СЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И
ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
За нас
   Устав  
   Управителен съвет
 Структура  
    Дейности

Конгреси
Конференции
Семинари
Национални кампании
Законодателни инициативи
Проекти и програми
Дискусионни групиПубликации

Бюлетини
Сборници
Стандарти
Международни организации
Календар 2009
За нас


ЦПОБ

Организация и управление
Учебни програми
Отчети и отзивиБързи връзки

 

Български библиотеки

Български интернет каталози

Нормативни актове

Стандарти

Библиотечни организации

Професионални колекции

Open Access

Дигитални колекции

Библиотечно образование

Евроинтеграция

Навигиране и публикуване в интернет

Информационна компетентност

infoz новини


Нова версия на сайта посетете тук:
Българска библиотечно-информационна асоциация


Текстът на проекта за Закон за обществените библиотеки
може да бъде изтеглен от тук.


Общо събрание на сдружението - 9 октомври 2008

Ново наименование на сдружението

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

Състав на Управителен съвет

Ваня Грашкина - председател
Антоанета Димитрова
Антоанета Тотоманова
Ели Попова
Емилия Милкова
Жаклин Главшина
Илко Пенелов
Калина Иванова
Надежда Груева
Славка Шопова
Снежана Янева

Съюзът на библиотечните и информационните работници е:

неправителствена организация, обединяваща специалисти, които
притежават квалификация в областта на библиотечното дело и научната информация;
основан през 1990 г.;
през 2007 г. с 1014 индивидуални и 73 колективни членове;
регионалните дружества са 16, а секциите - 5.

 

София 1000
пл. "Славейков" 4, ст. 609
тел./факс 02 9870734
e-mail: board@lib.bg или lib@fastbg.net

 

Основни направления на дейност

приети на VIIІ конгрес, 1 юни 2005 г.
Да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и осъществяването на националната библиотечна и информационна политика.
Да съдейства за хармонизация на законовата уредба на библиотечно-информационните дейности с общоевропейските директиви.
Да работи за въвеждането и прилагането на международните технологични стандарти в библиотечно-информационната област.
Да подкрепя инициативи за сътрудничество на библиотеките при осъществяването на основните им дейности.
Да инициира нови проекти и начинания с национално, местно и международно значение от общ характер и по определени направления на дейност.
Да разширява Съюза и да стабилизира структурата му.
Да продължи дейността си в областта на професионалната квалификация на библиотекарите и информационните работници, като положи усилия за развитието на Центъра за продължаващо обучение на библиотекари.
Да сътрудничи със сродни неправителствени организации и да съдейства за интеграцията на книжния сектор в страната (издатели, книгоразпространители и др.).

 

Етичен кодекс на библиотекарите в България

Copyright © 2000 - 2008 СБИР
София 1000, пл. "Славейков" 4, ст. 609, тел./факс 02 9870734, e-mail:
board@lib.bg или lib@fastbg.net