БЪЛГАРСКАТА КНИГА ПРЕЗ 2001 и 2002 г.

Livre bulgare en 2001 - 2002

Конференция на СБИР, Секция Библиология, 5-6 юни 2003 г.

 

н.с. Татяна Дерменджиева

Народна библиотека СВ.св. Кирил и Методий

Българското книгоиздаване през първите години на XXI век се характеризира с много динамика, изискваща постоянно наблюдение и анализ. Нашето наблюдението е направено на базата на книгите депозирани в Народната библиотека "Св.СВ. Кирил и Методий" през 2001 г. и 2002 г. съответно - 5768 и 6447 заглавия.

Съотношението между българска и чуждестранна литература за 2002 г.е 78.4% към 21.6% /5058 заглавия българска литература - 1389 заглавия чуждестранна литература/, трайна тенденция, очертала се от 1992 г. насам./Вж Таб.1/

ТАБЛИЦА 1

година бълг. лит. проценти чуждестранна проценти

заглавия литература

1992

4773 3090 64.7% 1683 35.3%

1996

4840 3406 70.4% 1434 29.6%

1997

3773 3696 71.4% 1077 28.6%

1998

4673 3322 71% 1351 29%

1999

5158 3868 75% 1290 25%

2000

5364 4154 74.4% 1213 22.6%

2001

5768 4512 78.2% 1256 21.8%

2002*

6447 5058 78.4% 1389 21.6%

Друга тенденция, която се наблюдава от 2000 г. е постепенното, но трайно намаляване делът на художествената литература за възрастни за сметка на увеличението на литературата от другите отрасли на знанието, като през 2000 г.художествената литература за възрастни е 25.5%, а през 2001 г.- 28% от издадените заглавия. Това е нова тенденция, която бележи началото си от 21 век. За сравнение ще дадем периодът от 1997 -1999 г., когато делът на художествената литература за възрастни се увеличава за сметка на литературата от другите отрасли на знанието, като през 1997 г. тя е - 33.7%; 1998 г. - 36.1% от издадените заглавия, а през 1999 г. - 32.7%.

При художествената литература за деца и юноши се наблюдава трайно, но незначително увеличение.

Например: 1997 г.- 6.1%; 1998 г. - 6.9% и 1999 г. - 7%, като при българската литература е 3.9%, а при чуждестранната 10.1%; 2000 г. - 6.3%, като при българската литература е 4.5%, а при чуждестранната 12.4% ; 2001 г. - 4.5%, българска литература - 3.6% и чуждестранна -7.9% ; 2002 г. бьлгарска литература 2.3%, чуждестранна - 7.1%.

Наблюдението за 2002 и първите месеци на 2003 г. затвърди тенденцията за намаляване делът на българската художествена литература за сметка на литературата от другите отрасли на знанието, т.е за 2001 г. - 72.3%; 2002 г. - 75.2%.

Това съотношение е променено при чуждестранната художествена литература, т.е. през 2000 г. художествена литература за възрастни е 37.1% ; за деца 12.4%, а литературата от другите отрасли на знанието е 50.5% ; 2001 г. художествена литература за възрастни - 41.7 ; за деца - 7.9% и от другите отрасли на знанието - 49.6% и през 2002 г. художествена литература за възрастни - 40.4% ; за деца - 7.1% и от другите отрасли на знанието - 52.5%.

Като анализираме броя на заглавията по езици от които е направен преводьт се вижда ясната тенденция за преобладаваща англоезична литература от 1992 г. насам, което се вижда от представената по-долу таблица.

год. англ. нем. фр. рус.

1997 596 104 92 73

1998 907 145 129 77

1999 861 119 124 96

% 66.7% 9.2% 9.6% 7.5%

2000 809 147 98 70

% 66.7% 12.1% 8.1% 5.8%

2001 806 132 87 97

% 64.2% 10.5% 6.9% 7.7%

2002 1389 124 117 85

% 61.3% 8.9% 8.5% 6.1%

Чуждестранните заглавия преведени от италиански език през 2002 г. са 3.2% /45 заглавия/ повече в сравнение с 2001 г.- 1.6%/20 заглавия/, от испански език са 3.8% /53 заглавия/ за 2002 г и 1.2% /15 заглавия/ за 2001 г. Заглавията преведените от други езици се увеличават, като за 2001 г. са 7.9% или 98 заглавия за 2002 г.8.3% - 115 заглавия).

Важен елемент при оформлението на книгата е Международния стандартен номер на книгата /ISBN/. От създаването на Националната ISBN агенция през 1991 г. до края на 2002 г., издателски код е даден на 3050 издателства и 63 390 книги са получили ISBN. Големият процент на участие на издателствата в системата ISBN определя и сравнитено големият процент на книги с ISBN, kaтo за 2000 г.-81.5% ; 2001 г.-85.4%; 2002 г.-88%.

Утвърди се и тенденцията за увеличение на книгите издавани в поредици, серии и библиотеки, за 2000 г. - 19.8% /1064 заглавия/, като за българската литература са - 11.6% /483 заглавия, за чуждестранната - 47.9% /581 заглавия/ ; 2001 г. - 20.4% /1178 заглавия/, за българската литература - 11.7% /528 заглавия/ и за чуждестранната - 51.7% /650 заглавия/ и 2002 г. - 17.5% /1129 заглавия/, като за българската литература са - 9.9% /501 заглавия/ и за чуждестранната - 45.2% /628 заглавия/.

Броят на преизданията през последните години е малък, като за 2001 г. - 8.9% /515 заглавия/ от тях за българската литература - 9.3% /420 заглавия/ и за чуждестранната - 7.6% /95 заглавия/ и 2002 г. - 7.1% /459 заглавия/ от тях за българска литература - 7% /353 заглавия/ и за чуждестранната - 7.6% /106 заглавия/.

Обяснимо намаляват и книгите издадени с луксозна подвързия, като за 2001 г. - 217 заглавия - 3.7% и 2002 г. - 269 заглавия - 4.1%, като болшинството издателства издават само малка част от тиража на книгата с луксозна подвързия.

Цената на българската книга се влияе от редица фактори. Средната цена за 2000-2001 г. за българската литература е 5.50-6 лв., за чуждестранната литература за същия период е 6.50-7 лв. През 2002 г. се забелязва увеличение на цената на книгите, като за българската литература средната цена е 6 лв., а за чуждестранната - 8 лева. За сравнение с 1998-1999 г. средната цена на българската литература е 3-3.50лв., а на чуждестранната 4-4.50 лв.

Трайна тенденция е непосочването на цената в книгата, като за 2001 г. - 64.2% и за 2002 г. - 56.8%.

За разлика от цените тиражите продължават да падат.

Изразена в проценти ситуацията е следната.

Българска литература

тираж заглавия процент

год. 2001 2002

до 500 2336 51.8% 2754 54.4%

501/1000 998 22.1% 996 19.7%

1000 601 13.3% 709 14%

1001/3000 328 7.3% 324 6.4%

3001/5000 155 3.4% 139 2.7%

5001/10000 83 1.8% 96 2%

10001/30000 10 0.2% 34 0.7%

над 30000 1 0.02% 6 0.1%

В сравнение с 2001г., през 2002 г. се увеличават книгите издадени с тираж до 500. Намалява броят на книгите с тираж над 1000/3000 и по-големите тиражи. Ако говорим за среден тираж на българската литература той е около 800 екземпляра.

Чуждестранна литература

тираж заглавия проценти

година 2001 2002

до 500 133 10.6% 328 23.6%

501/1000 279 22.2% 224 16.1%

1000 297 23.6% 389 28%

1001/5000 463 36.9% 379 27.3%

5001/10000 56 4.5% 69 5%

10001/30000 26 2.1%

над 30000 2 0.1%

През 2002 г. се увеличават книгите с тираж до 500 и 1000 екземпляра. Среденият тираж на чуждестранната литература е около 1200 екземпляра, т.е. намалява.

Таблиците съдържат данни само за основния тираж на издадената българска и чуждестранна литература.

Специфично явление на българското книгоиздаване е т.н. "Самиздат" или автори, който издава книгата си без участие на издателство.

Например:

год. заглавия проценти

1991 95 3.6%

1992 188 6.1%

1993 354 9.3%

1994 426 10.8%

1995 400 10.7%

1996 238 7%

1997 180 4.9%

1998 280 6.%

1999 325 6.3%

2000 152 3.7%

2001 126 2.8%

2002 92 1.8%

През последните години частната издателска институция се утвърди и вече е водеща, като през 2002 г. частните издателства издават 85% от книгите.

Едно сравнение с книгите под печат заявени за издаване в Националната ISBN агенция е следното: книгите под печат за 2001 г. са 7976 заглавия, а през 2002 г. - 7648 заглавия.

Новите издателства в системата ISBN за 2001 г. са 227 и 2002 г. - 216.

Основни изводи, които могат да се направят за българското книгоиздаване за първите години на 21 век:

- отчита се увеличение на издаваните книги, като се запазва съотношението на българската към чуждестранната литература 75% към 25%.

- продължава да намалява тиражът на книгите /въпреки увеличението на броят им/. Преобладаващ тираж за българската литература е до 500, а за чуждестранната 1000. Средният тираж за българската литература е намалял почти наполовина в сравнение с 1998 и 1999 г. от 1200 екземпляра на 790 екземпляра през 2002 г.. При чуждестранната литература също има незначителен спад от 2000 на 1180 екземпляра.

- постоянно нараства броят на издателствата, но само около 10% от издателствата може да се считат за активни.

- преобладаващ е делът на книгите издавани от частни издателства /над 85%/.

- при чуждестранната литература преобладава англоезичната литература, за 2000 г - 66.7%, за 2001 г. - 64.2%, 2002 г. - 61.3%. Има известно увеличение на книгите преведени от руски език (2000 г.- 5.8% ; 2001 г. - 7.7% ; 2002 г. - 6.1%) и от други езици (2000 г. - 5.% ; 2001 г. - 7.9% ; 2002 г. - 8.3%).

- цените на книгите са увеличени с около 20% в сравнение с 1998/99 г., като се увеличава броят на книгите без посочена цена (за българската литература достигна 74%, а чуждестранната - 32%).

- липсата на реален книжен пазар доведе до откриване на значителен брой книжарници и книжни борси към издателства /вече са над 60/. Откриха се няколко електронни книжарници: Пенсофт, Хелиос, Писмена и др.

- появиха се книги "издадени" в Интернет(Издателство Литернет) и книги на CD, т.н. електронни книги ("Българска енциклопедия" на издателство "Труд" ).


Обратно към Доклади 2003