СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

Български библиотеки
Български интернет каталози
Нормативни актове
Стандарти
Библиотечни организации
Професионални колекции
Open Access
Дигитални колекции
Библиотечно образование
Евроинтеграция
Навигиране и публикуване в интернет
Информационна компетентност


  Уважаеми колеги,

  Създаден е месечен електронен бюлетин на СБИР. В него ще получавате бърза информация за актуални новини, предстоящи прояви и съобщения из живота на библиотеките и съюза.
  Е-бюлетинът се изпраща по e-mail на колективните членове на СБИР, а на индивидуалните членове - при поискване от тяхна страна и предоставяне на e-mail за връзка.
  Ако желаете да промените електронния адрес, на който да го получавате, или пък желаете да прекратите получаването на бюлетина, моля
  пишете ни.

  Тук ще публикуваме бюлетина от настоящия месец. Старите броеве на бюлетина ще можете да намерите в Архив.

 

Септември 2008


П О К А Н А

за провеждане на Общо събрание
на Съюза на библиотечните и информационните работници

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) свиква редовно Общо събрание на сдружението на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Устава на СБИР, чл. 6.3.1 и чл. 64 и въз основа решение на Управителния съвет, взето на заседание от 24 юли 2008 г.
Общото събрание ще се проведе на 9 октомври 2008 г. от 9.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, София, бул. “Цар Освободител” № 15, при следния дневен ред: 1. Откриване на Общото събрание и избор на комисии за неговото провеждане; 2. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание; 3. Приемане на доклада на Управителния съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници за дейността през отчетния период; 4. Приемане на финансов отчет за приходите и разходваните средства за отчетния период; 5. Приемане на промени в името на сдружението; 6. Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружението; 7. Приемане на промени в размера и дължимостта на членския внос; 8. Приемане на основни насоки за бъдещото развитие на сдружението; 9. Избор на нов Управителен съвет; 10. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на СБИР.
От колективните членове право на глас има само един представител - ръководителят на библиотеката или упълномощен от него представител.

Ваня Грашкина
Председател на СБИР

До 6.10.2008 г. очакваме:
1. Мотивирани предложения за промени в Устава на СБИР, включително и по името на сдружението (Предложението на комисията за изменения и допълнения на Устава на сдружението можете да изтеглите от тук);
2. Аргументирани предложения за членове на Управителния съвет и председател на СБИР. Кандидатите трябва да бъдат индивидуални членове на СБИР.
Предложения се приемат от индивидуални, колективни членове и регионалните дружества на СБИР на e-mail: lib@fastbg.net.

Неплатилите членския внос (индивидуален и колективен) да се издължат до края на м. септември 2008 г.

Текстът на поканата може да бъде изтеглен от тук.

 

ПРОЕКТИ

СБИР започна работа по проект Мениджмънт на обществените библиотеки с подкрепата на Британски съвет - София.

Списък на одобрените за обучители по проекта

В конкурса участваха общо 32 библиотечни специалисти от цялата страна. Изборът бе извършен при съблюдаване на обявените критерии. Едновременно с това Комисията съблюдаваше и следните принципи:
- балансирано участие на представители от различни райони, във връзка с организацията на предстоящото обучение на място;
- приоритет на представители на читалищни библиотекари, към които е насочен проектът;
- приоритетен избор на библиотечни специалисти, които изпълняват експертно-консултативни и координационни функции в регионалните библиотеки.

1. Анелия Цветанова Иванова - РБ "Гео Милев", гр. Монтана
2. Росица Стоянова Попаркова - НЧ "Просвета", гр. Гоце Делчев
3. Лидия Киркор Димитрова - РБ "Партений Павлович", гр. Силистра
4. Николина Дончева Коцева - РБ "Никола Фурнаджиев", гр. Пазарджик
5. Стефка Иванова Илиева - Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив
6. Мариета Иванова Главчовска - НЧ "Зора", гр. Сливен
7. Слава Станкова Драганова - Библиотека "Родина", гр. Стара Загора
8. Албена Любомирова Ихтиманска - Общинска библиотека, гр. Самоков
9. Даниела Колева Стефанова-Тороманова - НЧ "Добри Войников", гр. Шумен
10. Емилия Веселинова Станева-Милкова - РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна
11. Калина . Йорданова Иванова - РБ "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново
12. Тонка Тодорова Койчева - РБ "Христо Смирненски", гр. Хасково

 

КОНФЕРЕНЦИИ

На 11 ноември 2008 г. ще се проведе уъркшоп в рамките на Международната конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”. / Повече

Допълнителна информация:
- Уъркшопът ще се проведе в Софийския универсетет, зала 1
- Броят на участниците е ограничен - 50 души.
- Условие за участие - ползване на английски език. Презентациите ще са на английски без превод.
- Участници могат да бъдат представители на библиотеки, които дигитализират или предстои да работят по дигитализацията на фондовете си.

Заявки за участие - до СБИР
Срок: 20.10.2008
e-mail: lib@fastbg.net

 

СЪОБЩЕНИЯ
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Библиотечно-информационен център обявява конкурс за библиотекар

  Изисквания:

  - Висше образование - Библиотечно-информационни науки (бакалавър или магистър)
  - Опит в каталогизирането; работа с библиотечен софтуер; търсене в Интернет и бази данни
  - Английски език (втори чужд език като предимство)
  - Компютърна грамотност

  Подаване на документи
  (автобиография, копия от дипломи и сертификати):
  УАСГ - София
  бул. „Христо Смирненски" №1
  отдел „Човешки ресурси”
  тел. 866-90-54; 963-52-45/230

  Срок за приемане на документи:
  20 октомври 2008 г.


АРХИВ

 

 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

 


Copyright © 2000 - 2008 СБИР eXTReMe Tracker
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net