За НОВИЯ СТАР СМИСЪЛ НА КНИГАТА КАТО МЕДИЯ

ст.ас.д-р Милена Цветкова

Има един въпрос, който цяла писмена ера чака своя отговор, и който, да си признаем, е причина за много професионални конфликти. А той е: какво е книгата ? По инерция всеки от нас е готов да я обяснява – да я разглобява на корици и тяло, да се взира в хартията, мастилото и вида на буквите. Но какво всъщност съдържа книгата – не смеем да кажем, за да не скараме.

И още нещо ме притеснява. Защо страним от фразата “Книгата е медия”? Защо читателите, а най-вече писателите, гледат скептично на това понятие? Защото думата “медия” (както и “идеология”) се явява компрометиран термин, обременен от масовокултурна и политическа конюнктурност. “Хората на книгата”, по думите на Г. Лозанов, предпочитат да подлагат на културна забрава, на отмятане в страни медийната природа на книгата. Държат се като че ли в миналото й има “срамна болест”, да се говори за която е табу.

Всички сме съгласни, че книгата има особено място и роля в развитието на човечеството, че “голи без книги са всички народи”, че книгата е нещо повече от средство за предаване и съхраняване на знания. Но поведението ни - научно и практическо спрямо нея не се отдалечава от тривиалната работа за и със книгата като едно от всички средства за интелектуални занимания. Или, нещо още по-притеснително - от фетишизирането на книгата като издателски и пазарен продукт като опит да я откъснем от системата на социалните комуникации, от медийната система и да я интериоризираме като складова, фондова или домашна наличност.

Основната цел, която си поставям в настоящото изложение, е да докажа, че книгата е преди всичко медия. Ще се опитам да открия причините за жизнеспособността и устойчивостта на самата идея за книгата от позицията на този труднопредвидим ХХI век, в който няма да има нищо по-нетрайно и по-бързопреходно от техниката. Защото книгата, като най-важната исторически появила се и продължаваща да се развива форма за съхраняване и обмен на човешко знание и идеи, болезнено се нуждае от осъзнаване в цялост, от свой концептуален модел.

Късогледството и дори неспособността да се оправдае настоящето и да се предусети бъдещето на книгата най-вероятно се дължи на липсата на трайна, стабилна и в същото време податлива на актуализиране дефиниция за същността й. Вече почти 40 години в официални, научни, учебни и популярни текстове се цитира формалното определение за “книга”, съдържащо се в “Препоръки за Международната стандартизация на статистиката при издаване на книгите и периодичните издания”, приети от Генералната конференция на ЮНЕСКО (19 ноември 1964 г.): “Книгата е непериодично издание, с обем не по-малък от 49 страници, без да се смятат кориците, отпечатано по какъвто и да е механичен начин, публикувано в дадена страна и достъпно за публиката”. От тук и представата ни за съвременната книга не стига по-далеч от печатен продукт във формата на “кодекс”, блок от закрепени страници с текст и илюстрации и външни защитни елементи (подвързия, обложка). Освен по формален признак, книгата е дефинирана от ЮНЕСКО и от семиотична гледна точка: “текстово издание, в което информацията е фиксирана чрез фонетична кодова система (азбука) или чрез цифров код”. В този случай пък книгата се свежда до семантична система, предназначена единствено за зрителния анализатор. Вярно е, че като изключение се посочват книгите за слепи, чийто брайлов шрифт се разчита посредством тактилните сетива (осезаението), но къде тогава е мястото на особено популярните в САЩ аудиокниги? Другата крайност при дефинирането на книгата са опитите тя да бъде идентифицирана с по-широкообхватното понятие “документ”: всеки запис на информация, който може да се използва като единица в документационен процес, т.е. процес на натрупване, търсене, използване или предаване (ISO 5127/1). Недостатъкът на това приравняване между “книга” и “документ” се състои в характеристиките “застиналост”, “архивност”, “административност” и дори “опредметеност” на обекта, които са несъвместими с иманентните за книгата комуникативност и одухотвореност.

Възможността да се изгради цялостна визия за книгата като медия досега се препятстваше от следните недостатъчни или затворени в своята самодостатъчност представи:

· книгата е само печатно издание;

· книгата е само материален носител, средство за пренасяне на информация, за приближаване на съобщенията до индивидите, които са способни да ги възприемат и които се нуждаят от тях;

· книгата е само кран, канал, по който тече поток от съобщения, и който е независим от съдържанието на този поток;

· книгата е само посредник, съединително звено, което приближава, улеснява контакта между източника и получателя и няма нищо общо с ефективността на въздействието на предаваните чрез нея съобщения;

· книгата е само тип средство за масова комуникация със специфични технически параметри и характеристики.

През последните години мисловното напрежение за ролята и смисъла на книгата е концентрирано предимно по форумите на Международната асоциация на издателите. Въпросът за книгата, твърдят от тази професионална общност, е въпрос за бъдещето на цивилизацията. И може би преди учените издателите се препънаха в наглед простичкия въпрос: “Какво е книгата?”. Вероятно защото те бяха първите, които доловиха, че книгата упорито и независимо от волята им се променя като визия, като усещане, като пазар, като потребност. Ситуацията в книгоиздаването се променяше толкова бързо, че през 1999 г. Институтът по книгоиздаване и комуникации към университета във Вирджиния заедно с Конгресната библиотека на САЩ стартираха научно-практическа програма “Да изследваш новата медия”. Основната задача пред екипа, ангажиран по тази програма, беше да се опита да разшири дефиницията за “книга” извън рамките на традиционните “две корици”. Ключовата идея поднесе Дик Брас, вицепрезидент на сектор “Ново технологично развитие” в Microsoft, като насочи вниманието на изследователите към e-книгата като вододел в общата история на книгата. Практиката на електронното (дигиталното) книгоиздаване беше доставила нужните аргументи в подкрепа на преломността на момента - за пръв път се отваряше възможност да се сравняват и противопоставят двата неделими до сега процеса “отпечатване” и “книгоиздаване”. Нещо повече, с технологиите print-on-demand и publish-on-demand тези два процеса по “еретичен” за традиционалистите начин си разменят местата: първо е издаването (публикуването), а едва след него е отпечатването.

На фона на общата световна декларативност и на конкретните научни опити за предефиниране на книгата и за осмислянето й като медия, ангажиментите на нашите учени са по-скоро скромни, спорадични и повече иницииращи, подканващи към активност (например проф. Ани Гергова). Първата българска публикация, визираща книгата като медия и провокативно (подобно на Дик Брас от Microsoft) “разрязваща” книгата на две части - тяло и текст, принадлежи на Георги Лозанов. Съгласно разбирането му, да опознаем или да си припомним “книгата като медия” означава да я свалим от пиедестала й на “Ноев ковчег”, да загърбим фетишизирането й, да я освободим от сакрализатори и свещенослужители. Означава да я върнем на медиите, да възстановим генеалогичната й връзка с медийната публичност, да я реабилитираме като първата медия, задала модела на масовата комуникация. Означава още да съсредоточим научния и академичния интерес към книгата като комуникативен процес, а не толкова като краен продукт, който се “разграбва” от другите сфери на културата - историята, литературата, изкуството, техниката.

Да се абстрахираме от книгата като краен материален продукт означава на първо място да се отстраним от шаблонната представа за печатна медия като “мастило върху бял лист”, ограничаваща погледа единствено до спецификата на създаването (производството) и доставянето. Ако твърдим, че книгата е първата медия, която задава модела на масовата комуникация, на второ място сме длъжни да тръгнем от такива приложни научни области като медиологията (медиазнанието) и теорията на масовите комуникации.

Медиологията като научна дисциплина, която се интересува от взаимоотношенията между човека и неговите технически удължения (“втората природа”) и от взаимодействията между техниката и културата, може да ни помогне да дадем отговор на въпросите защо книгата е именно медия и как функционира като посредник в съвкупния комуникационен процес. Научният подход изисква да се тръгне от най-очевидното - от етимологията на думата “медия”. Произходът й е латински и вмества в себе си минимум четири значения на термина “ medius": 1. среден, в средата, по средата, между; 2. израз на нещо средно като положение (умерен, обикновен, неутрален; безпартиен; неопределен, двусмислен; посредствен, прост; лавиращ, еднакво способен на; разединяващ, спорен, скарващ); 3. половин; 4. среда (medium), център, вътрешност; общност, общо достояние, за обща употреба, за общо благо; публичност, видимост, на открито, наяве; отстранявам, убивам някого; правя нещо известно. От медиологична гледна точка “медията” е всяка изкуствена среда за опосредствано взаимодействие или посредник, който осигурява необходимите условия за “разтваряне” и “разгръщане” на комуникацията. Съвсем естествено в спектъра на комуникационните посредници се нареждат езикът, знаците, писмеността, книгата, пресата, радиото, телевизията, Интернет и т.н. (предхождани от архетипи като огъня, пушека, огнището и др.).

Въпреки очевидността на етимологичния анализ, са ни нужни допълнителни аргументи, за да си обясним защо книгата е медия. Можем да използваме показателите на Ани Гергова, говорещи за близостта на книгата със средствата за масова комуникация. Първо, общуването с писаното слово (книги и периодичен печат) е традиционно технически опосредствано общуване. Второ, книгата от социо-културна гледна точка е фактор в писмената цивилизация, книга в действие, функциониращ обект и субект, влизащ във взаимоотношение със социалните субекти и с обществото като цяло, т.е. книгата е равностоен елемент от системата на социалните комуникации. Трето, изследванията на книгата са свързани (съответно диференцирани) съобразно етапите от живота й: създаване, съхраняване, разпространение, възприемане. Четвърто, като всеки информационен процес, опосредстван от средство за масова комуникация, и процесът на книгата може да се детайлизира в шестте основни фактора по веригата: източник (автор и самият акт на писане), съобщение (текстът), канал (материалният носител), реципиент (читател), обратна връзка (отзив, цитиране, рецензия, препоръчителна библиография и т.н.) и информационен шум (манипулиране, цензуриране, фалшифициране, плагиатство и т.н.).

Предвид наличните експертни мнения за специфика на масмедиите, за масова комуникация и за средства за масова информация бихме могли бързо и сравнително обективно да установим, че книгата не е “масмедия”, че не е средство за масова комуникация, че не е “една от всички” и “като всички” медии. Защото:

· книгата не винаги носи и разпространява масова информация, тя носи много често тясноспециализирано знание;

· книгата не преследва бързина, незабавност и едновременност на предаването, а е по-скоро фонд за трайното, непреходното и внимателно обмисленото;

· комуникаторът (авторът) при книгата не е групов комуникационен субект, подвластен на корпоративна дисциплина и произвеждащ под контрола на медийната политика на институцията, а е автономен творящ и генериращ идеи и текстове;

· целта на комуникатора при книгата много рядко е информационно въздействие (защото много лесно се разпознава като такава), а информационен обмен и взаимодействие;

· съдържанието, “съобщението” при книгата не е длъжно да съвпада с публикационната програма на медията;

· аудиторията на книгата само в някои случаи може да се нарече масова, при четенето не съществува синхронността, симултанността, всеприсъствието при възприемането на “паралелните” медии, четеното е по-скоро интимно, отколкото публично, по-скоро анархистично, отколкото дисциплинирано и т.н.;

· процесът на комуникация с книгата е много по-близък и често по-ефективен от най-емпатично настроеното междуличностно или индивидуалното общуване.

Само този, който умее да си представи “книгата в действие”, умее и да положи мислено върху нея целия комуникационен цикъл, в неговата пълнота и завършеност. От позицията на общата теория на комуникациите и теорията на масовите комуникации книгата се отъждествява не просто с носителя или канала, а именно с медията (средата и участниците в комуникационното взаимодействие). Този феномен може да бъде изобразен с помощта на процесуална схема (Фиг.1), където А е авторът (източникът, комуникаторът, инициаторът на комуникацията), Н е носителят (материалният и каналът), Т е текстът (съобщението) и Ч е читателят (реципиентът). Участниците или елементите в тази схема са в непрекъснато взаимодействие и в една и съща последователност. Любопитното тук е, че обратната връзка от читателя към автора е по-слабо опосредствана и по-бърза в сравнение с връзката автор-читател.

Фиг.1

 

Автентичният смисъл на книгата като медия най-добре се разкрива посредством т.нар. генеалогичен подход. Т.е. длъжни сме преди всичко да генезиса на човешкия инструмент, популярен като “книга”. Медиологията, както вече споменахме, признава и изследва комуникационните средства като удължения на нервната система във физическото и социалното пространство, целящи задоволяване на нарастналите човешки потребности. Много преди да бъдат наречени медии, тези средства са носели наименованията “протези ", "удължения ", "екстензии ", "артефакти " в извънличностната или екзосоматичната еволюция. За новите измерения на човешкото комуникативно-сензорно пространство, за неговите комплекси, негативи и позитиви са писали Е. Хол, Х. Хас, Р. Емерсън, К. Попър, К. Лоренц, М. Маклуън, А. Тойнби, А. Гор,. т.е. автори, които изследват концептуално културологичните, антрополгичните и екологичните проблеми на цивилизацията. Дефинирайки човека като “ум, обслужван от органи”, Емерсън още през 1888 г. обяснява, че всички инструменти и сечива са удължения на човешките крайници и сетива, че самото човешко тяло е каталогът на изобретенията, “патентната служба”, в която се съхраняват образците, от които е заимствано всяко техническо хрумване. Привържениците на същия инструментален подход към медиите Е. Хол и Х. Хас отбелязват, че всички човешки артефакти, сред които книгите, телефонът, телевизорът, компютърът са екстензии на тялото, изкуствено прибавени органи, на които дължим в крайна сметка цивилизацията си.

Не е трудно да се досетим, че писмеността като кодова система на книгата, е удължение, екстензия на човешката памет . Човешката памет като мозъчна функция е доказала своите несъвършенства, които се изправят като реални препятствия пред процеса на обмен на идеи и знания: променлива способност за концентрация на вниманието, селективност на възприятията, пропускателни филтри пред запаметяването, ограничения във времето на задържане на информацията, субективност и филтри при възпроизвеждането й, загуби при предаването й, физиологични, психически и възрастови ограничения като ценностна съпротива, съзнателни изкривявания, болестни състояния и остаряване. И преди всичко - нетрайност, тленност на носителя.

Цялата човешка история илюстрира неуморното търсене на нови външни носители, “протези” на паметта. С изобретяването на писмеността, а много по-късно - на печатната преса, човекът мобилизира максимално енергията си в обгрижване на своята “раздадена изкуствена памет”. Защото времето доказа, че писмената памет действително е нетленна. Надеждността на писаното слово като памет е намерила основания в следните факти : писмеността е висша форма на памет, която борави с изкуствена кодова система и изисква грамотност; провокира работата на въображението, поради сетивната недостатъчност; разпространението и използването й са лесни и достъпни за всеки грамотен; извикването на информацията се извършва пряко; търсенето й е организирано от институции (библиотеки), от бази данни чрез дескриптори, индекси и класификационни схеми.

От позицията за органичния генезис на всички медии можем да проследим предимствата на книгата , например, като наша телесна екстензия :

· няма нужда от хранене и по този начин пести енергия;

· можем да я изоставим или складираме, вместо да я разнасяме със себе си (допълнително спестяване на енергия);

· можем да я заменяме с други наши или нейни екстензии, което позволява на човека да се специализира и да изпълнява многобройни роли, включително и да остане пасивен спрямо нея (да не я използва);

· всички екстензии могат да се използват съвместно, при положение, че се допълват взаимно;

· книгата, както и всяка друга материална, отчуждена от тялото екстензия, може да бъде произвеждана в общността от “специалисти” по правилата, породили всеки един занаят;

· книгата, като всяка олекотена и портативна медия, на психофизиологично ниво освобождава екстровертните енергии и агресивността на лявата хемисфера на мозъка, а на социално ниво - стои в основата на експанзионистичните завоевателни програми и на интереса към контрол над пространството.

Въпреки, че не стига до анализ на книгата като екстензия, в своите “Закони на медиите” Маршал Маклуън открива генеалогията (или както той я нарича - етимологията) на артефакта “писано слово ". Тълкува го като вид човешка технология, своеобразна екстензия на тялото, която също притежава свой артефакт - азбуката като буквен низ, удължаващ зъбите (единствената линейна и с повтарящи се елементи част от организма). "Етимологията” на писаното слово, така както я детерминира Маклуън, може да ни зареди с достатъчно аргументи в подкрепа на функционалността на книгата като медия и на нейния “медиен детерминизъм”. Генезисът и функционалността на писаното слово като медия Маклуън обяснява не последователно, а под формата на едновременни аспекти на въздействието му върху отделния човек и върху писмената цивилизация като цяло. Това въздействие се дължи на четири органично свързани и симултанно действащи закономерности. Първата е наречена “подсилване” и отговаря на въпросите: кои аспекти на ситуацията интензифицира новата медия, кое сетиво или конфигурация от сетива изтъква, кое ускорява или прави възможно? Втората закономерност е наречена “закърняване” и отговаря на въпросите: коя предходна ситуация се обезсилва, измества или анулира, кои предишни условия се изоставят, какво измества, изхвърля от употреба новата медия? Третата закономерност е “възвръщането” и дава отговор на въпросите: какви повторения или възстановявания влизат в играта, кое “нещо”, отдавна изоставено, се реабилитира? С четвъртата закономерност - “преобръщането” се визира фазата на насищането, претоварването и се търси отговор на въпроса: към кои свои първоначални характеристики се стреми новата форма на медията?

Всяко четириединство или “тетрада”, съгласно теорията на М. Маклуън, дава “етимологията” на своя предмет под формата на физически или духовен израз и представя “анатомията” му в четиризвенно-тълкувателна форма. Именно по този начин канадският теоретик на медиите илюстрира и обяснява феномена “писаното слово като медия”(Фиг.2).

Фиг.2. Писаното слово като медия (по М. Маклуън)

Съгласно първата органична закономерност писаното слово подсилва, разтяга визуалната способност до степен на отделяне на другите сетива, за пръв път дава възможност да се изтъква “егото”, “частното авторство” (дотогава е колективно, фолклорно), както и да бъдат интензифицирани, дори хиперболизирани. Засилващата се епистоларност в общуването с писмения текст тук е подкрепена с цитат от М. Монтен, който възприема печатната медия като поставяне на писма в бутилка: “Забавно, много неща, които не съм склонен да споделя с никого, ги споделям с публиката и за най-съкровените си прозрения и мисли изпращам най-верните си приятели в книжарницата”. Фраза, генерализираща “приватността”, “интимността” в общуването с писмен текст, откриваме още у Епикур: “Това пиша не за мнозина, а за теб, защото един на друг сме си предостатъчна публика”.

По силата на втората закономерност писаното слово провокира нова ситуация - реабилитира се, възвръща се “елитизма”. Заедно с това, едно от циклично проявяващите се възстановявания (в зависимост от историческата ситуация) е повсеместната употреба на старите, класическите езици: “Рим говори гръцки, дванадесети век говори латински”, аргументира се М. Маклуън. Ето обаче едно свидетелство и от ХХІ век. Само преди месец издателството на Ватикана публикува нов латински речник със съвременна лексика “ Lexicon Recentis Latinitas". Известно е, че само тук латинският е официален език, но по-интересен за нас е стремежът той да се поддържа в актуално състояние. Независимо кое е това “нещо”, което медията “писано слово” вади от забрава и вкарва отново в употреба, то се извършва по силата на необходимостта да се подчертае елитарността на употребяващите я. Третата закономерност в тетрадата на писмената медия “узаконява” появата на “организираната четяща публика”, отчита ограмотяването на аудиторията, превръщането й в “четящ модус вивенди” и преобръщането на племенното съзнание в съзнание с исторически усет. Съгласно четвъртата закономерност писаното слово като медия закърнява, възпира употребата на вулгарния жаргон и диалектите, а в същото време налага разделяне на процесите композиция и представяне, характерни за живото общуване.

Генеалогията на книгата като медия може да намери свои естествени закономерности и в пренебрегваната с десетилетия библиопсихология на творилия в Швейцария руски учен Николай Рубакин. Със съжаление можем да констатираме, че нито библиологията, нито медиологията, нито теорията на масовите комуникации са успели да разкрият продуктивността на неговия библиопсихологичен подход при изследване на взаимоотношенията “човек-печатен текст”, “човек-книга”. За нас теорията на Н. Рубакин ще бъде полезна при обясненията на редица проблеми, възникващи в изследователското поле “книгата като медия”, и в частност - при тълкуването на книгата като човешка екстензия, като органично свързана с човека медия.

Най-общо, теоретичните трудове на Н. Рубакин дават обяснение на познанието за света посредством втора сигнална система на човека, използваща първия посреднически инструмент - речта, езика, и с това оставят основите на комплексното изследване на книгата като обект, но и като субект, като уникален и незаменим феномен на човешката психика, на човешката менталност и индивидуалност. Без да се спирам конкретно на библиопсихологията като подход, ще си позволя да използвам ключовата постановка в този подход, а именно: книгата е екстензия , извънтелесно продължение на втора сигнална система на автора и действа като реактив върху читателя, като външен дразнител спрямо втора сигнална система на реципиента . Съгласно тази методологична постановка книгата не е нито канал, нито транслатор, нито предавател, а възбудител на индивидуални психични преживявания. В акта на четенето се извършва специфична реакция на нервната система на човека, но на ниво втора сигнална система, откъдето произтичат информационни, емоционални, ментални и физиологични последствия. Ключовото звено, филтърът в рефлекторния апарат, където се изработва проекцията за книгата е т.нар. “мнема” (паметта или съвкупността от индивидуалните психични свойства на всеки човек). Н. Рубакин доказва чрез емпирични методи (тестове), че доколкото “мнемата” на всеки е индивидуална, проекцията на всеки чужд текст в съзнанието му е субективна. Нещо повече - съдържанието на текста (книгата) и неговият читател са във функционална зависимост: съдържанието не е константа (неизменна величина е само кодовата система, писмеността и граматиката), не е физическо, а психическо явление, субективна проекция. “Книжното съдържание” е възбудител на “психичното съдържание” на читателя, негов психически корелат. Казано с думите на Н. Рубакин, колкото са читателите на книгата, толкова са и нейните съдържания. А доколкото всеки читател гради своя проекция на четената книга, именно тя е неговата представа за качеството на книгата.

За нас е полезно да знаем, че учените, които се опитват да доразвият теоретичните възгледи на Рубакин, имат свое непоклатимо убеждение. А то е, че “хората на книгата” са само тези, които имат съзнание за уникалното й поведение в социално-комуникационния процес, които лично са я “изтърпяли” като реактив, като носител на енергиен потенциал за човешкото мислене. Хората на книгата са онези, които осъзнават материално-предметните й характеристики (резултат от процеса на организиране на текста в ергономично и естетическо хартиено издание) просто като необходими и допълнителни “педантерии”, в чието спазване книговедите визират полезен професионално-издателски “пуританизъм”.

На кои актуални проблеми в изследователското поле “книгата като медия” би могла да даде отговор теорията на Н. Рубакин ? Ето някои от тях:

1) явленията на несъвпадение в оценките на читателите (сред тях и професионалните рецензенти) за “качеството” на книгата, в представите и обясненията за “съдържанието” на книгата;

2) явленията на словесните (комуникативните) парадокси, когато изказаната от автора мисъл предизвиква противоположна реакция у читателя, или т.нар. изключение от “златното правило” в информационната наука - “четене между редовете” или узнаване на неща, които авторът е премълчал или сам не е знаел (наблюдава се при читатели с по-богата от автора “мнема”);

3) явлението “филогенезисно четене”, наблюдавано при един и същ читател, който променя отношението си към една и съща книга паралелно с промяната на възрастта си - текстът е един и същ, но се променя “мнемата” на читателя;

4) механизмът на творчеството и съ-творчеството при общуване с книгата - всеки нов чужд текст е носител на “подсещания” към втора сигнална система на човека и действа като катализатор за задействане на интуицията, като супервербален импулс, след който в читателското съзнание се появяват нови смислови образувания, несъществуващи дотогава, а на неврофизиологично ниво се наблюдава поява на нови временни връзки между клетките в главния мозък - ядрото на иновационната дейност;

5) проблемът за “антитворческата дейност” в книжно-информационната сфера - явленията “цензура”, “управление на четенето”, “препоръчителна библиография” и явленията, свързани с въздействието на СМК от втората половина на ХХ в. - стандартизация на идеите, премълчаване или изкривяване на определени гледни точки; пропаганда на лъжливи авторитети, унификация на човека - потребител и човека - аудитория - всичко това, съгласно библиопсихологията, са взаимно усилващи се информационни шумове, които играят ролята на антитворчески фактори в системата на социалните комуникации.

В заключение на този опит за генеалогичен поглед към книгата ще си позволя да обобщя, че действително “хората на книгата” се нуждаят от съзнание за нейната органичност и “живост”, за да могат да я осмислят и оценят като ново и постоянно измерение на човешкото сензорно-комуникационно пространство, а не просто като краен издателски продукт. За целта вероятно е необходимо да се преосмислят много технологични, пре-посреднически процеси по пътя на книгата - книгоиздаване, книготърговия, информационно брокерство, библиография, обратна връзка (критика) и т.н. Културата в тези звена би трябвало да има отношение към генеалогията на книгата, в частност - към библиопсихологията, подобно на отношението на анатомията и патологията спрямо физиологията и психологията на живото човешко същество.

 

На финала на настоящото изложение ще се опитам да открия причините за жизнеспособността на книгата като медия и с това – да убедя всеки обезверен в категоричното оцеляване на книгата. За целта ще предприема своеобразен анатомичен разрез на идеята за книга, за да можем да проверим съществува ли в нейната “субстанция” идеята за медия.

Преди това обаче е нужно да имаме предвид нещо много важно. Преди да бъде социална, природата на медията е човекоцентрична, филогенетична . Известно е, че идеята е първата медия за връзка между две съзнания, доколкото под “идея " ще разбираме всеки неотчуждаем продукт на човешкия ум, който друг ум може да употреби или да си присвои. Следователно, в началото е чисто утилитарното, прагматичното и егоистично-индивидуалното - как да предам (демонстрирам) идеята си пред другия? и възникват знаците; как да скрепя идеята си с ефира? и възниква езикът; как да скрепя идеята си с времето? и възниква писмените знаци; как другите да пренасят моята идея през пространството и времето? и възниква портативната медия - архе-книгата. После се включва и суетата - как целият свят и всички времена да разполагат с моята идея/идеи? и възникват печатните медии; и как носителят на моите идеи да стане нетленен, неунищожим? и настъпва времето на изобретяването на все по-неподатливи на “ерозия” и “корозия” медии - машиночитаеми книги, e-книги, вероятно нано-книги, а защо не и телепатични книги (логиката на съвкупността от изпреварваща научна информация подсказва подобни хипотези). В кръга на шегата, можем да бъдем спокойни – докато са живи егоизмът и суетата, ще живее и книгата.

Що се отнася до социалната природа на книгата като медия безспорно трябва да тръгнем от зората на човешката цивилизация. Първото средство, което от тогава до днес вмъкваме между нас и връхлитащите ни затруднения, са именно идеите. С други думи, идеите са първата социално призована медия, която може да превърне подтискащото затруднение във формулирано решение. В един момент обаче от улеснение, идеите като медия се превръщат в препятствие - как да се предават, изразяват и възприемат еднакво от всички? Така се появява езикът като първия посреднически инструмент, възникнал в резултат на острата нужда от някакво недуховно средство за осъществяване на духовни взаимодействия. На практика едва с възникването на езика като медия става възможна социалната комуникация. По-късно в медийното битие на човека се появява ново препятствие: изобилието от идеи в пространството и времето се оказва най-сериозното изпитание за човешката памет. Тогава се появява една спасителна идея за изобретяване на нова медия, на ново средство за борба срещу преходността и тленността на носителите на идеите - книгата. Това е накратко логиката на медийната еволюция и до днес - идеята като медия прибавя нова медия, която преди това също е била само идея. А е известно, че до сега няма изчезнала медия. Всяка от тях, включително и книгата в нейния материален формат, оцелява независимо от обстоятелствата.

Как става това? (Вж Фиг. 3) Всяка медия в своето развитие бележи фази на “заспиване” и “събуждане”. Всички помним, например, как през 80-те и 90-те год. Имаше отстъпление на културата на четивото пред еуфорията на “живите” медии. За това обаче е виновна закономерността на историческите цикли (вж Айзенщайн, А. Тойнби и др). Какво ни обяснява тя? Всяка “нова” култура издига на качествено ново ниво медиите, изразните средства и практиките на възприемане от по-долното стъпало, спиралата й ги “подава” от културата, намираща се през един етаж отдолу. Например, аудио-визуалната култура (цивилизация) “взема” средства и форми на възприемане от “живата” култура, а бъдещата “виртуална” култура ще реабилитира на по-високо стъпало аудио-визуалната. Ако фундаментът на настоящата компютърна култура е писмената, то при евентуалната бъдеща (след виртуалната) отново на власт и почит ще са книгата и четенето. В изобразената на фиг.3 закономерност се съдържа първото основание за непоклатимото бъдеще на книгата.

Фиг. 3

 

Подобно успокоение ни внася и Законът за кумулация на комуникационните канали (Закон за ККК), изведен от руския проф. А. В. Соколов: “веднъж възникнали, комуникационните канали не отмират, а се модернизират - обогатяват се от новите технологии или се включват в състава на нови по-мощни канали”. В този закон откриваме и втората причина за жизнеустойчивостта на книгата като медия.

Третата причина за устойчивостта на книгата като медия откриваме в обстоятелството, че книгата е плод и олицетворение на първата идея за универсална медия . Ако се обърнем към библейските времена, можем да установим следните “медиасъбития”: от фразата “В началото бе словото” следва, че първата информационна технология е речта. И според юдео-християнския мит за Сътворението този “проект” бил осъществен от Бог именно чрез речта: “Нека бъде светлина! - И биде светлина.” Христос е архетип на медията като тяло: “И словото стана плът”. Дванадесетте апостоли пък са първите пре-посредници в посланията на Твореца. А идеята за книга се съдържа в самото наименование на Библията, защото означава “Книгата” (Фиг. 4).

 

Фиг. 4

 

И до днес една от най-устойчивите идеи е идеята за Книгата , разбирана като среда и памет за фундаменталното и непоклатимото, канонът и законът (Книга на Произхода, Книга на Природата, Книга на Писанието, Книга на Мъртвите, Книга на Пророчествата или Сибилини книги, чак до настоящата Книга на Живота, съдържаща картата на човешкия геном). Ето какво може да включва старият-нов смисъл на Книгата (по Людвик Флашен):

- Книгата не се изхабява като актуалните публикации;

- отношението между Книгата и книгите е като между дело и дейност;

- Книгата е една-единствена, останалото са версии, носталгия по първообраза, търсене на първообраза;

- появява се, когато възрастите на тоя живот са в детския си стадий;

- Книгата не е система от знаци, тяло; не буквата, а гласът я прави, не думите, а телесният инстинкт; родена от тяло и се превръща в тяло;

- за нея казваме “жива-мъртва”, това е то “органично” тяло;

- може да се разтвори на коя да е страница на всяка страница тя е цялата;

- Проза? Поезия? Книгата стои над подобно деление;

- Новаторство? Традиция? Книгата стои над подобно деление;

- нещо абсолютно: или възниква и променя целия ти живот, или не възниква, и ако те попитат как си, отговаряш: нищо особено;

- да мечтаеш за Книгата е твърде непрактично.

Като четвърта причина за жизнеустойчивостта на книгата като медия можем да изведем обстоятелството, че в самата й сърцевина, в ядрото й стои идеята като първа медия, а върху нея се наслагват всички новопородили се идеи за Книгата, без изключение. Наблюдава се нещо като “ефект на матрьошката” (Фиг.5), който ни разкрива книгата като “медии в медията ", като медия, носеща в себе си минали и бъдещи идеи и форми на книгата. Съгласно принципа на матрьошката всички значения на понятието “книга” имат едно ядро, обща сърцевина - идеята. Всяко по-широко значение на това понятие поглъща, включва в себе си по-тясното, по-ограниченото. В същото време, всяко настоящо, съвременно значение на понятието “книга” е в потенциално очакване на доразширяване, с цел да се доближи до и да уплътни универсалната идея за книгата.

Фиг.5. Книгата като медия по “принципа на матрьошката”

Когато разглеждаме книгата като “медии в медията”, откриваме, че новите форми на книгата са в обратна пропорционалност на идеята, която ги поражда: докато идеята за книгата се разширява, надгражда по “матрьошката”, материалната й реализация се минимизира и вероятно цели да се кондензира до атомарна субстанция.

В резултат на анатомичния разрез на “матрьошката”, моделирала книгата като медия, тя ни се разкрива като своеобразна мултимедийна апликация, съставена от следните, да ги наречем, субмедии :

· идеята като първата социално призована медия;

· езикът или думите, като средство на мисълта и като условни знаци за предметите и явленията, т.е. като знаци за известни идеи за тях, създадени исторически и подложени на изменения във времето;

· писаното слово като “удължение” на връзката между автора и читателя, като форма на писмена памет за трайно съхраняване и пренасяне на идеите във времето и пространството; най-утвърдената писмена медия са ръкописите;

· печатната книга като фактор на “ерата на големите тиражи”, най-масовото и най-достъпното “удължение” на връзката между автор и читател, целяща обмен на идеи и фундаментални знания;

· аудио- и аудио-визуалната книга или това, от една страна, са традиционните аудиокниги (audiobook) и видеокасети ( videobook), а от друга текстовете със “светлинно писмо”, обикновено придружаващи движещите се изображения на екрана, както и мултимедийните енциоклопедични и справочни издания;

· дигиталната книга или e-книгата , предназначена за портативни четящи устройства, имитиращи в максимална степен идеята за традиционната ергономична книга;

· нано-книгата е един хипотетичен вариант за реализация на универсалната идея за книгата като неунищожим и вечен носител на фундаменталното знание и идеите на човечеството.

Принципът на матрьошката ни открива нова закономерност. Колкото повече книгата се доближава до Книгата, толкова повече се отдалечава от тялото, толкова повече се губи еротиката на четенето. Губи се интимността и еротиката на книжното тяло за сметка на ергономичността спрямо окото и четящите центрове в мозъка.

Имайки предвид една от задачите на комуникационната наука, а и на науката за книгата - да прогнозира формите и начините за развитие на комуникационните процеси, можем да поразсъждаваме по посока на последния хипотетичен вариант за съществуване на книгата. Бихме могли да предположим, че последната нова форма на книгата ще има наноразмерна структура, че съвършената технология, чрез която ще се реализира в пълнота идеята за книгата, ще е нанотехнологията. Дори – че всички издадени досега книги ще се вместят в едно-единствено тяло.

Нещо подобно на атомарна книга описа Клифърд Саймък в “Резерватът на таласъмите”. Жителите на умиращата планета, пропита и натъпкана със знания, не могат да изчезнат заедно с нея, защото нямат право да захвърлят на произвола тези знания, а трябва да ги предадат на някого, който ще ги използва. И откриват метод за консервирането им в своеобразна неунищожима книга. Наличната информация фиксират на атомно ниво така, че всеки атом става носител на частичка информация. “Книгата” е съставена от железни листове, подобно на страници, които са стегнати с гигантски скоби. Самите информационни слоеве са напластени един върху друг - стотици хиляди или милиони пластове. Прочиташ, осъзнаваш горния слой и едва тогава ти се открива долният и така - до следващата метална страница. Ако действително някога се изобрети “нано-книгата”, не е известно през кой сензорен вход ще постъпва информацията, но безспорно каналът ще трябва да е свързан с мозъчните центрове, отговарящи за четенето.

Твърде отдалечен от тази идея, но все пак реален опит за вечно, а и по елитарен начин, скрепяване на знание показа България на целия свят само преди две седмици. Става дума за “Златната книга” на етруските, на възраст над 2,5 хилядолетия (Фиг. 6). Книгата се състои от шест свързани с метални скоби страници от 24-каратово злато, с размери 5/4,5см и тегло около 100г. Разгръща се вертикално, но все още не се чете, поради тайнствеността на етруската писменост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6

 

Субмедийният прочит на книгата като медия ни позволява да добавим още една - пета закономерност, обосноваваща жизнеустойчивостта й. Това е откритият в началото на ХIХ век в областта на химията Закон за постоянния състав, който гласи: всички вещества се състоят от атоми, но не всички - от молекули и кристали. В контекста на науката за книгата това означава: 1) всеки печатен текст се състои от думи, но не всеки има таблици, формули или дори заглавия и абзаци; 2) всяка книга се състои от текст (литературен, визуален, нотен, брайлов и т.н.), но не всяка има паратекст, справочен апарат и дори корици. А в контекста на настоящото изложение Законът за постоянния състав утвърждава: всяка книга има в ядрото си идея, изразена чрез слово, но не всяка е върху хартия и не всяка е предназначена за очите . С други думи, формата може и да е изменчива, но същността остава.

Доколкото книгата в зародиша си носи идеята за медия, способна да преодолява пространството и времето, като в същото време съхранява енергията в комуникационната система, то обективно се изобретяват и съществуват не “нови книги”, а нови форми на идеята за книгата като оптимална среда за изразяване, записване, съхраняване, разпределение, търсене и възприемане на символна информация от страна на всеки, който притежава ключа към съответната кодова система, т.е. който умее да чете .

 

Позволявам си накрая да споделя следното. При научните, а и ежедневните дебати печеливша ще е тази позиция, която балансира между мненията за тоталната трансформация на книгата и тези за неприкосновеността на книжното тяло в корици. Ще печели повече привърженици този, който признае и осъзнае книгата като медия и в процеса на развитие на демокрацията, и в разпространението на грамотността и моралните императиви. И към момента книгата е ефективна като ценова стойност, високо портативна, лесно достъпна, позната и приета като източник на знание, като медия, която ще се чете и на която ще се разчита. Очевидно книгата ще остане най-удобната медия за индивидуална полза.

Мисля, че изложеното дотук съдържа достатъчно аргументи за отбиване на всякакви невротични и апокалиптични заклинания за “края на книгата”. “Краят на книгата” може да се случи, ако някакси производството на идеи се обяви в ликвидация, ако някой наложи вето върху идеята за Книгата, ако я обяви за реакционна или за вид биотероризъм спрямо човешкия мозък. Нищо не би ни очудило, ако добре познаваме теорията за историческите цикли.Само че да си спомним, че същата тази теория предполага спираловидно “завръщане” към ново начало. При положение, че в началото действително е Бог, след време пълният медиен цикъл на Книгата ще трябва да се затвори. И ще се сбъдне изреченото от Леонид Андреев: ако на човека е съдено да стане бог, то негов престол ще бъде книгата.


Обратно към Доклади 2003