Защитниците на писмените комуникации реакционери ли са?

Невена Кюранова, докторант

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Катедра "Библиотекознание, научна информация и култерна политика”


В настоящия текст аз си поставям две цели. На първо място, да ви представя една моя гледна точка за културната политика, защото, казано най-общо, културната политика и връзката й с гражданското общество е темата, с която аз се занимавам като докторант. И второ, да видим можем ли днес заедно да открием някакъв специфичен за тази област проблем, който да е свързан с обединяващата всички нас тук (участващите в тази своеобразна кръгла маса) многостранна тема за писмените комуникации в съвременния информационен свят. Това ще рече, че ще се опитаме да разберем как писмената комуникация може да се появи като проблем при едно изследване на културната политика? Необходимо е уточнението, че под писмена комуникация тук аз ще разбирам всички писмени текстови свидетелства, с които може да се срещне един изследовател. Веднага ще ви направи впечатление, че това работно понятие е пределно общо и едва ли ще ни бъде от голяма полза, ако се интересуваме от специфични проблеми на различните видове писмена комуникация. В случая обаче, мен ще ме интересува спецификата на начина, по който един изследовател се отнася към тези писмени текстови свидетелства, с които работи (независимо от тяхната форма - печатна, електронна, кинематографична и т.н.), т.е. ще ни интересува отношението на срещащия се с текста към самия текст, ръководено от отговора на въпроса каква е моята цел и каква работа може да ми свърши това което е пред мен? Всъщност това е частна форма на един по-общ въпрос: Какво е мястото на писмените комуникации (текстовите свидетелства) в едно хуманитарно изследване по даден проблем? Дали хуманитарният изследовател ще спре работата си единствено до границите на текстовите свидетелства, с които работи и най-грубо казано ще разкаже интересното, според него, което се случва там? Или пък, работейки върху даден проблем той ще се опита да го обгледа от различни страни, с оглед на целите, които си е поставил и съответно в този случай няма да позволи изследването му да се ограничи от и до писмените свидетелства, с които разполага. Иначе казано, не бива да ограничаваме проблема до текста, а да използваме текста като едно от средствата. За да не би да забравим, че проблемите, които вълнуват един хуманитарен изследовател са проблеми най-вече на хората, а не на текстовете. Нали едно лингвистично изследване или библиографска справка не е ценно само по себе си, то е значимо и важно доколкото по някакъв начин служи на другите хора, доколкото им е в помощ да решават човешки проблеми, не да пишат хуманитарни текстове.

Какво може да ни покаже едно малко отклонение относно етимологията на думата хуманитарен, която току що употребих, в словосъчетанието хуманитарен изследовател. Когато използваме тази дума ние, естествено, рядко се замисляме над нейното съдържание. Говорим за хуманитарно образование, за хуманитарни науки, понякога дори я използваме за даден човек, като го наричаме хуманитар. Но бихме могли и да се сетим, че латинският корен на тези думи – man, който същевременно е и индоевропейският корен на думата “човек”, носи двоен смисъл. От една страна той се свързва с човека, човечеството и човешката природа т. е. сочи ни определен предмет. В същото време обаче той означава човечен, благороден, учтив, т. е. определя специфично качество, което трябва да притежават обектите, към които се употребяват думите с този произход. Не забравяме ли ние днес именно тази друга страна на хуманитарното - човечността. Ако си послужим също и с прилагателното humanitarian от английския език ще открием следното тълкуване: "грижовно занимаващ се с помагане на човечността и облекчаване от страданието"; и още тълкуването му като съществително: "онзи, който взима присърце интересите на човечеството". Утопичен и идеалистичен ли би бил призивът ни хуманитарното да се загрижи за своята хуманност (за качествата, които трябва да притежава). Не трябва ли именно ние, хуманитарните изследователи, да се грижим за реалното присъствие на този втори смисъл на хуманитарното и да напомняме за него на онези, които се опитват да го забравят? Ролята на изследователя хуманитар не е свързана с безцелното трупане на знание заради самото него, тя е много повече свързана с хуманността, т.е с човечността, проблемите на човека и човещината. Любовта към знанието се осмисля от любовта към хората. Затова за нас знанието не е цел, а инструмент, чрез който да се учим и да се опитваме да разбираме по-добре себе си в отношенията ни към самите себе си, обществото и другите хора.

От гледна точка на казаното дотук какъв ще бъде отговорът на въпроса, който сме си поставили в заглавието? Кои защитници на писмените комуникации ще бъдат за нас реакционери и кои не? Ние не определяме реакционерите според това дали те са условно казано “за” или “против” писмените комуникации спрямо другите видове комуникация. Не искаме да утвърждаваме предимството на някоя форма на комуникация над другите. Определянето на евентуалното реакционерство за нас няма да зависи, например, от заемане на една позиция, защищаваща писмената комуникация от множащите се други форми на комуникация в информационния свят. Практикуваното напоследък противопоставяне на писмена и електронна комуникация в случая не е главният проблем – и, следователно, не това е главният ни критерий.

Важното за нас е каква роля отрежда един изследовател на текстовите свидетелства в структурата на своето изследване. Коя от двете цели, за които говорихме дотук ще води изследователя при срещата му с писмената комуникация – предаността пред знанието заради самото знание или стремежът към разбиране заради любовта към хората. Първият за мен е реакционер, а вторият не.

До тук разсъждавахме върху връзката между писмените комуникации и изследователя-читател, и формулирахме загрижеността към хуманността като основно изискване и оправдание на това отношение. Също така казахме, че него ние наричаме не реакционно. Така отчасти изпълнихме втората цел на този текст. За да бъде обаче тя реализирана докрай трябва да покажем как тази връзка се случва по отношение на темата за културната политика, с което ще изпълним и първата си задача.

Първият проблем на изследователя е свързан с трудностите, с които се среща при опита за дефиниране на понятието културна политика. Всяка политика започва (а) с оценка на обстоятелствата и ресурсите в дадена област, продължава (б) с определяне на адекватни цели подредени по приоритет, следва (в) избор на средства - структури, процедури, правила и закони, управленски механизми и др.- и завършва (г) с анализ и оценка на получените резултати, което по-нататък може да доведе до промени в анализа на съдържанието на равнище (а), (б), и (в). Виждаме, че спецификата на съдържанието на политиката ще зависи от областта, към която се отнася. Разгадаването на културната политика води към разгадаването на културата - проблемът с разбирането на съдържанието на понятието културна политика идва от различните смисли, които изследователят може да открие в понятието култура. Така, погледнато най-общо, понятието "културна политика" се среща в две употреби - широка и тясна, според по-широкото или по-тясно разбиране за културата. Според тясното определение културата е "дейността по създаването, проучването, разпространението и опазването на културните ценности, както и на резултатите от тази дейност" (1).

Тясното разбиране ограничава културата до различните изкуства, тяхното създаване, изучаване и представяне. Така културната политика може да бъде разбирана като политика на държавата в сферата на културата, ограничаваща се до различните изкуства, културните индустрии, проблемите на творците и културните институции - това можем да наречем тясно разбиране за културна политика. Това определение обхваща държавните и общинските културни институции и институти, които я и организират и провеждат, както и други, участващи по различен начин в този процес, партньори на държавата - неправителствени организации (фондации, граждански сдружения) и бизнес организации.

Тясното разбиране на културната политика, определено от тясното разбиране за културата, е едната страна на темата, която изследователят-читател може да открие при връзката си с нашите т. нар. най-общо "писмени комуникации". Тази страна на темата за културната политика аз я формулирам като проблеми на държавната политика към културата. Именно това понятие за културна политика употребено по отношение на държавната политика към културата откриваме в: Закона за закрила и развитие на културата; различни издания и доклади на Министерството на културата и на несъществуващия вече Институт по културознание (2); експертни оценъчни доклади и на Съвета на Европа за културната политика в България (3), изготвени след цялостни изследвания на състоянието на българската култура и на политиката за културата на фона на общите социално-политически и икономически условия в страната; материали от международни работни срещи и семинари по проект "Политики за култура" (4).

Коя обаче е другата страна на темата, която ще представлява интерес за изследователя, но вече не в ролята му на читател, а в ролята на хуманитарен изследовател? Тази втора страна на темата аз формулирам като проблеми на културната политика на държавата. Тук понятието културна политика ще присъства в един по-широк смисъл според по-широко разбиране за културата. Едно по-широко разбиране за културата най-общо ще е свързано с разбирането ни за човека и света, с живота на хората в различните групи и общности, със съвместното им съществуване в обществото (5). С оглед на такова по-широко разбиране за културата можем да говорим за културната политика на дадена страна, която вече няма да се ограничава до провеждане на определена културна политика в сферата на изкуството, а за културна политика, от която ще се ръководи конкретната политика на всяка сфера на обществения живот или на държавното управление. В този по-широк смисъл културната политика може да бъде разбрана като национална концепция за културно развитие. Неяснотата около съществуването на такава културна политика (в широкия смисъл), както и липсата на адекватна и удовлетворяваща обществото представа за нейното съдържание, обяснява също така и непълнотата на стратегията на държавната политика към културата т. е. на културна политика в сферата на изкуството, според по-тясното разбиране за културата.

Необходимостта от един принципно по-широк поглед върху това що е култура и какво е значението й за нашето общество днес става още по-очевидна от липсата на съдържателно определение за културата, която откриваме при изследването на държавната политика към културата. Съществуващата национална дефиниция за културата (6) повтаря тази формулирана в ЗЗРК (виж по-горе). При сравнението й с дефиницията за културна ценност (7) виждаме, че те двете се определят взаимно една друга. За да може даден продукт на човешка дейност или произведение на изкуството да се смята за културна ценност, по закон той/то трябва да се смята за обществено значимо и да има значение за развитието на културата. И съответно културата е определена като онази дейност, която е свързана с културните ценности. По този начин от самия закон не става ясно как разпознаваме едно нещо като културна ценност и съответно как различаваме културата от онова, което не е култура. Законът фиксира определено съдържание на тези понятия, но не показва принципа, според който са формулирани.

На този етап от развитието на държавната политика към културата, тази неяснота не се разпознава като проблем. Въпреки това в изследванията на Европейската комисия в тази област (споменати по-горе) можем да открием препоръки за положителния ефект от случването на един дебат за смисъла на културата и за ролята, която културата може да изиграе в живота на нашето общество днес.

Да се опитаме да обобщим. Имаме пред себе си два обекта на изследване - държавната политика към културата и културната политика на държавата. И тук не става дума за игра на думи, а за различни смисли, които се опитваме да уловим, чрез подредбата на думите. Връщайки се към темата за писмените комуникации трябва да кажем още нещо. Изследването на първия обект, който формулирахме започва и много зависи от писмените комуникации. Те са основният източник на информация. Изследването на втория обект обаче, зависи изцяло от работата на изследователя, в която писмените комуникации заемат само определена част - основен източник на информация е авторът. В първия случай читателят (вече става дума за читателя, който ще се срещне с текста на изследователя-читател) се среща с описание и интерпретация на факти направена от изследователя. Във втория случай читателят се среща с гледната точка на изследователя, който се опитва да разкрие пред другите проблем, който той като хуманитарен изследовател смята за важен. Целта е проблемът да се разпознае като проблем. Той се из-мисля, за да се даде начало на пътя за неговото разрешаване. Първата стъпка по този път е да го наименуваме. Което и направихме. Така аз очертах пред вас многоликото поле на моето изследване, което се опитвам да преброждам.

Бележки:

1. Закон за закрила и развитие на културата. ДВ бр. 50 от 1 юни 1999 г., изм., бр. 1 от 4 януари 2000 г. (ЗЗРК) , допълнителна разпоредба, Параграф 1, т. 1.

2. Културната политика на Република България 1990 - 1995. Институт по културознание, София 1996

3. Чарлз Ландри. Културната политика в България. Доклад на европейски експертен екип. МК и Национален център за книгата, 1997. Докладът коментира националния доклад разработен от екип на Института по културознание и е подготвен след серия организирани срещи, посещения на музеи и обекти на културно наследство, изложби и спектакли. Той се основава на предшестващ опит и впечатления на експертите от България, на писмени документи и поредица от разговори с българи, имащи отношение към културата - политици, творци, участващи във взимането на решения, администратори, импресарии, продуценти и мениджъри, изследователи.

Европейските културни политики: компендиум на основни факти и тенденции, ERICarts и Съвет на Европа, Бон 2000 г.

4. Политики за култура. Досие: Семинар - Бистрица, България 18-20 януари 2001. Проектът "Policies for Culture" ( Политики за култура) има за цел да стимулира и подпомогне демократичния процес на създаване на ефективна и гъвкава културна политика в страните от Югозточна Европа, в рамките на процесите на промяна в културните политики в Европа като цяло. Той е инициатива на организациите: Европейска културна фондация ( ECF), Амстердам; ECUME / ECUMEST, Дижон / Букурещ; The East-West Parliamentary Practice Project /EWPPP/, Амстердам.

5. Виж Политики за култура , част 3, т. 3.1..3.

6. Пак там

7. " Културна ценност" е автентично материално свидетелство за човешко съществуване и дейност, което има значение за развитието на културата и е обществено значимо.(ЗЗРК, Допълнителна разпоредба, параграф1, т. 2)


обратно към Доклади