Ценни издания и колекции от фонда на централната библиотека на българската академия на науките в WEB-пространството

Ст.н.с.д-р Мария Аргирова-Герасимова

Н.с.инж. Кристина Върбанова-Денчева

Библиотеката на Българското книжовно дружество – днес Централна библиотека на Българската академия на науките, в продължение на повече от 130 години събира и съхранява ценни издания и сбирки от българската възрожденска книжнина и от чужди автори, посветили трудове на българската история, език, фолклор, етнография. Те постъпват като дарения от родолюбиви българи и славянски дружества или се закупуват с оскъдните средства на Дружеството. Тези издания са неоценими не само като историческо наследство, те са извор за научни изследвания и будят чувство на патриотична гордост за богатата духовност на българина. Във фондовете на Централната библиотека е обособена сбирка от български старопечатни книги и периодични издания. Тя наброява над 600 заглавия в над 900 екземпляри в хронолгични граници 1806-1878 г. Като самостоятелни колекции са организирани и подарените лични библиотеки на В. Д. Стоянов, М. Балабанов, Ст. Михайловски, Н. Михов, Н. Дилевски и други български учени и обществени дейци, в които откриваме ценни заглавия на български и чужди автори, преводни книги, албуми от XVI до края на-XIX век. Преобладаващата част от изданията са запазени в много добро физическо състояние и се предоставят на читателите – учени, изследователи, специалисти.

Старопечатният фонд съдържа няколко издания на първата българска печатна възрожденска книга на Софроний Врачански –“Кириакодромион сиреч Неделник поучение”/1806, 1856, 1865, 1868/; на неповторимата “История славяноболгарская” на Паисий Хилендарски, издадена от Христаки Павлович в Будим през 1844 г. под названието “Царственик или История болгарская”. Уникални са “Рибният буквар” на Петър Берон /Брашов, 1824/ - първата книга, предназначена за”широка употреба и обща полза”; “Буквар за децага на славено-болгарскиет народ”, издаден от Н. Ненович /Будим, 1826/; “Болгарска граматика”, съчинена от Неофит Рилски /Крагуевац, 1835/

Многобройни са учебниците и учебните помагала по история, аритметика, география, физика, химия дори психология и философия, които служат на българската просвета и учебно дело. Техни автори или преводачи са книжовници, учители, обществени дейци като например: “Аритметика или наука числителница” на Христаки Павлович /Белград, 1833/; “Математическа география”, преведена от руски на български език от Иван Богоров /Одеса, 1842/; “Общее землеописание вкратце за сичката земля” на Константин Фотинов /Смирна, 1843/; “Психология или душесловие за учение на децата” от Т. Х. Галаудет, преведена от гръцки език /Смирна, 1844/; “Малък учебен атлас в девет карти” на Христо Г. Данов /Пловдив, 1865/; “История блъгарска” на Гаврил Кръстевич /Цариград, 1869/; “Космография”, преведена от руски език от Димитър Енчев /Виена, 1873/ и т.н. Особено място заемат речниците и учебниците за изучаване на френски, италиански, гръцки, турски, румънски езици. Наред с учебната литература библиотеката притежава богослужебни и библейски книги на български език като например едно ранно издание на “Новий завет” – преведено от гръцки от Петър Сапунов /Букурещ, 1828/ или “Новий завет” – превод от Неофит Рилски /Смирна, 1840/ и др. п. Борбите на българския народ за църковна независимост също намират отражение в редица заглавия като ”Образ на Царский ферман за решението на българский въпрос”/Цариград, 1870/; “Окружно писмо на Вселенскиит патриарх и на Святийт собор към православното българско духовенство и народ” /Цариград, 1872/ и много други.

Особено място във фонда заемат научните съчинения. Те не са много на брой, но това не принизява значението им за историята и развитието на българската наука. Сред тях е оригиналният научен труд на първия български учен-енциклопедист д-р Петър Берон “Панеместемия” или “Всенаука” в 8 тома /Париж, 1861-1970/, а също и книгата на Марин Дринов “Поглед връх произхожданието на българский народ и началото на българската история” /Виена, 1869/.

Централната библиотека притежава първите издания на българската художествена литература и на нейните представители: Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни, Петко Р.Славейков, Константин Величков, Любен Каравелов и много други. Не може да не посочим и “Горский пътник” на Георги С. Раковски /Нови сад, 1857/. Запазени са преводни художествени произведения от руски, френски, немски, гръцки езици като “Басни Езопови” – превод от Йоан Еманоилович /Белград, 1852/; “Молиер.Скъперникът” – превод от френски на Марко Балабанов /Цариград, 1875/; “Пушкин, А. С. Капетанската дъщеря” – превод от руски на Михаил Греков /Букурещ, 1875/ и т.н.

Книжовното богатство на Централната библиотека на БАН има свое място в документалното наследство на България. То трябва да бъде широко оповестявано, а не да се разкрива само и единствено чрез каталозите. Така се роди идеята за експониране на ценните издания във WEB-пространството.

Стандартно решение е използване на Интернет технология "клиент-сървър", базирана на протокола HTTP. Клиентът е работна станция с инсталиран WEB-браузър. Сървърът е с дотатъчен изчислителен и дисков капацитет с инсталиран WEB-сървър, който от своя страна е свързан към сървъра с инсталираната база от данни.

Основните концептуални принципи при разработване на многофункционалния модул включват създаване на възможност за достъп до съхраняваната информация на различни равнища в зависимост от потребителя - ползовател, изследовател, администратор на базата, както и отделяне на подмножество от елементи от библиографското описание, които да се включат в online каталога. При възприемането на този принцип е вероятно да се избегнат редица проблеми, свързани с обслужването на интерфейса на търсенето, включително конструирането му, както и минимизиране на информационния шум при недостиг на информация при неговото формулиране. Въвеждането на търсене по допълнителни полета би осигурило получаване на по-удовлетворителни резултати и също би спомогнало за намаляване на информационния шум.

Интерактивното взаимодействие с проектираната база допълнително се обогатява с вписването в модела на дигитализирани данни за изданието и сканирани изображения както на самото издание, така и на интересни илюстрации и текстове от него.

При създаване на концептуалния модел на базата от данни бяха взети под внимание следните условия:

Интегриране в АБИС на ЦБ, което дава възможност за нейното динамично актуализиране и представяне на въведените данни в WEB-пространството;

Гъвкав алгоритъм на структуриране на базата, което създава предпоставки за усъвършенстване във времето;

Определяне на оптимално множество от елементи, осигуряващи резултатно търсене;

Приемане на формата за описание на старопечатни книги, използван за аналогични задачи от НБКМ .

Проектираният модел на базата може да се определи като релационен, разслоен на две равнища за достъп до търсената информация:

I равнище

Поле

Предназначение

Препратки

II равнище

Подполета

Елементи на библиографското описание на книгите

Препратки

При създаването на този тип релационна структура критериите за включването на дадено поле могат да се определят по следния начин:

Прогнозна актуалност на даденото поле от гледна точка на използваемост за ключово;

Визуализиране на съдържанието на полето в удобен за възприемане вид, съобразен с психофизиологичните особености на човека при работа с монитор;

Гъвкавост за актуализация и адаптация при подмяна и възприемане на друг формат за описание;

Импортиране на данни от полето в друг комуникативен формат (МАРС, ВGМАРС, UNIMARС и пр.)

Препратките представляват линкове към файлове с допълнителна информация за:

художествено оформяне (хартия, подвързия, шрифтове, надписи, илюстрации);

други характеристики на изданието (спомоществователи, преводачи, съставители, печатници, местоиздаване);

Файлове със сканирани изображения на:

Корици;

Заглавни страници;

Илюстрации;

Текстове от самата книга;

Преписки;

Анализът на колекцията с цел дигитализирането й и представянето в WEB сайта на ЦБ на БАН постави пред авторите проблемите за предварителното й систематизиране и структуриране. При генериране на дигитализирани електронни колекции (online бази от данни) се обсъждаха няколко подхода: хронологичен, исторически, тематичен, енциклопедичен, езиков. Изборът на първият подход не е случаен от гледна точка на исторически наложилия се скок в съдържателен аспект на съхраняваната колекция.

Конкретният дизайн на WEB страницата включва портфолио с основните елементи:

Сканирано изображение на "Рибния буквар".

Сканирани изображения на заглавни страници на книги от периода 1812 - 1850 г.

Сканирани изображения на заглавни страници от книги от периода 1850 - 1869 г. ("Горски пътник" на Г. С. Раковски)

Сканирани изображения на заглавни страници от книги от периода 1869 - 1878 г. (Първият Устав на БАН от 1869 г.)

В първоначалния проект на страницата беше възприет сферичния модел за представяне на основните елементи. Ръководните принципи бяха създаване на логична и улесняваща потребителя структура, с фиксиран център и разслояване на подредените изображения от по-обобщени обекти към по-конкретни. За осигуряване на безпроблемна навигация е предвидено извеждане на ивица с бутони, които съдържат основните елементи и връзките им към началната страница.

Централно място е отделено за "Рибния буквар", около който са подредени ветрилообразно останалите 3 сегмента със сканирани изображения по всеки елемент. Връзките между елементите и препратките се извеждат при следващото, по-дълбоко навлизане в самата база.

Предвижда се обратна връзка от потребителите на базата (Книга на посетителите). Проектираната форма е с попълнен E-mail адрес на разработчиците и мненията, критичните бележки могат да се изпратят веднага. По този начин не само би се подобрила атрактивността на страницата, но се подпомага развитието и усъвършенстването с най-ценните съвети и препоръки от потребителите.

Надяваме се с реализирането на този проект да бъде направена една крачка напред към дигитализацията на най-ценното от фонда на ЦБ на БАН, което ще представи в информационното пространство самобитния принос на родолюбивите българи в съкровищницата на човешкото познание и ще бъде нашия скромен дял в реализиране на новите функции на библиотеките.


обратно към Доклади