Виртуалната регионална мрежа на академическите библиотеки в Пловдив ВРЕМЕ-АБ – първи стъпки в интегриране на информационните ресурси

Милка Атанасова Янкова,

Директор на университетската библиотека

при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

 

Качеството на образованието е в пряка зависимост от състоянието на информационно-документното осигуряване на всестранната дейност на висшите училища.

В шестте висши училища в Пловдив: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Висш медицински институт, Висш институт по хранителна и вкусова промишленост, Технически университет, филиал Пловдив, Академия за музикално и танцово изкуство се изучават повече от 100 специалности във всички научни направления. Библиотеките на пловдивските висши училища притежават уникален фонд от около 1 065 000 библиотечни единици. Разположени са на обща площ от 5 000 кв. м. Обслужват 32 500 читатели. Всяка година имат почти 300 000 посещения.

За съжаление локалните книжни колекции, неравномерно разпределените информационни ресурси не са в състояние да задоволят експоненциално нарастващите читателски потребности. Читателите на всяка конкретна библиотека на практика имат достъп само до фондовете й. Единствената възможност за получаването на издания, липсващи в библиотеката, е междубиблиотечното заемане. Библиотеката в традиционния смисъл, като хранилище на първоизточници на информация, преживява една от най-сложните си кризи :

- нарастват цените на книгите и на периодичните издания;

- намаляват средствата за финансиране на библиотеките;

- нараства количеството научна информация в световен мащаб;

- нараства потребителското търсене.

Следователно всяка година пропорционално намалява делът на информацията, която библиотеката може да си позволи да закупи спрямо нейното общо количество.

Ето защо решихме , чрез интегриране на информационните ресурси на локалните библиотеки и външни електронни източници , да изградим съвременна информационна инфраструктура: Виртуална регионална мрежа на академическите библиотеки ВРЕМЕ – АБ .

За целта участвахме в конкурс за финансиране на проекти пред Център "Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” към МОН. Проектът ни бе одобрен за финансиране.

Създаването на ВРЕМЕ-АБ води до промяна в приоритетите на дейността на библиотеките ни. Библиотечните дейности се ориентират към генериране на информация за информацията, създаване и поддържане на електронни източници на информация, консултиране на потребители относно методите и средствата за търсене на информация, организиране на електронни тематични групи, дискусии в реално време и др.

Виртуалната библиотека е Web-базирана среда, която моделира библиотечните дейности с използване на методи, средства и технологии на информационното общество.

ВРЕМЕ-АБ ще се развива в следните насоки :

- итегриране на хетерогенни информационни източници;

- използване на общ интерфейс за едновременно търсене в разпределени бази данни;

- създаване на връзки между библиографски данни и резюмета от една страна, и съответстващите им пълни текстове, от друга;

- проектиране и създаване на персонализирани виртуални библиотеки, при които информацията се разпространява избирателно – по предварително зададен профил на търсене, текущо, за конкретен читател или група от читатели и др.

- управление на човешките ресурси – квалификация на библиотечния персонал, администриране и др.

ВРЕМЕ-АБ ще даде възможност за:

- виртуално споделяне на информационни ресурси (библиографски, адресно-справочни, пълнотекстови и

- др. бази данни), ползвани едновременно, дистанционно, от всеки и по всяко време;

- бързо, лесно и точно намиране на документ, чиито библиографски данни са известни;

- достъп до многочислена и актуална информация по дадена тема;

- многоаспектно представяне на електронните ресурси на библиотеките;

- осъществяване на мултимедийни контакти в световен мащаб между лица, работещи по един и същи проблем;

- изравняване по значение на външните ресурси със собствените фондове;

- достъп до виртуални учебни програми и курсове на различни специалности ;

- създаване на виртуална среда за обучение и дистанционно публикуване;

- икономия на средства поради координирано комплектуване и закупуване на издания, достъпни чрез Интернет.

Проектът е двугодишен. Изграждането на ВРЕМЕ-АБ ще се

извърши в следните етапи :

1. Създаване на локални виртуални библиотеки :

- обновяване на техническото оборудване;

- създаване на комуникационна инфраструктура;

- създаване и попълване на собствени библиографски бази данни;

- инсталиране на локални мрежи в УБ.

2. Връзка между отделните институционални центрове посредством регионалната преносна среда за достъп до Интернет , изграждана от Евроком в гр.Пловдив.

3. Създаване на ВРЕМЕ-АБ чрез интегриране на локалните виртуални библиотеки и външни електронни информационни източници.

Изпълнението на проекта ще създаде условия за регионална

интеграция на ВУ в гр. Пловдив на базата на обща информационна инфраструктура, ще ускори развитието на нови перспективни направления на научноизследователската и приложната дейност във ВУ, ще позволи по-бързото въвеждане и използване на нови методи и форми на преподаване , учене и публикуване.

Изграждането на регионална университетска мрежа, обединяваща информационните ресурси на шест висши училища, е принос в изграждането на национална информационна структура .

Европейските измерения на реализирането на мрежата са свързани с:

- модернизация на материално-техническиата база и доближаване до европейските стандарти;

- приобщаване към европейския опит в разработване на виртуални библиотеки и провеждане на дистанционно обучение;

- пропагандиране и маркетинг на разработки на пловдивски, респ. български ВУ и учени;

- участие в международния информационен обмен.

Очакваме мултиплициране на резултати на следните нива:

- национално асоцииране с други мрежи, ВУ, организации;

- регионално - надяваме се чрез включване на други информационни източници (НБ “Иван Вазов”, библиотеките към колежите, училища, читалища в Пловдив и областта) библиотечната мрежа да прерастне в регионален информационен център , базиран на мощен многоотраслов потенциал;

- институционално всички основни звена на ВУ посредством локални компютърни мрежи;

- персонално читатели, библиотекари, за ползване на съвременни методи за търсене на информация и самообучение.

В заключение бих искала да спомена работния екип , който

положи неимоверни усилия за изработване на проекта и ще продължи да работи за изграждане на виртуалната регионална мрежа на академическите библиотеки ВРЕМЕ – АБ: доц.д-р Георги Тотков , ръководител на проекта, доц.д-р Веселин Джамбазов , координатор, Милка Янкова , организатор, Блага Кирова, Екатерина Анастасова, Мария Янева, Ангелина Бързева, Веска Павлова, Момчил Каров, Дора Едрева, проф.дмн Тодорка Цветкова, проф.дсн Георги Нешев, доц. Илия Кожухаров, н.с. Румен Киров, доц. Димитър Кацов, доц.д-р Кольо Динков, доц. Росица Донева, гл.ас. Елена Сомова, гл.ас. Велко Илчев . Конкурсът за разработване на софтуер за ВРЕМЕ – АБ спечели фирма РС-ТМ .

___________________________________________________________________________________

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Университетска библиотека

4000 Пловдив, ул.“Цар Асен” №24, тел (032) 620 714, ел.поща myankova@pu.acad.bg


Обратно към Доклади 2003