Информационен център за учебна литература

по немски език – библиотечно сътрудничество между РБ “Христо Смирненски” – Плевен и

Гьоте – институт Интер Национес – София

 

Павлина Цветкова

Зав. отдел “Чужди езици”

РБ “Хр. Смирненски”

Плевен

 

Специализираният отдел в помощ на изучаването на чужди езици е комплексна структурна единица на РБ “Христо Смирненски” – Плевен и по своя характер е уникален за Плевенския регион. През десетгодишния си период на съществуване Чуждоезиковият отдел създаде своя ниша в читателския поток и се вписа в социо-културните условия на нашето глобализиращо се съвремие като отговори на нарастващата потребност за изучаване на чужди езици.

От 1999 г. РБ “Хр. Смирненски” работи с Гьоте институт Интер Национес – София по предварително сключено споразумение за предоставяне за обществено ползване на учебни материали по немски език. Поставено бе началото на Информационен център за учебна литература по немски език в РБ “Хр. Смирненски” – Плевен – един от седемте информационни центрове в публични библиотеки в нашата страна – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Монтана и Стара Загора.

Според изискванията на дарителя Гьоте – институт Интер Национес – София към библиотеката домакин дарението е организирано самостоятелно. То включва езикознание и литературознание, методика, социография, богат набор от справочни материали и периодични издания. Книгите, фоно- и видеокасетите своевременно се обработват библиотечно – инвентират и каталогизират. Библиотечните документи са достъпни до всички читатели на РБ – Плевен на режим читалня. Заемането за в къщи (с изключение на справочниците) е за двуседмичен срок със специална лезекарта. Издаването на лезекартите се извършва след проведена консултация. За целта в чуждоезиковия отдел е обособено подходящо работно място. Двама учители консултанти към Гьоте – институт – преподаватели по немски език ежеседмично провеждат консултации във връзка с нови материали за степен на обучение, работа с учебници и учебно-помощна литература по немски език. Консултантска услуга търсят най-вече преподаватели по немски език от града и региона, студенти и ученици горна степен от специализираните училища с интензивно изучаване на немски език.

Информационното богатство на фонда и създадената творческа атмосфера за ползотворна работа между учителите-консултанти, библиотечните специалисти и Гьоте – институт са предпоставките и условията за богата и разнообразна съвместна дейност между двата културни института.

Накратко ще маркирам някои инициативи от нашето сътрудничество. В Информационния център за учебна литература по немски език – Плевен един месец гостува пътуваща изложба “Учебници и учебни пособия за ранно чуждоезиково обучение по немски език”. Със съдействието на Регионалния инспекторат по образование – Плевен материалите от изложбата бяха представени на методически семинари, проведени от учителите-консултанти с преподаватели от Плевен и региона. Представлението на театър “Ако” – София на постановката “Хензел и Гретел” на немски език заинтригува и очарова многобройната детска публика – ученици, ползващи немски език.

Нашите потребители – учителите по немски език получиха ценна информация и насоки за новостите в методиката и практиката на ранното чуждоезиково обучение, а нашите малки читатели се докоснаха до атмосферата на немския приказен свят.

Богатите информационни ресурси на фонда на Информационния център бяха активно ползвани при подготовката и провеждането на ученически семинари на теми: “Младежта на Европа” и “Опазване на околната среда”, които се проведоха във връзка с участието на учители и ученици от Плевен в проекта на немски език “Какво вълнува Европа”, организиран от Австрийското министерство на образованието, културата и науката.

Информационният център е в помощ при изготвянето на програми на немски език за училищни тържества за Коледа, за деня на Европа и други; за издаване на училищни вестници на немски език.

В отдела се поддържат текущо информационни табла с актуални материали по чуждоезиково обучение, програми за квалификации и семинари, каталози на издателства и информация за културни прояви на Гьоте институт Интер Национес – София.

Откриването на Информационния център, новите дарения и проявите в него са широко отразени от местните медии.

Ползотворно е библиотечно-информационното сътрудничество между РБ “Христо Смирненски” – Плевен и Гьоте институт Интер Национес – София, като между двата културни института се затвърдиха ефективни и взаимно полезни отношения.


Обратно към Доклади 2003