Един подход не стига

 

Как да анализираме/типологизираме

писмената документация през 20 век

 

Николай Поппетров

 

Ще започна с два примера в исторически план. При първия според марксистко-ленинската историография в България между 1918 и 1944 г. съществува значителна маса литература, показваща истината за СССР, изобличаваща буржоазните фалшификации на съветската действителност, пропагандираща съветския пример. Тази книжнина се радва на доверие, престиж, популярност, търси се и достига до хиляди читатели. Нека приемем последното твърдение за вярно. В същото време наблюденията ми показват наличието на огромен брой заглавия антикомунистическа, антиболшевишка и антисъветска книжнина, разпространявана и популяризирана в дясната половина на обществения спектър. Какво могат да ни дадат обаче двете констатации? Какъв е бил образът на СССР и комунизмът в българското общество в даден момент, коя негова черта е била доминираща? Анализът на двата потока може да открои много и по отношение на автори, издатели, ориентация към определени аудитории, подбуди, дори финансиране, но какво място имат двата феномена, от областта на книгопроизводството и книгоразпространението, от съдържателната динамика на текстове спрямо българското общество? Може ли да приемем, че маргиналната комунистическа, но и на моменти не по-малко маргиналната фашистка гледни точки са общовалидни за онова ядро, което определяме като активна част от общественото мнение, като обществено ядро на България?

Всъщност, чрез реалния анализ на двата потока книжнина можем да покажем само две изолирани тенденции. Тук обичания от мнозинството работещи в полето на изследвания на книгата автори подход “на парче” не сработва спрямо цялото.

Нека вземем и няколко примера от днешната ситуация. Случаите, които считам за интересни, са три и поставят огромни предизвикателства пред обективността на изследователя. Първият е свързан с огромната обществена популярност на Тончо Жечев година-две преди смъртта му и в началото на 2003 г. Вторият е организираният от фондация “Балантайнс” конкурс за студентско есе за визията за бъдещето и съответната книга с примерни текстове. Третият пример е от многобройните луксозни и не дотам луксозни стихосбирки, присъстващи на книжния пазар днес.

Въпросът е възможно ли е от дистанцията на времето на трите феномена да се дадат следните отговори: а) че Тончо Жечев е масово четен, особено близък на значителна читателска маса и силно популярен писател и мислител, своеобразен ментор от андре малровски тип за българското общество; б) по отношение на балантайнското начинание, съдейки по медийната му интерпретация, че става дума за явления, изразяващи съпричастността, актуалността на сложни, емблематични за общество на кръстопът визии и очаквания; в) за стихосбирките ще се задоволим с хипотетичното обяснение, че българските издатели, примерно в 1995-2000 г. са били твърде съпричастни към поезията, проявявали са гъвкава политика на откриване и поощряване на таланти, не са жалели средства за достойното им в полиграфско отношение предоставяне и т.н.

Нито едно от тези твърдения няма да бъде вярно и ние като съвременници знаем защо 1.

* * *

Очевидно е, че изследователски подход, пропускащ многообразието на фактори, стоящи зад едно или друго явление е безкрайно ограничен и дори ненужен. Той би бил полезен само за създаването на работни хипотези, но както ме убеждава практиката, никой не си прави вече труда да полага усилия за тяхното изработване.

Каква да бъде изследователската програма, каква методика е възможно по-всеобхватна и надеждна (с уговорката, че няма метод, който да е универсален и всеобщ) е един от най-сериозните въпроси, които стоят днес пред всички, занимаващи се с проучване на писмената документация, на четенето и възприемането, като явления протичащи, на момента или отдавна приключили в миналото. Практиката ни убеждава, че всеки подход притежава своя периметър (обхват) и е приложим към определена изследователска цел.

Общоприето е схващането, че изборът на методика, в по-широк смисъл на изследователски подход зависи от гледната точка. Твърдение, което очебийно се вписва в теорията за хоризонта и в усвояваните и у нас, макар и изключително субективно и своебразно принципи на рецепционната естетика. Абсолютизирането на избора на гледна точка и на самата гледна точка обаче води до невъзможност да се реконструират каквито и да било процеси - както в миналото, така и протичащи в реално време (в настоящето).

Ако застанем изцяло на гледната точка на съвременността твърде възможно е резултатът от изследването ни да бъде модел на възприятието на един съвременник за събитията от миналото, но не и анализ на самото минало. Няма никаква гаранция, че собствените ни представи ще се покрият с реалността на някогашния процес. Тъкмо обаче субективни лични възприятия (плод не на последно място и на крайно слабо познаване на миналото) в последните години се лансират упорито като общовалидни изследователски картини на миналото. Типични за подобно произволно интерпретиране са някои от съвременните анализи на литературния живот в България към началото на 20 век. Плод на претенциозни екстраполации са маниерни съчинения за социалната съдба на Алековия Бай Ганьо или особено за възприемането и влиянието на П. П. Славейков в българското общество до втората половина на 20-те години.

Съществуват доста примери, които показват, че съвременната гледна точка не е незаменима, особено ако не се съобразява с реалните функции на книжовните явления в техния контекст. В този смисъл приложението й би могло да се ограничи до лансирането на съвременни възприятия, до интегрирането на процеси, явления и произведения от миналото в съвременния светоглед, но не и до реконструирането на книжовни артефакти от миналото.

Без съмнение историческият подход съдържа мощен потенциал, а и в българския случай има традиционно значително разпространение. Опасността при едностранчивото му предпочитане е в доминирането на разказа, на фактологията в нейната видима последователност (т. нар. хронологичен подход). Свеждането на историческия подход до възстановяване на дадена ситуация само по прочит на източниците води до едностранчиви, деформирани представи. В наши условия подходът има и фатален генетичен недостатък - очебийно е съотнасянето му към етаблирани явления от сферата на репрезентативната култура (висока литература, постижения на просветната политика и т. н.) В тази си специфика той не може да даде нищо повече освен приплъзване по повърхността на нещата. Елитарността при историческия подход няма да позволи при анализа на фиксираните в сп. “Златорог” факти да се покаже реалната картина на литературен живот, на четене и възприемане. Още по-малко може да се отговори каква литература е доминирала в българското общество, какво и как се е четяло.

Приложението на двата посочени подхода отразява и две съществуващи изследователски нагласи. Първата е “модернизаторска”, отразява най-съвременни тенденции, но до сега не е показала, че познава добре изследователския си обект. Втората е “традиционалистка” и е достигнала до критичната си точка на развитие. Липсва й широта на погледа защото пренебрегва контекста и работи, подобно на модернизаторската с готови образци - за високата литература, за идеалите на читателя и четенето и т. н. Реално и двата подхода идеализират обектите си, наблягат само на определени, придадени от изследователите (т. е. желани, а не действителни) белези на явленията.

Известно коригиране на недостатъците дава социологическата гледна точка . Нейното приложение е особено важно по отношение на съвременни, в реално време протичащи събития.

В самото начало на 90-те години Ани Гергова зададе един сравнително обхватен, методологично добре подплатен изследователски подход. 2 Специално при исторически, вече темпорално приключени събития той дава солидна основа за цялостни проучвания.

С отварянето на българските автори, занимаващи се с книжнината и писмената документация към различните модерни западни теории и подходи се налагат нови гледни точки. Струва ми се, тъкмо сега, в процеса на оформяне на българско библиологическо направление е необходимо да се търсят и нови подходи и изследователски ъгли и да се говори за техните възможности, граници на приложение и перспективи. Лансирането на изследователски хипотези, тяхното потвърждаване или опровергаване е възможната крачка към плодотворно научно общуване, към научни дискусии.

С оглед да допринеса за активизирането на научните спорове ще предложа насоки за анализиране и типологизиране на писмената документация.

В областта на анализирането първата стъпка съвпада с проучването на количествената страна на явленията. 3 Систематизирания и с откроени взаимовръзки фактически материал позволяване навлизането в същинската аналитична фаза, с присъщото й моделиране на процесите и определянето на тенденциите. Втората стъпка е под формата на рецептивно изследване - проучване на възприемането, реагирането, заемането на активно статовище по писмената документация, по естетически проблеми и идейни аспекти. Тук е възможно и желано и приложението на контент-анализа, метод стоящ като цяло извън приоритетите на българската библиология.

При типологизирането на писмените документи са възможни разнообразни допускания, позволяващи изграждането на различни хипотези. Най-общо могат да се посочат например следните гледни точки (типологизирани според):

а/ предназначението

б/ аудиторията

в/ рецепцията

г/ използването

Последното води до реконструирането на различните идеи и нагласи, изградени върху инвенции от писмената документация.

Един подход не стига, но намирането на оптималния в зависимост от изследователската цел изисква да не се подминава и феноменологическата позиция и херменевтичното отношение към явления и процеси. При всяка ситуация обаче е наложителна една своебразна двойна проекция при която няма превес на един или друг изследователски метод.

 

Бележки:

 

1. Налаганите в медиите представи за обществена тежест на разглежданите личности и явления нямат никакво емпирично потвърждение. И двете явления са продукт на изкуствено създаден и фиктивен обществен дневен ред. Що се отнася до публикуването на стихосбирки по-детайлното проучване показва, че става дума за платени от авторите издания.

2. Вж. най-вече А. Гергова . Книжнината и българите. ХІХ - началото на ХХ в. С., 1991, вж. напр. с. 9-22

3. Пример за солидна фактологична позиция за анализ в: Ж. Ескенази . Преводната художествена литература в България (1878 – 1944 г.) Издатели, издания, класификация.// Известия на Народната библиотека т. ХХІ (ХХVІІ), 1993, с. 327-352.


Обратно към Доклади 2003