите между писмен и устен текст ги правят взаимнонезаменими .
3 . Перспективите на развитие на ФВБ са двустранно обусловени на езиково и технологично ниво от нейния образователен и популярен характер
3.     1 На езиково равнище тя се вписва в образователните функции на Столична библиотека , звено от системата за самообучение на френскоезичните българи и информационно звено на Общиския културен институт в програмите му за партньорство с Френски културен институт в София , Агенцията на Франкофонията и нейните институти ( INTIF Франкофонски Институт за нови издирвания в областта на Информацията и Образованието ), чрез неговите
програми
PAJE  «  Места за достъп до информационни пътища за младежта  », които са важна част от културната политика на Франция , провеждана чрез нейните министерства на Културата и на Франкофонията, както и от насоките на най - съвремен ното българско развитие .
-         Осъществяваме двустранни контакти на различни равнища както с френската страна ( до ниво посланник и шеф на департамент в Institut Français ), така и с учащи и представители на различни бъргарски образователни и куртурни
инс
титути .
3 . 2 Що се отнася до значението на технологичното развитие в библиотеката би могло да се постави същият въпрос , който стои и пред издателите на книжни медии подготвящи нумеризираната революция на Световния конгрес на Асоциацията на вестникарите в Рио де Жанейро през 2000 г ., а именно  : « Може ли налагането на Интернет и по - общо но всички нумеризирани допълнения , чак до подвързваческите технологии да предпоставя дълбоки трансформации в издателските струуктури и организацията на медията и ще се заличат ли границите между традиционни звена и дейности , за да се доставят информации и мноогообразие на диференцирани услуги на все по - отбрана публика и групи по интереси , като се предвижда , че това налага ръководещите да въведат в свойте методи една истинска култура на промяната  ?
На технологично ниво ФВБ е носител на характеристиките и преимуществата на
електронната медия Интернет,
която  :   «  Напротив , предизвика съсредоточаване и удесеторяване възможностите на класическите форми за комуникация   и особено подчертава търговско - икономическото им значение … » Имайки предвид продължаващите трансформации на традиционните информационни носители до « мултимедийни платформи », имащи за последици не само увеличаване популярността им пред все по - многобройна , международна публика , но и преките икономически влияния върху ръководенето , управлението , бюджета , кадровата политика , новите изисквания и комтентности , наличието на нов тип езикова и технологична неграмотност , налагането на информационна политика на принципа «маркетинг- клиент », непрекъснатото поддържане на професионализма и нивото на подготвеност на обслужващия персонал , както и измененията в библиотечно -информационните структури и дейности през последното десетилетие у нас , може да се заключи , че ФВБ е модел за успешно адаптиране към новото развитие така , както то е предвидено и според Президента на Асоциацията на библиотекарите във Франция в обръщението му по Интернет по случай състоящия се на 07 Юни  2001 г в гр . Ним Конгрес на Асоциацията  : « Библиотекарите интензивно изживяват промените в практикуването на техния занаят в един свят , за който не е пресилено да се каже , че е в пълна мутация и бързината на технологичните трансформации налага постоянно адаптиране и отказ от удобната идея , че светът на библиотеките би трябвало да представлява стабилността , постоянството , недосегаемостта и статистическата отчетност - т . е . прощаване с удобната сигурност да бъдат само депотар на знанието … »

4.     Въпроси на бъдещото развитие и идеи за тяхното решаване
4
. 1 Близки цели
-         Актуалните промени в условията и технологията на библиотечното обслужване изискват непрекъснато поддържане високо ниво на квалификация и професионализъм от работещия персонал във ФВБ , както чрез контакти и обмен с френската страна ( провеждане на срещи , участие в различни образователни програми , кандидатури и стажове ), така и с поддържане високо образователно ниво в библиотечната професия .
Ръководството на библиотеката има идея за организиране съвместно с Френския Културен Институт и доставяне на френскоезичен книжен фонд към ФВБ за задоволяване информационните потребности на онези читатели - франкофони , предпочитащи традиционни , книжни носители .
- Предвижда се задълбочаване на контактите ни , срещите и посещенията на изучаващи френски език от езикови училища с цел тяхното езиково и технологично ограмотяване и справочно - информационно обслужване .

4 . 2 Далечни цели

Обслужващият персонал на ФВБ смята , че има образователен и професионален
капацитет и материална база да провежда информационно  обслужване на високообразовани категории читатели ( което се потвърждава от статистиката ) с
харак
терни , понякога специални информационни интереси , поради което сме уведомили и българската , и френската страна за нуждата от по - разширен достъп във френскоезичния Интернет с възможност за повече адреси и по - разнообразни информационни услуги , също за достъп до някои специални пълнотекстови бази данни с образователен характер .

-         Основавайки се на успешното ни участие в реализирането на този съвместен проект се надяваме , че ще имаме бъдещи възможности за участие в други подобни проекти , финансиращи разширен или пълен достъп до Интернет от френска страна , за по - дълъг период  .

-         Като имаме предвид тенденциите в национален и междуналоден мащаб за коопериране и автоматизация на библиотечните системи , не изключваме възможността , за което съм заявила готовност и пред френската страна , за участие в проекти , обхващащи България и другите балкански страни , но чрез външно финансиране .

 

      месец Юни 2001 г.                             Изготвил  : Гергана Минкова

      гр. София                                                                                       

 

     обратно към Доклади