Отдел “Методичен”

на Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив - модел за партньорство и сътрудничество

 

Стефка Илиева, методист в Народна библиотека “Иван Вазов”Пловдив

 

Сътрудничеството на всяка една организация с други, сродни по дейност организации, е необходимост за съществуването й. Като посредник между органите на общинска власт и читалищните библиотеки в Пловдивски регион, отдел “Методичен” на Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив подпомага и двете страни с информация и услуги. Те са включени в текстовете на договорите, сключвани ежегодно между Народна библиотека “Иван Вазов” от една страна и общинските администрации, сдруженията на читалищата или отделни читалища, от друга страна, за извършване на координационна, квалификационна и експертно - консултантска дейност за читалищните библиотеки.

Услугите, които предлагаме на нашите партньори, обхващат основните направления на библиотечната практика. Подпомагаме планирането на дейността на библиотеките, разпределението на финансовите им средства, поддържането на стандартизираната документация, подготовката на проекти пред финансиращи организации, управлението на фондовете на библиотеките и опазването им.

Ръководствата на библиотеките консултираме още при откриване и закриване на библиотеките, при управление на персонала (при подготовка и провеждане на конкурси за назначаване на библиотечни специалисти или при атестирането им).

Дейността на отдела по договорите, която датира от 1991 г., съвпада със заложените идеи на Постановление № 153 на МС от 28 юли 2000 г., относно преобразуването на културни институти в регионални библиотеки и музеи.

Ежегодно, съгласно чл.23(1) на Закон за народните читалища (ДВ, 22 октомври 1996), предвидените по държавния и общинския бюджети средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от сформирана за целта комисия. Сътрудниците на отдел “Методичен” са канени от общинските ръководства като експерти при оценяването на библиотечно- информационната дейност на всяко читалище поотделно и при разпределението на субсидиите в общините .

През 1999 г. Министерството на културата изпрати до всички общини "Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия ", но в него бяха пропуснати важни показатели за измерване на резултатите. Това наложи разработването на нова Методика за разпределяне на субсидията, която беше експериментирана в община Марица. Събрани бяха всички статистически показатели, измерващи дейността на едно читалище и беше изчислено чрез математически методи какъв е неговият относителен дял в общия статистически резултат в рамките на общината. Предвидените финансови средства бяха разпределени според дела на участие на всяко читалище. Методиката беше разработена с помощта на преподавател от Техническия университет - филиал Пловдив.

Сътрудниците на отдела подготвиха "Примерни критерии за оценка на общообразователна библиотека” , които бяха предоставени на ръководствата на библиотеките, а в момента се разработват "Примерни критерии за оценка на най - добре работещ библиотекар в читалищна библиотека”.

 

Освен с местната власт, отделът си сътрудничи успешно и с редица български и чуждестранни партньори, имащи отношение към културните дейности. Това са: ПРООН България, Алианс Франсез Пловдив, Британски съвет България, Американски информационно-документационен център, Гьоте Институт България, Център “Образование за демокрация” Пловдив, Център за независим живот, Учебен център “Рудомино” - Москва /Русия/, Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, както и с редица фондации като “Бъдеще за България” Пловдив, “Сейбър”, “Свободна и демократична България”, Благотворителна фондация “Култура, изкуство, деца”, “Асоциация АКСЕС”, “Асоциация за европейска интеграция и права на човека”, “Ресурсен център на НПО в България” София, “Отворено общество” и издателства: ”Захарий Стоянов” София, “Летера” Пловдив, фирма “Пегас АД”, “Егмонт- България”, “Златен лъв”, фирма ИНДЕКС ООД-официален представител на Руската академия на науките и водещи издателства в Русия и др.

Помощ за библиотеките с нова литература, получавана в дар, оказват Народна библиотека “Св.св.Кирил и Методий”, Централната библиотека на БАН, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Дом за литература и книга, Исторически музей и Етнографски музей - Пловдив, ЕАД “Полиграфия” - Пловдив, ДСК - клон Пловдив, Агенцията за чуждестранна помощ, Независимия синдикат на читалищните работници - София.

Голяма е благодарността ни към Американския информационно-документационен център и лично към г-жа Снежана Янева за предоставения в дар компютър на отдела. През 2002 година голяма част от библиотеките на Пловдивски регион получиха литература в дар от фондация “Отворено общество” чрез Колеж по библиотекознание и информационни технологии - София. На писмените покани за партньорство откликнаха още Център за икономическо развитие и Институт за интеграция и сигурност, които също дариха свои издания за библиотеките от областта.

За последните пет години дарените нови библиотечни документи от всички изброени дотук даряващи организации са повече от 17 000 екземпляри, които са разпределени в над 250-те библиотеки на Пловдивска област.

Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив, чрез сътрудниците си в отдел “Методичен”, през 2001 година стана част от Проекта “Библиотеки - партньори” - съвместна инициатива на щатската библиотека в Колорадо /САЩ/ и български библиотеки. С посредничеството на главния координатор на проекта г-жа Нанси Болт, за партньор беше избран Център за експертна помощ за библиотеките в Арканзас Вали - Арканзаски регионални библиотечни системи(AVRLSS). От колегите си получихме много материали в помощ на библиотеките, списък на които представихме в интернет на адреса на дискусионната група на български език.

По инициатива на отдела по - късно към проекта “Библиотеки - партньори” се включиха читалищната библиотека в гр. Раковски и библиотеката в гр. Ню Лексингтън. Читателите на двете библиотеки, предимно деца, си разменят имейли, картички, рисунки. Свободният достъп до интернет в читалищната библиотека прави сътрудничеството между децата от двете държави възможно и приятно. Създадена е дискусионна група в интернет от децата, изучаващи английски език към читалището.

Партньорството на отдела с Регионалния Инспекторат по образованието на МОН - Пловдив е също успешно. Беше подписано Споразумение за осъществяване на експертна и квалификационна дейност за училищните библиотеки в областта. Одобрена беше изработената длъжностна характеристика на библиотекар в системата на средното образование.

През 2002 година се проведоха работни срещи на училищните библиотекари от региона и на читалищните от община Родопи с представители от Инспектората. Тема на дискусиите беше сътрудничеството между читалищните библиотеки и училищата в следните посоки: съвместни културно-образователни изяви, провеждане на уроци за информационна култура за учениците, изработване на препоръчителни списъци за четене, лятната работа с децата, обединяване на училищни с читалищни библиотеки и сливане на фондовете им и др.

 

Сътрудничество с библиотеките

Освен посредничество между библиотеките с българските и чуждестранни организации, имащи отношение към тях, отдел “Методичен” е партньор на самите библиотеки и подпомага укрепването на връзките помежду им, както в рамките на една община, така и между библиотеки от различни мрежи. Поддържа се картотека на позитивния опит, която се рекламира сред библиотекарите. Успелите от тях да спечелят проекти за допълнително финансиране, споделят своя опит с останалите като предоставят в отдела своите разработки.

Библиотекарите, които започнаха автоматизация на библиотечните процеси, презентират опита си пред свои колеги в региона. Така библиотеката при Аграрен университет - Пловдив представи възможностите на локалната си мрежа пред колеги от читалищните библиотеки на общините Марица, Родопи, Стамболийски, Перущица и Кричим, а библиотеката при НЧ ”Г.Търнев” - Пловдив демонстрира възможностите на автоматизираната система “АБ” пред библиотекари на община Марица.

Съвместните квалификационни начинания са форма на сътрудничество, която сплотява библиотекарите от различни общини и мрежи. Представените делови игри за разрешаване на конфликтни ситуации като библиотечен театър от библиотекарите на община Марица пред колегите им от общините Пловдив и Родопи през 2001/2002 година, предизвикаха оживени дискусии и предлагане на алтернативни решения на етичните проблеми.

Стажуването на начинаещи библиотекари в други библиотеки е също една от формите на библиотечно сътрудничество. По специално изработен план от отдел “Методичен” начинаещите библиотекари стажуват в по - големи библиотеки, за да се запознаят с технологията на библиотечно-информационните дейности.

През последните години се укрепиха връзките ни с библиотеките към фирми, институции и организации като библиотека към БДЖ ЕАД, КЦМ,Военнен клуб-Пловдив,Художествена галерия, висши училища. С наше участие бяха създадени и укрепени библиотеките към Дом на мъдростта и Земеделски колеж. За библиотеката към Дом на мъдростта подготвихме, съвместно с ръководството, Статут, Правила за обслужване на читателите и План за дейността през 2003 г.

Партньорството ни с местните културни институти като Археологически и Етнографски музей, Държавен архив приобщава библиотеките към идеята за поддържане на краеведски ресурси, мотивира ги да събират и да съхраняват обществената памет и културното наследство. Работата на обществените библиотеки по краезнание, подпомагана от отдела, е път към създаване на гражданско съзнание и културна идентичност.

Координационната дейност на Народна библиотека “Иван Вазов” чрез специалистите на отдел ”Методичен” укрепва и развива сътрудничеството между различните видове библиотеки в регионален и национален мащаб, а партньорството с други културни институти и организации издига имиджа на библиотеката .

 


Обратно към Доклади 2003