VII конгрес Печат
София, 5 юни 2002
ДЕЛЕГАТИТЕ НА VІІ КОНГРЕС ЗА ПОСТИГНОТОТО В ПЕРИОДА 2000 – 2002 г.,
ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА НОВИЯ УС НА СБИР И НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАЩИ ВНИМАНИЕ

Основни резултати от социологическо изследване


По инициатива на секция “Социологически и изследвания” към СБИР бе проведена блиц анкета с цел да се установят оценките на делегатите на VІІ конгрес за постиженията на Управителния съвет, чийто мандат изтече и за проблемите, към които новото ръководство трябва да насочи своите усилия.

Отзовалите се около 25% делегати са от различни по вид библиотеки: регионални, общински, академични, НБКМ, читалищни, училищни, а също и преподаватели от Софийски университет и Колеж по библиотечно дело, както и представители на информационни центрове; спициалисти с различен професионален статус (с ръководни и изпълнителски функции), научни работници и преподаватели в СУ и КБД; с различен професионален стаж; от различни по тип селища (София, областни и общински центрове).

1. Най-голямото постижение на УС на СБИР в периода 2000 – 2002 г. е създаването на Център за продължаващо образование на библиотекари, постигнатиге много добри резултати от организираната по този начин, чрез тази форма, професионална квалификация. Високо е оценена инициативата на ЦПОБ за изнесеното извън столицата обучение, чрез което се осигурява текущата квалификация на библиотечните специалисти в регионалните центрове.

Други посочени успехи са:

 • активната международна дейност;
 • привличането на чуждестранни специалисти като лектори;
 • издателската дейност;
 • създаването на уеб сайт на СБИР;
 • повишаване престижа на СБИР, разгръщане дейност на широк фронт;
 • преводът на UNIMARC формат за обмен на библиографска информация в електронен вид.

2. Какво не успя да постигне ръководството на СБИР за изтеклия период?

 • Да съдейства достатъчно активно за създаване на нормативна база, адекватна на съвременния етап (приемане на Закон за библиотеките, “класификационно структуриране” на библиотеките, примерни правилници, нормиране на библиотечните дейности).
 • Да обедини библиотекарите от страната за постигане на "елементарните им потребности”, да приобщи повече библиотекари към СБИР, читалищните библиотеки от София и София област, да преодолее пасивността на библиотекарите по професионални проблеми.
 • Да осигури по-голямо присъствие на СБИР и проблемите на библиотечната общност в медийното пространство (“Липсата на интерес от страна на националната телевизия е недопустимо”).
 • Да постигне по-голяма информираност на колегите за дейността на СБИР.
 • Да отдели по-голямо внимание на Регионалните библиотеки.
 • Да стабилизиране отношенията с Министерството на културата.
 • По-добра координация мужду библиотеките за взаимна информираност.
 • Липсва библиотечна статистика - информация за състоянието на библиотечната система днес.

3. Приоритетни направления в дейността на новия УС на СБИР.

Отговорите на този въпрос са тясно свързани с всичко, което не е могло да бъде решено от предишните ръководни органи на СБИР. Става дума за проблеми и задачи с принципно значение, които могат да се осъществят в продължителен период от време, или пък защото зависят и от фактори извън СБИР и общността. Избраните в досегашните ръководни органи колеги са проявили желание и амбиция да придвижат важни, неотложни за библиотечната общност начинания, но в много случаи – без да постигнат желаните и очаквани резултати. Ето защо и пред новия УС на СБИР респондентите отново отбелязват познати, невралгични проблеми за общността:

 • библиотечното законодателство, нормативната база;
 • защита и издигане професионалния и социалния статус и авторитет на библиотечните специалисти (“защита при закриване на библиотеки и библиотечни места при частична ликвидация – подбор и критерии”);
 • образованието и квалификацията на библиотечните кадри (ЦПОБ, усъвършенстване на учебните програми);
 • по-активно присъствие на СБИР в българското обществено пространство, по-активно партньорство с други обществени институции и неправителствени организации;
 • по-широка публичност на най-значимите инициативи на СБИР чрез медиите;
 • по-голямо внимание към дейността на регионалните библиотеки (”повече проекти за регионалните библиотеки”);
 • казване помощ на училищните и читалищните библиотеки при внедряването на новите технологии в библиотечната дейност, (“консултации при избор на софтуер”, “привличане на специалисти, които да адаптират програми”);
 • приобщаване на нови колеги към СБИР и по-активно индивидуално участие в дейността на Съюза;
 • в сайта на СБИР да се публикуват протоколите от заседанията на УС на СБИР.


4. Предложения за социологически и маркетингови изследвания. Направени са следните предложения за теми на изследвания:

 • Проблеми на детско-юношесткото четене и книгоиздаването за деца.
 • Комплектуване и опазване на библиотечните фондове.
 • Компютърните технологии и въвеждането им в библиотеките.
 • Социологическо проучване сред академичната общност "Библиотеката на 21 век като информационен ресурс на информационното общество”.
 • Проблеми на библиотечната мрежа.
 • Обслужването в българските библиотеки.
 • Пазарът на научни изследвания и информационното им осигуряване, форми и финансиране.
 • Нормативи за библиометрични проучвания.
 • Библиографската култура - важен компонент на информационната култура.
 • Мониторинг на библиотеките – основа за непрекъсната информация по основни показатели за състоянието, проблемите и тенденциите в различните дейности и отдели на библиотеките, за степента на координация между тях, а също и свързаните с библиотечната система държавни органи, други институции и организации. Осъществяването на тази идея включва разработването на единни критерии за качеството на библиотечно-информационното обслужване.


5. В анкетната карта бе включен и следният въпрос: “Ако имате желание, споделете въпрос от особена важност за Вас, Вашата библиотека, СБИР, професионалната общност”.

Голяма част от получените отговори са познати като отговори на други въпроси в анкетната карта, но те заслужават внимание, тъй като очевидно са премислени много добре и изискват колкото се може по-бързо своите решения.

Открояват се два въпроса, които са най-обезпокоителни: липсата на необходимите финансови средства за библиотеките и на съвременна нормативна база.

Тук е уместно да отбележим и споделените три предложения, отнасящи се до издателската дейност и сайта на СБИР:

 • СБИР да издаде специален Бюлетин или да публикува в сайта на СБИР “Бяла книга на библиотеките в България” (брой библиотеки, фондове, библиотекари, адреси, информационна система – продукт, заплати, типови длъжностни характеристики, правилници, каталози, месечни и годишни разходи за книги и абонамент).
 • В сайта на СБИР да се публикуват: примерни програми и проекти за автоматизация на библиотека; примерни правилници на библиотеки и ценоразписи за платени услуги (публични библиотеки).

Делегати от регионални библиотеки считат, че липсва структура на регионални библиотеки (“в някои библиотеки няма методични отдели”, “има отдели само с един библиотекар”).

Съществуват проблеми, свързани с оказване на експертно-консултантска дейност.

Необходимостта от професионална защита има и конкретно измерение – промени в заплатите с цел промяна и в размера на пенсиите.

Друг важен проблем е изграждането на НАБИМ.

Въпросът за ретроконверсията на литературната библиография е в процес на обсъждане, поради което се приемат мнения и препоръки към Информационния център на Института по литература към БАН.

Да се легитимират библиотеките – колективни членове на СБИР, пред ИФЛА с цел закупуване на ваучери за разплащане при междубиблиотечното заемане.

Ръководството на СБИР да положи усилия за решаване въпроса за статута на училищния библиотекар. Този въпрос е поставян пред всички досегашни ръководства на на СБИР, но за съжаление без резултат.

СБИР да насочи внеманието си и към библиотечно-информационното обслужване на читателите в неравностойно положение.

Благодарим на колегите, които проявиха отзивчивост към допитването, което надяваме се ще бъде полезно в дейността на новото ръководство на СБИР.

 

Секция “Социологически изследвания” към СБИР(

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.