Библиотечно сътрудничество - настояще и бъдеще
Доклади от XIІІ годишна конференция на СБИР

 

5 юни 2003 г.
Аулата на СУ "Св. Кл. Охридски"

ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИТЕ

Сутрешно заседание

Председател: Ваня Грашкина

Иванка Янкова
Нови възможности за междубиблиотечно сътрудничество за информационно осигуряване на хора с увреждания

Елена Янакиева
Web-сайтът на националната библиотека на България – възможности за комуникация и обмен на информация

Христо Вълчев
Библиотечното сътрудничество – поглед върху някои традиции и перспективи

Даниела Атанасова
Бъдещето на библиотечното сътрудничество с използване на нови информационни технологии

....................................

Александра Дипчикова
Международното сътрудничество на библиотеките в областта на каталогизацията

Надя Карачоджукова
Сътрудничество в областта на каталогизацията – минало, настояще и бъдеще

Биляна Александрова
Икономическите измерения на библиотечното сътрудничество

Радостина Тодорова
Електронната доставка на документи като форма на сътрудничество

Мария Гуленова, Десислава Гуленова
Електронната информационна услуга и сътрудничеството на библиотеките


СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Следобедно заседание

Председател: Ваня Янкова

Милена Франова
Културни специфики на междуорганизационното сътрудничество

Павлина Цветкова
Информационен център за учебна литература по немски език: Библиотечно сътрудничество между РБ “Христо Смирненски” и Гьоте институт Интернационес – София

Симеон Недков
Библиотечно-информационните центрове в музеите и тяхното всестранно сътрудничество с музейната колегия

д-р Елена Георгиева, Красимира Игнатова
Библиотечното партньорство и новата библиотечна политика

Добринка Стойкова
Сътрудничество между библиотеката и училището – възможности и перспективи

Александър Димчев, Красимира Ангелова
Библиотечно образование и коопериране


БИБЛИОТЕЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

Председател: Динчо Кръстев

Емилия Милкова
Нови моменти в библиотечно-информационното сътрудничество

Надя Терзиева
Проектът еIFL – Електронна информация за библиотеките – опит за библиотечно сътрудничество

Яна Георгиева
Консорциумно абониране на бази данни и електронни списания в университетските библиотеки: практики от Полша и България

Милка Янкова
Виртуалната регионална мрежа на академичните библиотеки в Пловдив ВРЕМЕ-АБ – първи стъпки в интегриране на информационните ресурси

Кристиана Димчева
Диалогът с читателя – мост за партньорство и сътрудничествo
Презентация на доклада в Power Point

Стефка Илиева
Отдел “Методичен” на НБИВ – модел за партньорство и сътрудничество

Тошка Борисова
Иновативен модел за пъртньорство. Из опита на журналистическата библиотека Freedom Forum в Американския университет в България
Презентация на доклада в Power Point

6 юни 2003 г.
Френски институт - София
ИДЕИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Сутрешно заседание

Ани Гергова
Българо-френските връзки в областта на библиологията

Милена Цветкова
За новия стар смисъл на книгата като медия

Любомира Парижкова
Писмеността – разширяваща се вселена на познание и творчество

Татяня Янакиева
Суверенност на текста като информационен обект в библиографския запис

Николай Поппетров
Един поглед не стига. Как да анализираме/типологизираме писмената документация на ХХ век

Константина Недкова
Социологически изследвания на книгата и четенето в съвременната ситуация

Евгения Русинова
Текстове и читатели. Към комуникационния подход в писмената сфера

Следобедно заседание

Мария Младенова
Идеи за изследвания в областта на библиотекознанието

Петър Парижков
Енциклопедичната традиция в българското книгоиздаване

Антоанета Преславска
Идеи за бъдещето на енциклопедия "Българска книга"

Милена Добрева
Библиотечно коопериране и нови стандарти за развитие на сътрудничестео между библиотеките и свързаните с тях организации

Люба Цветкова
Комуникации на учените в Интернет среда – разлики и предимства пред традиционните начини за обмен на научна информация

Диана Петрушкова
Проблеми на писмените комуникации на техническите науки

Искра Арсенова
Библиометрията – поглед към бъдещето с оглед на миналото

..................................

Татяна Дерменджиева
Българската книга през 2001 – 2002 година

Илко Пенелов
Историческите изследвания на цензурата върху книгите в България – състояние и възможности

Мария Аргирова
Документалното богатство в академичния библиотечен фонд. Изследвания и проекти

Красимира Даскалова
Библиотеката на херцог Аугуст във Волфенбютел – европейски център за изследвания  на книжовната култура

 


Обратно към Конференции