ПРОБЛЕМИ НА ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

 

н.с.III Дияна Миткова Петрушкова

ЦНИН – БАН, ул.Сердика № 4

 

Резюме: Целта на доклада е да се очертаят проблемите на писмените комуникации в техническите науки, като обмен на информация, оформяне на документацията, спазване на стандартите на ISO, БДС и др. Цялата техническа документация трябва да стане достъпна за широката общност.

 

Техническите науки имат особено значение и изпълняват съществена роля в обществено – икономическия прогрес. Те имат решаващо значение в отношението “общество – природа” и в системата “наука – техника – производство ".

 

Научната комуникация представлява съвкупност от процесите по представяне, предаване, получаване и съхраняване на научна информация в човешкото общество, като по този начин се формира основният механизъм за съществуване и развитие на системата “науката- техника – общество”.

 

1. Състояние на техническия сектор в България при новите информационни и комуникационни технологии

Предимства на българския технически сектор.

- установени традиции в техническите науки;

- висококвалифициран персонал;

- създават се качествени продукти на конкурентни цени (съответствие между качество и цена);

- богат международен опит (участие с собствени проекти и участие в съвместни проекти);

висока гъвкавост и адаптивност на българските специалисти към изискванията на пазара;

все още в България има добри условия за научно – изследователска дейност ( в някои частни фирми, в БАН, научните институти , университетите и др.)

има потенциал за бъдещо развитие;

Недостатъци на техническия сектор.

недостиг на финансови ресурси за инвестиции;

неблагоприятни условия в страната ( стагнация, разградена инфраструктура и др.);

нелоялна конкуренция на местния и международния пазар (“сива икономика”, “черен пазар” и др.);

малък капацитет и размер на фирмите в бранша, което затруднява участието им в големи проекти;

недостатъчни управленчески знания ( в маркетинга, управлението на проекти, реклама и др.);

ограничен местен пазар и недостиг на нови пазари (също и затруднен достъп на западни партньори;

ниска конкурентоспособност на фирмите в сравнение с западните конкуренти;

недостатъчна информираност и познаване на чуждите пазари;

високо текучество на опитни и висококвалифицирани специалисти (тяхната работа е много по – добре платена в Западна Европа и САЩ);

липса на ефективна подкрепа на държавата;

комуникационната структура в страната не е добре развита;

недостатъчна защита на авторското право;

В съвременния век науката и техниката са немислими без новите информационни и комуникационни технологиии, които обхващат:

- компютърния хардуер;

- офис – екипировката;

- софтуера;

- услугите, предоставени от dial – up фирмите;

- поддръжката на изброените по – горе елементи;

- телекомуникациите и телекомуникационните екипировки и предоставените от тях услуги.

Техническите проекти са резултати от научната дейност на инженерите и имат за цел създаването на уникален продукт.

В процеса на създаване на техническите проекти и техническата документация инженерите комуникират помежду си. Целта на техния труд е новият продукт да отговаря на необходимото качество, установено чрез стандарти, да е технически издържан и да e полезен на обществото .

Взаимодействието между участниците в проекта може да бъде пряко и открито ,чрез директна връзка между тях, което води до по – бързото изпълнение на проекта или чрез посредници (неточно и неуловимо), които в желанието си да получат по – голяма комисионна дават неточна или непълна информация.Това често променя бюджета на проекта, създава неизвестност по отношение на постигнатите резултати, неточност в качеството и забавяне на сроковете за изпълнение на проекта.

Процесите в един проект могат да бъдат класифицирани по два признака:

- процеси свързани с мениджмънта на проекта – това включва описанието, организирането и изпълнението на работите по проекта;

- процеси, които са ориентирани към резултата от изпълнението на проекта – продукта;

Много често в инвестиционните проекти тези процеси съвпадат, тъй като дори дефинирането на целите на тези проекти не може да стане без познания за начина на получаване на резултата. [1] В тези случаи комуникациите между участниците в проекта са директни и довеждат бързо до търсения резултат. Основното при тези проекти е организацията за създаването на самия продукта, а не толкова организацията на комуникацията между учените, които го създават. В повечето случаи техните отношения са строго регламентирани и се свеждат да пряко изпълнение на поставените (възникналите) задачи.

Когато, обаче тези процеси не съвпадат в рамките на един проект нещата се усложняват. Тогава освен организацията по създаването на продукта се налага и една организирана комуникация между отделните учени – участници в различните проекти за да се осъществи максимален синхрон, точност и стриктност при създаването на продукта.

Действително при съвременните комуникационни технологии нещата са доста улеснени, но новият начин на комуникиране създава нови изисквания към учените ( инженерите ):

- наличие на хардуер и офис оборудване необходимо за целите. Показателно за развитието на нашите инженери е факта, че около 58 % от проектанските фирми в строителството имат поне един компютър, близо 79% от тях имат достъп до Интернет и електронна поща, а около 30% имат собствена web – страница [2];

наличие на добре образовани и висококвалифицирани кадри, които да могат да работят с различните технически стандарти и подготвени с компютърна грамотност;

наличие на лицензиран софтуер, което за нашите икономически условия се явява голям проблем. Доказано е, че 75 % от фирмите в частния сектор използват нелицензиран софтуер, което ги дисквалифицира при участие в големи международни проекти, където участниците са свързани в мрежа [3];

наличие на стабилна комуникационна ифраструктура, в България тя е добре развита само в големите градове, докато във вътрешността на страната, ако изобщо я има тя е морално остаряла, разграбена, изоставена или унищожена;

наличие на добре обучен обслужващ персонал за новите комуникационни средства;

възможност за бързо ориентиране в интернет средата.

Като направим анализ на чуждия и наш опит в областта на комуникациите и циркулацията на информация в техническите науки стигаме до следните по – важни изводи за валидни за България:

1. Данните и информацията заложена в техническата документация трябва да бъде по определен международен стандарт, което налага българските специалисти наново да изучават новите стандарти на Европейския съюз, USA, Англия и др. Това до голяма степен ги прави неконкурентоспособни спрямо инженерите от съответната друга държава.

2. Достъпът до техническата базата данни в голям брой случаи е забранен или в по – добрия случай много скъпо струващ, което води до налучкване на информация и често до приемане на неверни параметри, което от своя страна води до неверни резултати.;

3. Няма изградена единна българска електронна система за техническа информация, която да осигурява:

непрекъснатост на информацията;

структуриране на техническата информация;

възможност за селективно избиране ( подбор) на необходимата техническа информация. Селекцията на данните и информацията заложена в тях трябва да е ефективна от гледна точка на:

данни за мястото, където е създадена информацията – източника;

данни за какво е необходима тази информация – приложението й в практиката;

експертната оценка с отчет на значението й за различните потребители;

достъпност на техническата информация;

Заключение

Увеличаващото се използване на продуктите на информационните технологии, засилващата се подкрепа от ЕС , увеличаващата се привлекателност на България за инвеститорите, възможността за участие в големи национални проекти чрез коопериране с чуждестранни партньори – всичко това е свързано с възможностите за технически комуникации. Техническият сектор в България има добър потенциал за развитие и добри перспективи. Именно той е в основата на развитието на цялата икономика.

Използвана литература:

Георгиев Г., Матрица на процесите в мениджмънта на проекти, 1st international conference " Menagement and engineering", Sofia, 2003, p.86

Информационните и комуникационните технологии и малкият и средният бизнес в България” – национално проучване JNN Консулт, БАРД,БИФ, Проект на ЕС, 2002.p.22.

Информационните и комуникационните технологии и малкият и средният бизнес в България” – национално проучване JNN Консулт, БАРД,БИФ, Проект на ЕС, 2002.p.23.


Обратно към Доклади 2003