Професионална етика - професионални перспективи
Доклади от XIІ годишна конференция на СБИР

Снежана Янева
Доклад на Комисията по Етичния кодекс на библиотекаря

Лиза Коул, Библиотечна асоциация Колорадо, САЩ
Библиотечна етика - поглед към Етичния кодекс на Американската библиотечна асоциация

Мария Младенова
Що е професионална етика и има ли тя почва у нас?

Яна Георгиева
Обучението на библиотечните потребители и достъпът до електронна информация

Милена Добрева
Проблемът за достъпа до информация и Етичния кодекс на библиотекаря в условията на спазване на авторските права в библиотеките

Евгения Русинова
Диалогичният дискурс и функциониращата библиотечна система - за съчетанието организационна култура - професионална етика

Надя Карачоджукова
Библиотечната професия между традициите и новите технологии - професионални
перспективи

Стефка Илиева
Критерии за оценка на личните качества на библиотекарите, кандидатстващи за работа

Христо Вълчев
Въпроси на изграждането и организацията на библиотечните информационни ресурси в светлината на професионалната етика

Кристина Върбанова-Денчева
Приемственост и трансформации в библиографията в новата инфосфера -
морално-етични проблеми

Мария Аргирова-Герасимова
Професионалната кариера на библиотекаря

Даниела Атанасова
Професионални перспективи при изграждането на електронен каталог на библиотеката

Цветана Стайкова
Етиката в отношенията "библиограф"- "учен" (на примера на библиографската дейност
на БАН

Николай Поппетров
Процесите в библиотечно-библиографската сфера от позициите на потребителя

Светла Девкова
Етика или нравственост е нужна?

Ани Гергова
За толерантността


Обратно към Конференции