септември 2007

СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ (СБИР)
1000 София, пл. “Славейков” 4, ст. 609, тел./факс (02) 987 0734, e-mail:
lib@fastbg.net

Уважаеми колеги,

Това е осми брой за 2007 г. на електронния бюлетин на СБИР. Бюлетинът съдържа информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
пишете ни.


Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение от 19.VІІ.2007 г. свиква Общо годишно събрание на сдружението на 4.Х.2007 г. в 9.30 ч. в големия салон на Българската академия на науките, София, ул. 15 ноември 1, при следния дневен ред:

1. Откриване на общото събрание и избор на комисии за провеждането му;
2. Отчет на Управителния съвет на СБИР за дейността му през периода от 6.Х.2006 г. до 4.Х.2007 г.;
3. Финансов отчет за приходите и за изразходваните средства;
4. Дискусии;
5. Избор на комисия за подготовка на предложения за промени в устава на СБИР;

6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото годишно събрание ще се проведе същия ден в 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на съюза.

Важно!
От колективните членове право на глас има само един представител - ръководителят на библиотеката или упълномощен от него представител. Пълномощното се предава при регистрирането на колективните членове.
Текстът на пълномощното можете да изтеглите от тук.

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Срещата ще се състои на 20 септември 2007 ч. от 11.00 ч. в конферентната зала на СВУБИТ - София, бул. Цариградско шосе 119. Вход с покани.

Събитието продължава серията от срещи "Европейци в разговор" във връзка с Европейския ден на езиците и предхожда инициативата "Жива книга".

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

Overall responsibilities: This librarian, in collaboration with library staff and departmental faculty is responsible for successful delivery of course-integrated instruction
Requirements: Higher education, proficiency in using technologies for designing and delivery of instructional services, excellent knowledge of organization and structure of information resources both in electronic and print format, experience in developing and presenting instructional materials in an academic setting, fluent English, good computer and presentation skills, readiness to join AUBG Library staff in Blagoegrad.

If you are interested to apply, please send your CV and a cover letter to Mrs. Slava Popova - AUBG HR Manager -
e-mail: Slava@aubg.bg. Deadline for submitting applications is October 1st, 2007.

 

- За дейността на СБИР и бъдещите задачи
- Проекти на СБИР
- Международни, национални и регионални конференции
- Актуални проблеми на библиотечната практика
- Образование и квалификация
- Новини
- Юбилеи

Вашите материали за изданието можете да изпращате на адреса на СБИР
София 1000, пл. Славейков 4, ст. 609
или на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg

Предложенията за публикуване в Бюлетина се разглеждат и приемат на заседание на УС на СБИР. Бюлетинът се разпространява безплатно на членовете на СБИР.