Начало arrow За нас arrow Общи събрания arrow Общо отчетно-изборно събрание 2018
Общо отчетно-изборно събрание 2018 Печат
София, 19 април 2018

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 18, т. от Устава на ББИА и въз основа на решение на УС на ББИА от 26.02.2018 г., свика редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което се проведе на 19 април 2018 г. от 9.00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:

1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на ББИА през 2017 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г. и на бюджета на ББИА за 2018 г.
4. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2018  г.
5. Приемане на промяна в Устава на ББИА.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Разни.

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc
Заявка за участие на член – юридическо лице (.doc
Заявка за участие на индивидуален член (.doc
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.doc)
Пълномощно за представителство на индивидуален член (.doc)  
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2017 г. (.doc
Програма за дейността на ББИА за 2018 г. (.doc)  
Промени в Устава на ББИА (.doc)

-------------------------------------------------------------------

Избран Управителен съвет с мандат 2018 – 2021 г.

Председател
Снежанка Янева

Членове
Анета Дончева
Ваня Аврамова
Ваня Грашкина-Минчева
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Емилия Станева-Милкова
Калина Иванова
Надежда Груева
Спаска Тарандова

-------------------------------------------------------------------

Фотогалерия

 -------------------------------------------------------------------

Отчетен доклад
за дейността на ББИА за периода януари – декември 2017 г.

Българската библиотечно-инфромационна асоциация днес отчита една не лека, динамична и изпълнена с предизвикателства година. Политическата обстановка в страната рефлектира върху развитието на застъпническата дейност на сдружението и провокира нови инициативи в работата ни със законодателната, изпълнителната и местните власти с цел проблемите на библиотеките и библиотечната професия да намират все по-широк обществен отзвук и да се търсят пътища за тяхното решаване. Членовете на сдружението в цялата страна работиха отговорно и последователно за издигане ролята на българските библиотеки и авторитета на библиотечните специалисти и бяха носители на позитивните промени в професията. Особено внимание бе отделено на дейностите за повишаване на квалификацията и образователното ниво на библиотечните специалисти, за издигане на статута на библиотечната професия. Разшириха се международните контакти на ББИА и сдружението активно участва в значими инциативи на ИФЛА и ЕБЛИДА. Нашите успехи не биха били възможни без подкрепата на нашите партньори и съмишленици. Бих искала да изкажа и специална благодарност към Фондация „Америка за България” за помощта, предоставена на ББИА за изграждането на капацитета на професионалната ни организация и развитието на дейности, жизнено необходими за библиотеките и библиотечната общност. 

Основни направления в дейността на ББИА

 • Да развива целенасочена дейност за застъпничество за библиотеките пред законодателната, изпълнителната и местната власт
  Основната цел на застъпническата кампания Национална библиотечна седмица през 2017 г. бе да представи възможностите на библиотеките да повишат информираността на общностите и да допринесат за изпълнението на целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН, представен в документа „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“.

Дванадесетата кампания под надслов „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“ се проведе в рамките на застъпническата кампания на ИФЛА. Тя бе организирана в партньорство с Фондация “Глобални библиотеки – България” и с подкрепата на Фондация “Америка за България”. Медийни партньори бяха БНТ и БНР.

Новият дневен ред на ООН за целите на развитието е изготвен от държавите членки на организацията с подкрепата на представители на гражданското общество, на неправителствения сектор и академичните среди.  

Библиотеките се разглеждат като основни институции за постигане на целите за устойчиво развитие.  ИФЛА активно участва в изработването на документа, изтъквайки значението на достъпа до информация, опазването на културното наследство (точка 11.4), универсалната грамотност  и  достъпа до информационни и комуникационни технологии (точка 5b, 9c, 17.8).

Основните послания бяха:

 • Позицията на библиотечната общност е, че достъпът до информация е необходимо условие за постигане на всички цели за устойчивото развитие.
 • Библиотеките са не само потенциални партньори на правителствата, те вече допринасят за постигането на 17-те цели, като постоянно разширяват и разнообразяват своите услуги и програми.
 • Българските библиотеки трябва да бъдат включени в националния и регионалните планове за развитие, чрез които ще бъде изпълнявана Програмата 2030 на ООН у нас.
 • В световен мащаб повече от 1 320 000 обществени, парламентарни, национални, академични, научни, училищни и специални библиотеки осигуряват информацията и уменията тя да бъде ползвана от всеки – което ги прави особено необходими за всички в дигиталния век. 

За целите на кампанията ББИА подготви промоционални материали – два плаката, листовка и български превод на издадената от ИФЛА брошура „Достъп и възможности за всички: Как библиотеките допринасят за изпълнението на Програма 2030 на Организацията на обединените нации“, които подробно разясняват ролята на библиотеките в постигането на целите за устойчиво развитие. 

Националната библиотечна седмица бе открита от г-жа Дона Шийдър, президент на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА), която изнесе доклад на тема „Библиотеките в обществото: Да преобразим нашия свят”.  В официалното откриване участваха Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, Ирина Гъркова – съветник по духовност и култура на Президента на Републиката, представители на Министерство на културата, Министерство на външните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, посланици на библиотеките, представители на партньорски организации и повече от 120 библиотекари. Получиха се поздравителни адреси от Президента на Република България, министъра на културата и Мария Габриел – зам. председател на групата на ЕНП в Европейския парламент.

Почетните гости връчиха библиотечните награди за 2016 г. В категория „Подкрепа за библиотеките” бяха отличени Румен Манов, галерист и КонтурГлобал Марица Изток 3.

В УниБИТ се състоя церемония за удостояване на г-жа Дона Шийдър с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Университета. На 8 май г-жа Шийдър посети Народна библиотека „Иван Вазов – Пловдив“. В рамките на седмицата бяха организирани изложение на специализирани електронни ресурси (БИЦ на ТУ); Фестивал на детската книга (РБ Сливен) и изложбата „Книги – посоки – публики“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

С многобройни инициативи в НБС се включиха 42 библиотеки от 36 селища в страната. Анна Попова, член на ИБ на ББИА изнесе презентация за Програмата 2030 на ООН и ролята на библиотеките при изпълнението ѝ пред библиотечната общност на община Своге.

Необходимо е да мотивираме участието на повече библиотеки в националната кампания, за да достигнат нашите послания до повече представители на властите и гражданското общество.

По време на кампанията поставихме началото на създаване на колекция от примери за успешни практики на български библиотеки, които със своите инициативи, програми и услуги вече допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие. Тези примери ще бъдат използвани широко в застъпническите дейности на ББИА. Най-интересните ще изпращаме за публикуване в страницата на ИФЛА.
За първи път в нашата практика председателят на ББИА изпрати до партии и коалиции, заявили участие в парламентарните избори 2017, становище на организацията „За библиотеките и тяхната модерна перспектива“. В придружителното писмо се подчертава, че „ограниченият достъп на българските граждани до инфромация и знание, както и ниското ниво на грамотност във всичките ѝ проявления ограничава възможностите за развитие на отделния човек и неговото гражданско участие, увеличава бедността, възпрепятства иновациите, намалява продуктивността и задържа икономическия растеж“. Председателят на ББИА участва и представи становището на ББИА в предизборната среща на Вежди Рашидов от партия ГЕРБ и в организираната от Обсерваторията за култура дискусия с представители на основни политически партии.

УС на ББИА положи системни усилия за осигуряване на по-добро финансиране за библиотеките.

Диалогът с МК за отпускане на средства за попълване на библиотечните фондове и въвеждането на Стандарта за библиотечно-информацонно обслужване включваше разговори на експертно равнище и среща със зам. министъра на културата. На 29 юни 2017 г.  председателят на ББИА проведе работна среща с  г-жа Амелия Гешева, зам.-министър на културата. На срещата г-жа Янева сподели притесненията на гилдията относно забавянето при въвеждане на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване като инструмент за финансово обезпечаване на основни библиотечни дейности и поиска по-голяма прозрачност относно механизма за отпускането на средства за неговото изпълнение – планиране на тези средства, тяхното одобряване по време на бюджетната процедура и предоставянето им на библиотеките.

През м. юли в писмо до министъра на културата председателят на ББИА поиска да ни се предостави информация за планираните и осигурени средства за основна дейност на обшествените библиотеки. Въпреки че това писмо така и не получи отговор, председателят на ББИА продължи разговорите с министерството по бюджет 2017 и планирането на бюджет 2018.

Със съжаление констатираме, че диалогът с Министерството на културата бе неефективен. За 2017 г. не бяха отпуснати средства по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за информация и комуникация”. Въпреки настояването от наша страна, не бе въведен Стандартът за библиотечно-информационно обслужване, одобрен от министъра на културата още през 2015 г.
Контактите с Комисията по културата и медиите по Бюджет 2018 в частта му за обществените библиотеки започнаха с конституирането на 44-то Народно събрание. В писмо до Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медиите, УС на ББИА сподели тревогата на библиотечната общност, че години наред библиотечният сектор е неглижиран и страда от хроничен недостатък на средства, което накърнява правата на българските граждани за ползване на съвременни библиотечни услуги.

На 2 ноември 2017 г. г-жа Снежана Янева взе участие в заседанието на Комисията по културата и медиите, на което бе обсъден Законопроектът за държавния бюджет за 2018 г. В своето изказване тя благодари за направените от народните представители и Министерство на културата усилия за увеличаване на средствата за обществените библиотеки, които са „глътка въздух за библиотеките“ и призова ръководството на Комисията да насрочи специално заседание за обсъждане на състоянието на обществените библиотеки и тяхното бъдещо развитие. В отговор председателят на Комисията г-н Вежди Рашидов изтъкна, че наистина трябва да се помисли как цялата система да стане „в крак с времето, по-хубава, по-модерна“ – „да осъвременим и развием“ библиотеките.

През 2017 г. библиотечната гилдия имаше изключителен повод за радост и гордост.  Емилия Милкова, директор на Регионална библиотека – Варна и член на УС на ББИА бе избрана за народен представител в 44-то Народно събрание и е член на Комисията по културата и медиите. В нейно лице ние имаме страстен защитник на интересите на библиотеките. През м. ноември г-жа Милкова покани на среща в Народното събрание директори на регионални библиотеки, представители на фондация „Глобални библиотеки – България“ и на Българската библиотечно-информационна асоциация. Колегите имаха възможност да разговарят с председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, с Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медиите и с други депутати. Те споделиха тревогите си за незадоволителното финансиране на библиотеките и заявиха, че ще разчитат на подкрепата на народните представители.

Като резултат от обединените ни усилия за единния разходен стандарт за издръжка на читалищата и регионалните библиотеки в Бюджет 2018 бе заложено увеличение от 14,5%. За първи път след петгодишен период се предвиждат повече от 10 стотинки на човек от населението за попълване на фондовете на обществените библиотеки по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. За съжаление все още няма яснота как и кога предвидените 1 милион лева ще стигнат до библиотеките.

Трябва да отбележим, че намесата на г-жа Милкова при актуализацията на размера на единния разходен стандарт в Бюджет 2018 бе от съществено значение.

През изминалата година ББИА разшири застъпническата си дейност, като активизира контактите си с представителите на България в Европейския парламент.

Искра Михайлова участва в откриването на Националната библиотечна седмица и говори за ролята на библиотеките за устойчивото развитие.
Изпратени бяха писма до българските членове на ЕП с молба за подкрепа на Договора от Маракеш, свързан с изключенията и ограниченията в авторското право за хора с увреждания при гласуването му в Европейския парламент. ББИА  получи писма с благодарност за активната ни позиция и готовност да обсъждаме с тях и други инициативи от значение за библиотечната общност.

Като част от застъпничеството за библиотеките, ББИА подкрепи кампанията „Читател на годината“ на Мария Габриел, депутат в ЕП. Кампанията допринася за привличане на общественото внимание към ролята на библиотеките.

Спаска Тарандова разговаря за иновативните програми и услуги в българските библиотеки с Ева Майдел и Адрей Новаков по време на организираната в Европейския парламент изложба „Поколение код – родени в библиотеката“. 

На 6 октомври 2017 г. Снежана Янева, председател на ББИА и Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ проведоха среща с комисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. Обсъдено бе участието на библиотеките в Европейската седмица на кодирането (7 – 22 октомври 2017 г.). Засегнати бяха и теми, свързани с включването на библиотеките и читалищата в проектите на общините за осигуряване на WiFi в публичните институции и предстоящата среща на изпълнителния съвет на ЕБЛИДА в София по време на българското председателство на Съвета на Европа.

 • Да участва в разработването и актуализирането  на националните библиотечно-информационни политики, нормативната уредба и приложението ѝ
  УС на ББИА продължи да работи целенасочено за формирането на национални политики за развитието на библиотеките и за усъвършенстването на нормативната база.

Във връзка с  изработване на законодателната програма на Министерство на културата за 44-то Народното събрание ББИА отново представи своите мотивирани предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки, Закона за културното наследство и Закона за народните читалища. За съжаление в есенната сесия бяха включени само промени по отношение на поддържаните от МК регистри.

По повод обявяването на 2018 г. за Европейска година на културното наследство, по време на срещата си със зам. министър Гешева, председателят на ББИА изтъкна активната дейност на българските библиотеките за популяризиране на книжовното културно наследство и напомни както за нуждата от целево финансиране на дейностите по неговото опазване, съхраняване и дигитализация, така и за необходимостта библиотеките да бъдат включени в Закона за културното наследство и Стратегията за развитие на културата.

Анета Дончева като представител на ББИА участва в работната група за разработка на проект на национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм. ББИА подготви и изпрати предложение относно основните стратегически цели в развитието на обществените библиотеки.
През 2017 г. продължи дейността на работна група към МОН по Наредбата за физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие към Закона за предучилищното и училищното образование. ББИА участва със свои експерти в Работната група и подготви раздела за библиотечното обслужване. Членове на УС проведоха срещи с ключови ръководители в МОН, за да изяснят потребността от  училищните библиотеки и съответния бюджет за това. След активна работа, през август 2017 г. МОН замрази дейността на работната група. Последните сведения са, че текстът на Наредбата е минал вътрешна съгласувателна процедура в МОН и ще бъде публикувана за обществена консултация до края на м. април. Надяваме се Наредбата да стане факт през 2018 г. и в нея да са включени посочените от страна на библиотечната гилдия параметри за училищната библиотека.

По молба на Секцията на директорите на регионалните библиотеки председателят на ББИА изпрати писмо до Сдружението на общините в Република България за коментар на законодателството във връзка с посъпили в административните съдилища в страната жалби срещу такси и цени на услуги в различни библиотеки. Становището на Сдружението е предадено на председателя на секцията. УС на ББИА има готовност, при желание от страна на секцията, да разгледа предоставените документи  и да обсъди предложения за решаване на проблема.

Представител на ББИА участва в Националната координационна комисия за изпълнение на Стратегията за учене през целия живот 2014 – 2020. За съжаление допълнителни средства за библиотеките не се заделят и нашата задача е да изтъкваме непрекъснато тяхната роля в неформалното и информалното учене.

Стандартизацията в библиотечните дейности, като важен критерий за постигането на висок професионализъм, е важен приоритет в работата на ББИА.  

ББИА е член на ТК16 в БИС. Анна Попова беше нашият представител в ТК 16 до края на м. ноември 2017 г.. След напускането ѝ представител на ББИА в комитета е г-жа Анета Дончева.

През м. декември ББИА изпрати до Министерство на културата предложение относно събирането и анализа на статистическа информация за дейността на обществените библиотеки и създаването на Единен модел за библиотечна статистика в страната. То е резултат на дейността на работна група от библиотечни специалисти, която излезе със становище да се направи предложение пред ТК 16 на Българския статистически институт за цялостна промяна и редакция на първичните формуляри за библиотечна документация от БДС 15215-81 Библиотечно дело. Документация за библиотечното дело. Промяната е свързана с приемането на новия стандарт БДС ISO 2789:2015 Информация и документация. Международна библиотечна статистика, в сила от м. април 2015 г.

 • Да участва в работата по действащи национални програми и проекти, както и да инициира нови такива от местно, национално и международно значение
  Проектна дейност
  Проектната дейност бе насочена към подобряване на библиотечното обслужване, повишаване на квалификацията и внедряване на нови услуги и програми.

2017 г. бе последната година от изпълнението на проекта на ББИА „Българските библиотеки в 21век”, подкрепен от ФАБ. Проектът има за цел да подкрепи дейностите на ББИА насочени към застъпничеството, развитието на библиотечното обслужване в помощ на образованието, повишаването на квалификацията на библиотечните специалисти, с цел въвеждане на иновативни библиотечни услуги и програми и развитие на организационния капацитет на сдружението. Поради икономичното разходване на планираните средства и наличието на неизразходвани средства, по молба на ББИА срокът на проекта бе удължен с една година и неговото изпълнение ще продължи до м. март 2019 г. Чрез проекта бяха подкрепени всички основни дейности на ББИА в областта на застъпничество, издателска дейност, повишаването на квалификацията, комуникационните, експертни и консултантски дейности. Изразявам нашата дълбока благодарност към ФАБ за разбирането, което проявява по отношение на значимостта на библиотечния сектор и важната роля, която има нашето сдружение за стимулиране на положителните процеси в развитието му.
Една от дейностите в рамките на проекта е създаването на модел на съвременна училищна библиотека и реализирането му в подходящо училище. Такъв модел бе създаден за нуждите на 192 СУ „Христо Ботев” в Бистрица. За осъществяването му се работи активно с подкрепата на АБК и в сътрудничество със Столична община и община Панчерево. ББИА разработи функционалния модел на библиотеката и консултира архитектурния проект. Направени бяха изчисления за необходимите средства, за да бъдат заложени в бюджета на общината за 2018 г.
През отчетния период проектът на ББИА „Пътуващи сандъчета“ се разрасна значително благодарение на нашия партньор Фондация „Детски книги“. Началото бе поставено през 2013 г. с 4 сандъчета, които достигнаха до 12 населени места. След като партньорите ни от сайт Детски книги умножиха броя на сандъчетата, бе създаден и уебсайт (https://www.libchest.com), за да улеснят управлението на заявките и изпращането, както и да се дава по-подробна информация за тяхното съдържание и възрастово предназначение. През 2017 г. броят на сандъчетат се увеличи до 70 и те посетиха 220 училища и обществени библиотеки в населени места из цялата страна. Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Сдружение за градски читални предостави за „Пътуващите сандъчета“ книги от кампания за обновяване на детските фондове на читалищните и общински библиотеки в страната. Интересът е еднакво голям както в областни и общински градове, така и в отдалечени села. Създадена е група във Фейсбук „Пътуващите сандъчета на ББИА“, в която се обменя информация и снимки за посещенията на сандъчетата и се договарят подробности за пътуванията им. Разрастването и успехът на този проект ясно показва огромната потребност от нови постъпления в библиотеките и острата липса на училищни библиотеки.
ББИА получи обратна информация относно предложението за проект „Еразъм + К1“ за обмен на училищни библиотекари с Румъния и Холандия, преработена версия от 2016 г., отразяваща всички препоръки на журито. За съжаление той отново беше отхвърлен, въпреки високия резултат от 83 точки.

Национални програми и инициативи
Националният маратон на четенето се проведе за дванадесета поредна година, фокусирайки общественото внимание върху книгите, четенето и библиотеките. В инициативата, която започва на 2 април – Международния ден на детската книга и завършва на 23 април – Международния ден на книгата и авторското право, се включиха 65 библиотеки от 37 града и 19 села. Маратонът на четенето се провежда в координация с организираната от Асоциация „Българска Книга“ инициатива „Походът на книгите“. Бих искала да използвам този повод и да изкажа нашата благодарност на Асоциацията за дългогодишното ползотворно сътрудничество.

Анна Попова от ИБ на ББИА участва с доклада „Библиотеките и интелектуалната свобода“ в Международната научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е“, която Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира на 25 и 26 април 2017 г.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна в партньорство с ББИА организира национална конференция с международно участие на тема „Младите хора, четенето и библиотеките“ на 18 и 19 май 2017 г. като част от календара на „Варна – Европейска младежка столица 2017“. 

Представители на ББИА участваха в организирания от Фондация „Глобални библиотеки – България“ национален форум „Библиотеките днес”, състоял се от 9 до 11 ноември в хотел „Рамада“, гр. София. Форумът се проведе под патронажа на Пре­зидента на Република България Румен Радев. Във фокуса на форума бeше  националното проучване сред библиотеки, общинска администрация и граждани, организирано от ФГББ през 2017 г., което е в рамките на цялостния преглед на състоянието на обществените библиотеки в България. Ваня Грашкина, ръководител на изследването, представи основните резултати и очерта посоките на развитие. В заключителната сесия Снежана Янева, председател на ББИА и ротационен председател на Настоятелството изрази увереност, че библиотеките трябва да са в крак с времето и да предоставят, в допълнение към традиционна си дейност, необходими на гражданите услуги, базирани на новите технологии. Само така те могат да бъдат значим и ценен ресурс за развитие на отделната личност и местните общности.
На тържествена церемония в Столична библиотека на 21 януари 2017 г. бяха връчени отличията на победителите в националната кампания „Читател на годината 2016“, която за втора поредна година организираха зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел и Столична библиотека с подкрепата на ББИА. В инициативата се включиха регионалните библиотеки в страната, всяка от които излъчи своя читател, заел най-голям брой книги през 2016 г. Отличия получиха 26 читатели на библиотеки, сред които ученици, студенти, учители, културни дейци, артисти. Всички наградени през май посетиха Европейския парламент, Дома на европейската история и Кралската библиотека на Белгия в Брюксел.

Международна дейност
ББИА се утвърди като активен и разпознаваем участник в застъпническите кампании на европейско и световно равнище, свързани с авторското право и глобалната визия за библиотеките.

ББИА продължи членството си в ИФЛА и ЕБЛИДА през 2017 г. благодарение на подкрепата от Фондация „Америка за България“. През 2017 г. ЕБЛИДА работи активно по предложения на библиотечната общност във връзка с проекто-директивата на Европейската комисия и Съвета относно авторското право в единния цифров пазар.  ББИА изпрати писма до българските евродепутати с молба за подкрепа на исканията на библиотечната общност в Европа. В края на 2017 г. започнахме работа по организирането на заседанието на Изпълнителния комитет на ЕБЛИДА, което се проведе на 26 и 27 февруари т.г. Заедно с това започна и подготовката за проведената по същото време Кръгла маса „Авторско право и библиотеките“, събитие от програмата на българското председателство на ЕС.  

С гордост можем да отчетем, че в конкуренция с колеги от цял свят представители на Българската библиотечно-информационна асоциация бяха избрани и вече активно работят в постоянните комитети на две секции на ИФЛА с мандат до 2021 г. Ваня Грашкина е избрана за член на ПК на секцията „Мениджмънт на библиотечни асоциации“, а Спаска Тарандова – за член на ПК на секцията „Публични библиотеки”. Милена Миланова е нашият представител в ПК на секцията по каталогизация с мандат 2015 – 2019 г.

През 2017 г. ИФЛА стартира проект, чиято цел е формиране на глобална визия за библиотеките от обединения световен библиотечен сектор и изготвяне на план за действие за нейната реализация. Той включва дискусии, чрез които да се очертае възможно най-широка и всеобхватна визия за бъдещето на библиотеките, онлайн анкета за гласуване и кампания в социалните мрежи, изготвяне на финален доклад и план за действие. Създадена е уеб платформа, в която се публикува подробна информация за проекта и чрез която може да се участва в онлайн допитването. ББИА призова своите членове да се включат в гласуването чрез съобщения на сайта си и във фейсбук. За пръв път в историята на ИФЛА в дейностите по проекта са ангажирани всички институционални и индивидуални членове от над 140 страни. Дискусията „Глобална визия за библиотеките“ стартира през месец април 2017 г. в Атина и е последвана  от шест регионални дискусии в различните континенти. На 6 и 7 юли в Мадрид се състоя регионалния семинар за Европа, в който участва представителят на ББИА Ваня Грашкина.

Като част от инициативата, на 26 септември 2017 г. в София 25 библиотечни специалисти участваха в националната дискусия ”Глобална визия за библиотеките”. Участниците бяха представители на националната библиотека, 10 обществени и 6 академични библиотеки, две библиотечни катедри и две библиотечни фондации.  Изводите от националната среща в София бяха представени в доклад, който ББИА изпрати на ИФЛА в края на септември. Проектът ще продължи с дискусии за действията, чрез които да бъде постигната очертаната глобална визия за библиотеките.

Заключителната среща по международния проект INELI на Балканите се проведе през септември в Културния център към Stavros Niarchos Foundation в Атина, Гърция. Четирите участнички от български библиотеки в проекта бяха придружени от Спаска Тарандова, член на УС на ББИА и представител във втората международната група на иноватори по програмата INELI GLOBAL. На срещата бяха представени резултатите от проекта и бяха обсъдени възможните подходи към продължаване на дейността по проекта, между тях партньорство по европейски проекти, двустранно сътрудничесто и продължаващото действие на общия онлайн обучителен портал. Като посланик за България, Анна Попова направи на място наблюдение и оценка на проекта на Регионална библиотека в Русе "Ние сме част от вашия живот", който получи финансиране от Future Libraries – Гърция.
Председателят на ББИА продължи участието си в съвещателния съвет към Програмата „Публични библиотеки 2020“, която осъществява застъпническа дейност в полза на библиотеките пред европейските институции. На 16 и 17 октомври в Европейския парламент се проведе изложбата „Поколение код – родени в библиотеката“, организирана от програма „Публични библиотеки 2020“. С подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ българските библиотеки бяха представени със щанд за иновативните им програми с робота Финч.

 • Да стимулира и подпомага прилагането на иновативни политики и практики в библиотеките и въвеждането на съвременни инфомационни и комуникационни технологии
  ББИА се стреми да създава среда за споделяне на водещи добри практики и технологични решения като важна предпоставка за положителни промени в библиотеките.

Един от компонентите на тази среда са традиционните годишни конференции. На 8 и 9 юни 2017 г. в София се проведе XXVII Национална конференция на ББИА „Библиотеките – национална идентичност и многообразие“, организирана с любезното домакинство на Софийския университет и Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. Конференцията привлече над 160 участници – библиотечни специалисти, преподаватели, докторанти и студенти от цялата страна. Тя се проведе в четири панела, модерирани от членове на УС на ББИА. Над 30 доклада и презентации бяха представени от 42 експерти от 13 библиотеки (национална, регионални, университетски и читалищни) и 12 университета, фондации и фирми. В тях бяха засегнати проблеми свързани с многообразието и идентичността в дейността на библиотеките, бяха представени добри парктики за иновативни библиотечни услуги, отразена бе ролята на библиотеките в подкрепа на образованието и научните изследвания и в съхраняването на местната и националната идентичност.

Конференцията беше подпомогната финансово от фирми, традиционни партньори на българските библиотеки: Elsevier, Academic books, РАИС, Qulto и Scientific Knowledge Service, както и от нови съмишленици като Cambridge University Press, IOP Publishing и i2S: Innovative Imaging Solutions. Презентациите на фирмите дадоха възможност на аудиторията да се запознае с новостите в областта на технологиите за дигитализиране и новите онлайн ресурси, услуги и инструменти, които библиотеките могат да ползват.

На 24 и 25 октомври 2017 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” се проведе първата Национална среща на консултантите по библиотерапия. Съорганизатори на форума са ББИА, Фондация „Глобални библиотеки – България” и Фондация „Институт за съвременна психология”. По време на събитието бяха представени доклади за тенденциите, развитието и прилагането на библиотерапията в страната и чужбина, работа с конкретни случаи или работа с групи от деца или възрастни.

Консултантските услуги на ББИА, предоставени безплатно на членовете на асоциацията бяха предимно в областта на библиотечните сгради и обзавеждане. Те бяха поискани от библиотеки, които се ремонтират или разширяват.

 • Да работи системно за продължаващото образование, професионалното обучение и кариерното развитие на специалистите в библиотечно-информационния сектор
  Непрекъснатото професионално развитие на библиотечните специалисти, което да провокира развитието на иновативни услуги и програми, е във фокуса на организираните обучения.

През 2017 г. от програмата на ЦПОБ бяха проведени 15 курса и обучени общо 200 библиотекари от националната, регионални, общински, читалищни, университетски и училищни библиотеки от областите Видин, Габрово, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Разград, Силистра, София и Хасково. Обучените са с 33 повече в сравнение с предходната година. Най-активни бяха колегите от РБ – Разград, където се проведоха 3 обучения, РБ – Пазарджик – 2 и НБКМ – 2. Тематичното разпределение на курсовете е както следва:

 1. Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия – 6 курса.
 2. Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности – 4 курса.
 3. Ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания – 3 курса.
 4. Изследване потребностите на читателите и местните общности – 2 курса.

Придобиването на професионална квалификация след средно образование от работещите в библиотеките е важен фактор за професионално библиотечно обслужване в обществените библиотеки.

През м. юли 2017 г. започнаха четири обучения с общо 38 обучаеми за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Библиотекар", организирани от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ) съвместно с ББИА и регионалните библиотеки в Кърджали, Монтана, Силистра и Стара Загора.

През есента стартираха още шест обучения с общо 54 обучаеми, финансирани по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обученията са организирани съвместно с регионалните библиотеки във Враца, Добрич, Монтана, Пазарджик, Разград и Стара Загора. Представители от ИБ на ББИА участваха при организирането и откриването на всички обучения.

 • Да развива широка издателска дейност и информационната политика         
  Комуникационната дейност на ББИА е насочена към постигането на прозрачност, информираност и постоянна обратна връзка с членовете на сдружението.

През 2017 г. беше подготвен и издаден сборникът „Библиотеките – национална идентичност и многообразие: Доклади от XXVІI Национална конференция на ББИА, 8 – 9 юни 2017 г., София“ в печатен и електронен вариант с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Печатният вариант се разпространява безплатно на авторите на доклади, на библиотеките – колективни членове на ББИА и на председателите на териториалните секции в страната.

Списанието "ББИА онлайн" се разпространява по абонамент в библиотечната общност и сред организации извън нея. Списанието се радва на интерес и е трибуна за споделяне на добри практики, оповестяване на документите на ИФЛА и ЕБЛИДА, информиране за новостите, представяне на водещи специалисти в библиотечното дело у нас и в чужбина. В шестте броя за 2017 г. бяха публикувани 76 статии от 63 автори.

Бих искала да изразя благодарност на колегите от редколегията и на доброволците – преводачи, за техния съществен принос за списването на „ББИА онлайн“.

Електронният бюлетин обогати съдържанието си с подробна информация за инициативи на асоциацията и за събития на библиотеките в страната, както и за международни конференции и събития на ИФЛА, ЕБЛИДА и други организации. В началото на 2017 г. беше обновен дизайнът и технологията на публикуване на е-бюлетина. 10 броя от е-бюлетина са публикувани на сайта и разпространени по електронната поща до повече от 1800 абонати.

Профилът на ББИА във Фейсбук става все по-популярен сред библиотечната общност. Актуализирането на информацията е ежедневно. Много от членовете на ББИА публикуват информация за дейности, събития и добри практики в техните библиотеки. Профилът има повече от 3 240 приятели (над 170 нови приятели в сравнение с края на 2016 г.). Отчетени са над 970 посещения средно на ден, повече от 125 530 гледания на публикации на стената и над 11 510 мнения, харесвания, коментари и споделяния на стената за отчетния период.

Уебстраницата на ББИА има за цел не само да информира за работата на сдружението, но и да бъде платформа за оповестяване на новостите в библиотечния сектор, както и за предстоящи международни и национални инициативи, проекти и програми.

Сайтът на ББИА ежеседмично се актуализира с новини и информация за събития от живота на асоциацията и библиотеките – институционални членове. През 2017 г. 46 новини са публикувани на основния сайт – 18 за събития и дейности на ББИА; 13 за дейности на библиотеки членове на ББИА, 8 за международни събития и 7 съобщения и обяви за работа. 22 новини и съобщения са публикувани на сайта за професионална квалификация и 47 нови публикации – на сайта за издателската дейност. Сайтът има над 60 140 посещения, като повече от 31 910 са уникални.

Активността на членовете на ББИА не е особено висока. На сайта не веднъж се публикуват съобщения с молба за становища и предложения  по актуални проблеми, на които откликват много малко библиотекари.

ББИА е сред първите неправителствени организации с действащи домейни на кирилица. Това са ббиа.бг и библиотеки.бг. При изписване на всеки от тези адреси автоматично се отваря съществуващият сайт на ББИА с вече познатия домейн lib.bg (на латиница). Новите домейни дават възможност на българските потребители по-лесно да стигат до информация за Българската библиотечно-информационна асоциация.

 • Да работи активно и целенасочено за издигането на статута на библиотечната професия

Годишните награди на ББИА са една възможност нашите библиотеки и библиотечни специалисти да получат признанието на колегията и на своите читатели. Годишните библиотечни награди на ББИА за 2016 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 9 май 2017 г. Наградените са: Млад библиотекар на годината: Мартина Янкова – Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново, Библиотекар на годината: Антоанета Георгиева – Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и Валентина Славчева – Централна научно-техническа и педагогическа библиотека – София; Библиотека на годината: Библиотека при Народно читалище „Просвета  1927” – Варна. Награда за цялостен принос беше връчена на Красимира Папазова – дългогодишен организационен секретар на ББИА за нейния принос за организационното изграждане на сдружението, привличането на нови членове, развитието на издателската дейност, издигането престижа на професията.

На официална церемония в Национална галерия „Двореца” министър Боил Банов връчи годишните награди по случай 24 май. По предложение на УС на ББИА с почетен знак „Златен век“ – Печат на цар Симеон Велики и грамота бяха наградени колегите Росица Куцарова, директор на РБ „Петър Стъпов“ – Търговище и Сезер Нихат, председател на териториалната секция на ББИА в Силистра, а с грамота на Министерство на културата бе отличена Милена Марковска, директор на ГБ „Паисий Хилендарски“ – Асеновград. ББИА подкрепи и номинацията за Калина Иванова, член на УС на ББИА и председател на териториалната секция на ББИА във Велико Търново, която бе удостоена с почетен знак „Златен век“ – Печат на цар Симеон Велики и грамота.

Номинацията на ББИА за носител на националната награда „Христо Г. Данов“ в категория Библиотечно дело бе за Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово. Радваме се, че дейността на библиотеката бе високо оценена от авторитетното жури и тя стана носител на  наградата.

 • Да работи за изграждането на организационния капацитет на асоциацията и финансовата устойчивост на асоциацията и популяризирането на дейността ѝ
  Основна цел и през 2017 г. бе организационното развитие и укрепване на сдружението.

Чрез колективното и индивидуално членство ББИА обединява над 2 500 колеги. Основната мотивираща сила за разширяване обхвата на индивидуалните и институционални членове и увеличаване броя на секциите са приоритетите в дейността на ББИА: националните кампании, издигащи престижа на професията; усилията в помощ на библиотечното законодателство; квалификационната, издателската, информационата и консултантска дейности; възможността библиотечните специалисти да участват в проекти и програми, в международни национални и местни форуми.

Значителна роля за приобщаването на повече колеги към сдружението имат услугите и дейностите, които ББИА предлага не само на своите членове, но и на всички библиотекари чрез проектa „Българските библиотеки в 21. век“, подкрепен от ФАБ.
Понастоящем функционират 14 териториални секции. Най-актива е дейността на ТС на Разград с председател Женета Александрова, която в продължение на няколко години е на първо място по броя на индивидуалните си членове. Ако към тях прибавим и индивидуалните членове от Общинската секция към ЦОБ „П. Йорданова“ – Исперих, техният общ брой нараства на 108 души. На следващите позиции по броя на своите индивидуални членове се нареждат секциите с дългогодишни и утвърдени председатели: Пловдив – 44, Велико Търново – 42, Силистра – 39, Враца – 37, Плевен – 33, Добрич – 30. Самостоятелно дружество функционира в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
През изминалата година териториалните секции инициираха разнообразни събития по време на националните кампании и участваха в инициативите на ББИА. Те работиха активно за издигане нивото на професионалната квалификация на своите членове и авторитета на библиотеките. Бих искала да изкажа нашата благодарност към председателите на териториалните секции, които въпреки трудностите съумяваха да привлекат нови членове и да пропагандират инициативите на асоциацията по места, както и към всички членове, които с готовност се включваха в инициативите и отстояват високи професионални стандарти в своята дейност.

 • За трета поредна година Регионална библиотека „Христо Ботев“ и Териториална секция на ББИА – Враца с председател Антоанета Георгиева връчиха годишните награди за „Най-добра библиотека в област Враца на 2016 г.“ и „Най-добър библиотекар в област Враца на 2016 г.“. Наградите бяха връчени от кмета на община Враца, който поздрави библиотекарите по случай професионалния празник и специално Антоанета Георгиева, носител на приза на ББИА „Библиотекар на годината 2016“ .
 • Териториалната секция във Велико Търново с председател Калина Иванова  реализира дейности, свързани с основните насоки на Програмата на ББИА. Членовете ѝ се включват активно с материали за списанието „ББИА онлайн“, чрез които се популяризира  библиотечната дейност от Великотърновски регион. През м. май  2017 г. Мартина Янкова  –  член на региoналната секция  и библиотекар в РБ „Петко Р. Славейков“ бе наградена от Асоциацията в категорията “Млад библиотекар за 2016 г.“ за своята инициативност, иновативност и дейно участие в програми и проекти на Асоциацията.
 • На 18 май се състоя традиционната среща на членовете на Териториалната секция на ББИА в гр. Плевен с председател Велислава Петрова. В нея членуват библиотекари от регионалната библиотека, от Медицинския университет – Плевен и читалищни библиотеки от Плевенска област.
 • През цялата година Териториалната секция на ББИА в град Пловдив бе във връзка със своите членове, които своевременно бяха информирани за инициативите на Асоциацията, новите издания и стартиращите обучения. На 12 окомври секцията  свика отчетно-изборно събрание, на което отчете дейността си за периода 2014 –2017 и проведе избор на нов състав на бюрото – за председател бе избрана д-р Петя Георгиева, а за членове Таня Пилева и Добринка Батинкова.
 • Ръководството на Терториалната секция в Добрич с председател Тонка Иванова също поддържаше активен контакт с членовете си, информирайки ги за решенията на ББИА, инициативите и кампаниите свързани с библиотеките, и новостите в библиотечната професия. По повод деня на библиотекаря бе организирана среща на членовете на секцията.
 • Териториалната  секция в Смолян с председател Йорданка Вълчева проведе четири срещи в общините Девин, Мадан, Доспат и Баните за разясняване дейността на ББИА и възможностите на членовете на асоциацията за участие в квалификационни събития. В резултат на тези срещи групата на колегите от Девин увеличи числеността си. На събрание през м. март бе взето решение на национални форуми секцията да се представлява от нейните най-активни членове. Обсъдено бе и правото на секцията да предлага членове за номинация в годишните награди на областно ниво.
 • През изминалата година Териториалната секция в Силистра с председател Сезер Нихат реализира много и интерсни събития – срещи с местната власт, регионална кръгла маса “Библиотеките от област Силистра – портал към бъдещето“, изложби за развитието на читалищата в област Силистра и др. Акцент в дейността на секцията бе търсенето на потенциални възможности за професионална квалификация на членовете ѝ. В търсене на благоприятни варианти бяха проведени срещи с представители на няколко обучаващи организации. Активната дейност на секцията се вижда и от увеличаването на броя на членовете ѝ, които са 39.
 • ТС Кюстендил с председател Сашка Стоименова организира честване на професионалния ни празник и регионална среща на библиотекарите от областта. Срещата бе фокусирана върху няколко тематични акцента, между които Европейските стратегии за развитие и мястото на библиотеките в тях. Представител на секцията участва в Националната дискусия Глобална визия за библиотеките.
 • Поради настъпилите промени в кадровия състав на библиотеките Териториалната секция в Разград работи целенасочено с новоназначените библиотекари и разяснява предимствата на индивидуалното членство в  ББИА.
 • В рамките на Националната библиотечна седмица Териториалната секция във Видин с председател Димитрина Николова организира инициативата „Библиотекар за един ден“. Новите библиотекари сами застанаха зад гишетата и с голямо желание и ентусиазъм взеха участие в различни дейности.

Тематичните секции към сдружението са естественото място за  съсредоточаване на дейността на индивидуалните членове според техните професионални интереси.
През последните години в резултат от повишената активност на членовете на ББИА и необходимостта от обсъждане и решаване на професионални проблеми се създадоха секции по библиотечни направления, теми и проблеми.

В рамките на годишната конференция през м. юни се проведоха заседания на 5 от секциите към ББИА (по каталогизация, по информационна грамотност, на научните библиотеки, на училищните библиотекари и на библиотечните специалисти, работещи с деца), както и среща на методистите от регионалните библиотеки.

Особено активна бе дейността на Секцията на училищните библиотеки с председател Пролет Цветанова. В края на м. февруари, с любезното съдействие на РБ „Пенчо Славейков“, във Варна се проведе шестата национална среща на тема „Училищната библиотека – подкрепяща информационна, образователна и комуникационна среда“. В началото на м. април в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив се проведе национална кръгла маса за бъдещето на училищните библиотеки, съвместна инициатива на Секцията с библиотеката. Представители на Секцията взеха участие в органзираната от ЦРЧР Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето“.

Секцията на директорите на регионалните библиотеки с председател Димитър Минев осъществи редица работни срещи за създаване на по-добра координация и решаването на проблеми от тяхната практика. Бяха обсъждани единният подход при представянето на дигитализираните материали в интернет пространството и казуси, свързани с постъпили жалби и съдебни производства по повод с цените на услугите  и събираните  такси.  Осъществени са и пътувания до Македония и Сърбия за културен обмен с библиотеките в тези страни.   

На 8 юни Секцията на научните библиотеки с председател Мая Урумова организира среща, на която участниците в работната група по библиотечна статистика запознаха присъстващите с изразените становища във връзка с обсъжданите в групата показатели и индикатори. Силвия Найденова и Биляна Яврукова споделиха опита на Библиотеката на БАН и на Университетска библиотека в организацията и изпълнението на процеси, свързани с ретроконверията и инвентаризацията на библиотечните фондове. Информационните канали на секцията бяха използвани за по-широкото разпространение на текуща информация.

Партньорствата с неправителствени организации, училища и университети разширяват количеството и разнообразието от крайни потребители на нашите инициативи. Сред нашите партньори са Асоциация „Българска книга“, Фондация „Детски книги“, Асоциация „Съвременни читалища“ и др.

ББИА продължи успешното си партньорство с Гьоте институт. През декември 2017 г. представител на ИБ на ББИА участва в Закуска за издатели в рамките на Софийския панаир на книгата 2017. Специалният повод за тази закуска е подготовката на Софийския панаир на книгата през 2018 г., когато немскоезичната литература ще бъде поставена на фокус. 

Бих искала да подчертая ползотворното сътрудничество с Фондация “Глобални библиотеки – България” и активната роля на представителите на ББИА, както в нейните управляващи органи, така и в цялостната ѝ дейност.

През 2017 г. настъпиха промени в ИБ на ББИА. В края на м. ноември приключи дейността на най-дългогодишния ни организационен секретар Красимира Папазова, на която дължим много за организационното израстване на ББИА. На нейно място УС избра Нина Коцева – офис мениджър в Изпълнителното бюро. По същото време бе освободена и Анна Попова, координатор по проекти и международната дейност в ИБ, поради лични причини. УС реши да не назначава нови хора и работата да продължи с наличния състав.

Надявам се ще се присъедините към мен за специална благодарност към нашия организационен секретар Краси Папазова и членовете на Изпълнителното бюро Анна Попова, Антоанета Димитрова и Нина Коцева.

Изводи
През отчетния период УС на ББИА продължи да отстоява интересите на библиотеките и техните ползватели и да работи целенасочено за формирането на национални политики за развитието на библиотеките и за усъвършенстването на нормативната база. Въпреки трудния диалог, пред Министерството на културата бяха поставени всички проблеми, свързани с промените в нормативната база и финансирането на библиотеките. Имаме обещанието, че Комисията по културата и медиите ще проведе специално заседание, посветено на състоянието на библиотеките и тяхното бъдещо развитие.
Националната библиотечна седмица въведе темата за ролята на библиотеките за изпълнение целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН – тема, която трябва да бъде основна за библиотеките в следващия 10-годишен период.
ББИА полагаше системни усилия за осигуряване на по-добро финансиране за библиотеките, като резултатите са налице.
ББИА се утвърди като активен и разпознаваем участник в застъпническите кампании на европейско и световно равнище и активизира контактите си с представители на България в Европейския парламент.
Сътрудничеството на ББИА със сродни международни организации бе задълбочено и разширено, особено по теми като глобалната визия за библиотеките и авторското право. Издателската дейност предостави достъп до значими документи и публикации на ЛИБЕР, EIFL, ИФЛА и ЕБЛИДА.
ББИА подкрепяше активното споделяне на водещи добри практики и непрекъснатото професионално развитие като важна предпоставка за положителни промени в библиотеките.
Повишаването на квалификацията на библиотекарите и осигуряването на професионална литература на български език продължи да е сред първостепенните ни задачи, което постигаме чрез разширена издателска програма и разнообразни обучителни форми.
Подобряването на комуникациите в общността бе насочено към постигане на прозрачност, информираност и постоянна обратна връзка с членовете на сдружението. Въпреки това активността на членовете не е достатъчно висока, поради което УС не винаги може да реагира и предприеме действия по проблеми, съществуващи по места.
Организационното състояние на сдружението е стабилно. Все още продължават проблемите с нередовното плащане на членския внос. Териториалните секции по места, както и секциите по интереси са основните структури, в които трябва да е съсредоточена дейността ни. Очевиден факт е, че националните инициативи привличат най-много участници и по места активността не е голяма.
През 2017 г. се очертават следните проблемни области, по които УС на ББИА ще насочи своите усилия в бъдеще:

 • По-тясно взаимодействие на ББИА с МК, МОН и комисиите на Народното събрание в областта на нормативната база и финансирането на библиотеките и библиотечното дело.
 • Разширяване на контактите с държавни институции и национални организации с отношение към проблемите на библиотеките.
 • Системни действия за повишаване ролята на библиотеките в образованието и целенасочена работа с Министерство на образованието и науката относно въвеждането на Стандарта за библиотечно-информационното обслужване на учениците.
 • Развитие на потенциала на библиотеките като обучителни центрове за умения, особено в областта на цифровата, медийната и информационната грамотност, по-широко признаване на ролята им в изпълнение задачите по учене през целия живот и тяхното финансиране за такива дейности.
 • Подкрепа на балансирана, гъвкава и хармонизирана система на изключения от авторското право, която да бъде в крак с икономиката на знанието на 21-ви век.
 • По-широко използване на социалните мрежи за информиране за работата на сдружението и за оповестяване на новостите в библиотечния сектор, международни и национални инициативи, проекти и програми.
 • Активно сътрудничество с ИФЛА, ЕБЛИДА и други сродни международни организации.
 • Разширяване на партньорството с ФГББ в дейностите по застъпничество, повишаване на квалификацията, издигане статута на професията и др.
 • Привличане на нови партньори в подкрепа на застъпническите ни действия.
 • Разширяване и актуализиране на програмите за повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти с оглед удовлетворяване на потребностите им.

Заключение
През изминалата година дейността на ББИА бе насочена към постигането на устойчиво развитие на библиотечния сектор в България и издигането на престижа на библиотечната професия. Бяхме водени от убеждението, че промените в нагласите на обществото към библиотеките и библиотечната професия ще станат тогава, когато се промени облика на библиотеките и те функционират като модерни информационни центрове, в които  работят висококвалифицирани библиотечни специалисти.

Днес ще приемем Програма за дейността на сдружението за 2018 г. Нека си пожелаем още по-единни да постигнем високи резултати и докажем, че нашите библиотеки принадлежат на бъдещето.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.