Начало arrow Дейности arrow Кръгли маси arrow Кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“
Кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“ Печат
Авторско право
На 26 февруари 2018 г. в Дома на Европа в София се проведе кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“. 

В своето видео приветствие към участниците г-жа Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, благодари на библиотеките за тяхната водеща роля когато говорим за култура, за наследство, за ценности и за авторско право. Емилия Милкова приветства участниците от името на Вежди Рашидов, председател на Комисията за културата и медиите в 44-то Народно събрание.
Във фокуса на кръглата маса бяха реформите в Европейското законодателство, касаещи авторското право и тяхната роля за подобряване достъпа до културното наследство, насърчаване на иновациите и реализиране възможностите на цифровизацията. Емил Радев, евродепутат и член на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент представи работата й по тези въпроси и отговори на въпроси на участниците. В работата на кръглата маса взеха участие Мануел Матео Гойет, член на кабинета на еврокомисаря Мария Габриел, членовете на изпълнителния комитет на ЕБЛИДА – ръководители на библиотечните асоциации от Германия, Великобритания, Финландия, Дания, Италия, Швеция, Испания, Нидерландия, Люксембург, Латвия и др., както и представители на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА). В дискусиите активно се включиха университетски преподаватели, представители на неправителствени организации, както и на академични и обществени библиотеки.
Директорът на ЕБЛИДА представи съвместната Софийска декларация 
Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз. С помощта на Министерство на културата декларацията ще бъде представена на участниците на Неформалния съвет по образование, младеж, култура и спорт, провеждан в София на 28 февруари 2018 г.
Форумът се организира от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и ЕБЛИДА с подкрепата на Министерство на културата и е част от съпътстващата културна програма за Председателството. Съорганизатори са Фондация „Глобални библиотеки – България“ и УниБИТ. Любезен домакин бе Представителството на Европейската комисия в България.

--------------------------------------------------

ПРОГРАМА
Кръгла маса на тема „Авторско право и библиотеките“

София, 26 февруари 2018 г.
Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ 124

14:00 – Регистрация. Кафе; Registration, coffee
14:30 – Приветствие от домакините; Greetings by the hosts
Бойко Благоев, Представителство на ЕК в България; Bojko Blagoev, Representation of the EC in Bulgaria
14:35 – Приветствие от Еврокомисар Мария Габриел; Remarks by Commissioner Maria Gabriel.Достъпно на адрес: https://vimeo.com/257931415
14:40 – Приветствие от Вежди Рашидов, Председател на Комисията по културата и медиите на 44-то Народно събрание; Address by V. Rashidov, Chair of the Committee on Culture and the Media, 44th National Assembly (.pdf)

14:45 – Част 1: Библиотеките и дебатът за авторското право – от отделната страна към глобалните въпроси

Позицията на библиотеките – ББИА, ЕБЛИДА и ИФЛА; The position of libraries – BLIA, EBLIDA, IFLA
Тереза Тренчева (УниБИТ). Българският Закон за авторското право и сродните му права: Кратък преглед за библиотеките; (Tereza Trencheva (ULSIT). Bulgarian Copyright and Related Rights Law: A short overview for libraries) (.ppt)
ЕБЛИДА – Европейската реформа в областта на авторското право: Седем начина за насърчаване на иновациите, творчеството и опазването на наследството; EBLIDA. European Copyright Reforms - Seven Ways to Promote Innovation, Creativity and Heritage (.pdf)
ИФЛА – Библиотеките подпомагат културата, социалната кохезия и реализирането на  възможностите на цифровизацията; IFLA.Libraries Promote Culture, Social Cohesion, Digital Empowerment (.pptx)

Мануел Матео Гойет, член на кабинета на Еврокомисар Габриел. Осъвременяване на авторскоправната рамка в Европейския съюз; Manuel Mateo Goyet, Member of Cabinet of Commissioner Gabriel. Modernization of the EU Copyright Framework (.pdf)
Емил Радев, член на Комисията по правни въпроси на Европарламента; Emil Radev, Member of the Committee on Legal Affairs, EU Parliament  
Дискусия
Радостина Тодорова (НБУ). Между правата на авторите и читателите; проблеми на академичните библиотеки; Radostina Todorova (NBU) Between authors’ rights and users; problems of the academic libraries (.pptx)

15:50 – Част 2: Библиотечните специалисти и авторскоправната грамотност – добри практики в България и Европа

Таня Тодорова (УниБИТ). Многонационално проучване на авторскоправната компетентост на специалистите от библиотечните и други културни институции (Tania Todorova (ULSIT; A Multinational study on copyright literacy of specialists from libraries and other cultural institutions)(.ppt)
Джейн Секер и Крис Морисън (Великобритания). Авторскоправната грамотност и ролята на библиотечните и информационни професионалисти: Опит на Великобритания (Видео съобщение); (Jane Secker and Chris Morrison(United Kingdom). UK Copyright Literacy and the role for library and information professionals: Video Message). Достъпно на адрес: goo.gl/iR3FSS
Марина Енчева (УниБИТ). Информационна грамотност на студенти-хуманитари в Европа: обучение, базирано на игри за избягване на недостоверното съдържание (проект NAVIGATE); (Marina Encheva (ULSIT). Information literacy of humanities students in Europe: a game-based learning approach for avoiding fake content (NAVIGATE project) (.pptx)
Дискусия

16:00 – Закриване от модератора; Wrap-up by the moderator
16:05 – Неформална дискусия на чаша вино; Informal discussion, glass of wine

17:00 – Церемония по връчване на Почетния знак на УниБИТ на Президента на ЕБЛИДА г-н Юка Реландер (УниБИТ) 

Пълен текст на Софийска декларация Европа има нужда от своите библиотеки: наследство и знание за по-силен Европейски съюз

Фотогалерия  

--------------------------------------------------

Материали, свързани с авторското право и библиотеките

 • Реформа в авторското право и библиотеките

ЕБЛИДА е публикувала становища по някои моменти от реформата и значението им за библиотеките

The Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market is a once-in-a-decade reform that will have a strong impact on the functioning of libraries and cultural heritage institutions by setting out rules for exceptions limitations to copyright.
Предложението за Директива на Европейския парламент и Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар е реформа, която се случва веднъж на десет години, и ще окаже значително влияние върху функционирането на библиотеките и институтите в областта на културното наследство, въвеждайки правила за изключения и ограничения за авторското право.

Позицията на ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР и Публични библиотеки 2020

European Copyright Reforms
Seven Ways to Promote Innovation, Creativity and Heritage [PDF]
Европейски реформи в областта на авторското право
Седем начина за насърчаване на иновациите, творчеството и достъпа до наследството [PDF]

Подробно обяснение на позицията по отделни текстове:
Article 3 – Text and Data Mining [PDF]
Чл. 3Извличане на информация от текст и данни [PDF]

Article 4 – Illustration for Teaching [PDF]
Чл. 4 – Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности [PDF]

Article 5 – Public Interest Copying [PDF], Dedicated Terminals [PDF] and Document Supply [PDF] and eLending [PDF]
Чл. 5 – Възпроизвеждане с цел опазване и други услуги в публичен интерес [PDF]; Чл. 5 – Предоставянето на дигитални копия на място [PDF]; Чл. 5 – Доставка на документи [PDF]; Чл. 5 – Отдаване на електронни материали [PDF]

Articles 7–9 – Out of Commerce Works [PDF]
Чл. 7 до 9 – Произведения извън търговско обращение [PDF]

For article 11 and 13, please see the Open Letter EBLIDA, IFLA and LIBER signed together with an International Coalition of European academic, library, education, research and digital rights communities.
За позиция по член 11 и 13 вижте Отвореното писмо [PDF] на ЕБЛИДА, ИФЛА и ЛИБЕР, подписано и от Международна коалиция на европейските академични, библиотечни, научноизследователски общности и общности по цифрови права.

 • Допълнителна информация

9th December 2015 – EU Commission Communication Towards a modern, more European copyright framework

“Towards a modern, more European Copyright Framework”: Adapting Exceptions to Digital and Cross‐Border Environments – Recommendations by European library and other cultural heritage organizations
„Към модерна, по-европейска рамка за авторско право”: Адаптиране на изключенията към цифрови и трансгранични среди – препоръки от европейски библиотечни организация и други организации в областта на културното наследство [PDF]

Chris Morrisonand Jane Secker (United Kingdom). Copyright Literacy in the UK and International Collaboration: Video Message)
Крис Морисън и Джейн Секер (Великобритания). Авторскоправната грамотност и ролята на информационните професионалисти: Опит на Великобритания и международно сътрудничество: Видео съобщение)

European educators ask for a better copyright: EIFL supports joint letter calling for a better copyright reform for education in Europe
Европейски педагози искат по-добро авторско право: EIFL подкрепя съвместно писмо, призоваващо за по-добра реформа на авторското право за образованието в Европа

------------------------------------------

Документи, свързани с авторското право и библиотеките

 • Българско законодателство

Закон за авторското право

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закон за достъп до обществена информация

Изменения и допълнения към Закона за достъп до обществена информация, касаещи библиотеките

 • Европейски директиви в областта на авторското право

Директива 2001/29/ЕО за хармонизиране на някои аспекти на АП и сродните права в информационното общество

Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост

Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни

Директива на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми

 • Ръководства по авторско право за библиотеките

Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките 2006
Български превод на Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките, изработен от Консорциума EIFL – Електронна информация за библиотеките.

Ограничения и изключения в европейското законодателство за авторските права за библиотеки, образователни и научноизследователски институции: основен наръчник (2015) [PDF]
Български превод на Limitations and Exceptions in EU Copyright Law for Libraries, Educational and Research Establishments, издание на Лигата на европейските академични библиотеки (LIBER). Публикува се с любезното съдействие на LIBER.

 • Други полезни документи

Изключенията и ограниченията на авторското право и библиотеките
Изложение на принципите върху изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеките и архивите от Електронна информация за библиотеките (еIFL), Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) и Съюз Авторско право в библиотеките (LIBRARY COPYRIGHT ALLIANCE) пред 18-ата сесия на Постоянната комисия по въпросите на авторското право и сродните му права към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), 25 – 29 май 2009 г.

Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото
Декларация на широка европейска коалиция, представяща потребители, автори, библиотеки, технологични компании и гражданското общество под надслов „Авторското право в подкрепа на творческите дейности на обществото“, 5 май 2010 г.

В подкрепа на творчеството – в подкрепа на авторското право и свободата на словото
Писмо на Федерацията на европейските издатели във връзка с кампания за защита на авторското право.

Crews, Kenneth (2015). Study on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives : Updated and revised [online]. // WIPO, 2015, 453 p. Available at: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=306216

Инициативи в областта на авторското право и библиотеките
Проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“
Основната цел на проекта с ръководител проф. д-р Таня Тодорова от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е да изследва проблематиката, свързана с авторскоправната политика в библиотечните и културните институции в България, както и в други европейски страни, и чрез анализи, сравнения и обобщения да достигне до: нови научни продукти; ново учебно съдържание в академични програми и за целите на продължаващото обучение; предложения за актуализация на съществуващото законодателство; изготвяне на практико-приложни модели на авторскоправна политика за библиотечните, образователните и културните институции, отговаряща на съвременната информационна среда и на конкретната специфика и нужди.

Национален семинар „Авторското право и библиотеките“
Българската библиотечно-информационна асоциация организира семинар на тема „Авторското право и библиотеките“, който се проведе на 7 ноември 2013 г. В програмата бяха представени инициативи на ИФЛА за международни договорености за изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеки, музеи и архиви, както и презентации на релевантни практики в българските библиотеки.

------------------------------------------

Публикации в интернет

 1. Библиотеките и интелектуалнатa собственост
  Блог на Българския информационен консорциум (БИК) за защита на правата на читателите за достъп до информация в библиотеките 
 2. Често задавани въпроси за авторските права
  Насърчаване и поддържане на стойността на интелектуалната собственост
 3. Ивелин Йорданов. Илюстрация на „свободното използване“ на авторски произведения
 4. Авторски права: ЕП застава в подкрепа на културното многообразие и достъпността
 5. Атанас Костов. Онлайн библиотеките и авторските права
 6. Милена Цветкова. Безпрецедентни колизии за книгите // Култура, бр. 31 (2604), 17 септември 2010
 
Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.