Начало arrow За нас arrow Общи събрания arrow Общо събрание 2010
Общо събрание 2010 Печат
София, 28 април 2010 г.

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе от 9 часа в залата на Американския център в Столична библиотека, София, пл. “Славейков” № 4а, при следния дневен ред:

1. Избор на комисии за неговото провеждане.
2. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на общото събрание.
3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2009 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г.
5. Приемане на бюджета за 2010 г.
6. Приемане на програма за дейността на ББИА за 2010 г.
7. Разни.

ББИА

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на колективен член (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно  за представителство на библиотека  колективен член (.doc)
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари  декември 2009 г. (.doc)
Декларация на ИФЛА от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода

ББИА 

Отчетен доклад
за дейността на ББИА за периода януари – декември 2009 г.

 

Основни направления в дейността на ББИА

Да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и осъществяването на националната библиотечна и информационна политика.

Да съдейства за хармонизация на законовата уредба на библиотечно-информационните дейности с общоевропейските директиви.

Най-важното постижение на нашето сдружение и резултат от многогодишните ни усилия бе приемането на Закона за обществените библиотеки от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г.  Законът влезе в сила от 06.07.2009 г. и е обнародван в Държавен вестник, бр. 42 от 5 юни 2009 г.

Законопроектът бе изработен по проекта „Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България” (2006 – 2008), подкрепен от Британския съвет. Приемането му е важна крачка напред в регламентирането на статута на обществените библиотеки и характеристиката на основните видове, техните функции и задачи, начина на финансирането им, взаимодействието им в национална мрежа. Съществено място заемат текстовете за функциите и задачите на националната библиотека като най-голяма обществена библиотека в страната. Законът регламентира също така собствеността върху библиотечното имущество, управлението и контрола върху дейността на обществените библиотеки. За пръв път са определени условията, на която трябва да отговаря една обществена библиотека.

Трябва да отбележим, че законопроектът, предложен от работната група, претърпя сериозни промени в резултат на съгласувателните процедури. Редица важни за библиотеките текстове отпаднаха, особено в раздела за финансирането. Това ни най-малко не омаловажава неговото значение. Важно за библиотечната общност е да го познава добре и да съдейства за неговото прилагане пред местните власти. Само в процеса на неговото прилагане ще се проявят силните и слабите му страни и ще може да се работи върху усъвършенстването му. Нека не забравяме, че това е първият закон за библиотеките в нашата най-нова история.

Постигането на този забележителен резултат в навечерието на 20-годишнината на сдружението ни се дължи на формулата, която успешно приложихме: обединяване на колегията около една идея, целенасочено лобиране за постигането й, широко сътрудничество със заинтересованите страни, допустими компромиси в името на крайната цел.

Важна стъпка след приемането на закона е неговото популяризиране и разясняване. Семинари за разясняване на Закона с участието на представители на ББИА се проведоха по инициатива на регионалните библиотеки в Русе, Пловдив и Пазарджик.

Законът за обществените библиотеки бе представен в доклад на доц. А. Димчев и В. Грашкина на международната конференция през м. септември в Белград, организирана от факултета по Библиотечно-информационни науки на Белградския университет.

През есента на 2009 г., със заповед на министъра на културата бе създадена работна група за подготовка на поднормативните документи към закона, а именно: Правилник за дейността на Националния съвет по библиотечно дело, Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, Правилник за дейността на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Наредба за запазване на библиотечните фондове. Изработени са проекти на тези поднормативни документи и се очаква одобряването им от министъра на културата след обсъждане в Националния съвет по библиотечно дело.

В рамките на проекта „Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности” бе подготвено и изданието „Насоки за развитие на обществените библиотеки: ръководство за библиотечни мениджъри” с автори Анета Дончева, Александър Димчев и Ваня Грашкина. Изданието е в 2000 екз. тираж и се разпространява безплатно за читалищните и общинските библиотеки чрез регионалните библиотеки. Целта му е да представи европейските насоки за развитие, да популяризира документите на ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския парламент и ИФЛА относно библиотеките и нормативната им база. В ръководството са представени мисията и основните функции на съвременната обществена библиотека, препоръчителните нормативи, съдържащи се в препоръките на ИФЛА, касаещи библиотечната архитектура и вътрешен дизайн, библиотечното обслужване и библиотечните колекции и др. Убедени сме, че ръководството ще бъде ценен помощник на всички, отговорни за управлението на обществени библиотеки. Изданието бе представено през м. април в Столична библиотека. От името на УС на ББИА изказвам благодарност на Галя Дириманова и колегите й от направление Комплектуване на Националната библиотека, които осъществиха разпространението на тиража.

От името на сдружението изказвам нашата благодарност към Британски съвет за подкрепата му за този изключително важен за българските библиотеки проект. Особено ценна за нас бе експертната помощ, която ни оказаха водещи британски експерти в сферата на библиотечната политика, управлението на библиотеките и съвременните библиотечни услуги. Плод на сътрудничеството с Британски съвет през последните няколко години са едни от най-успешните наши проекти.

УС на ББИА изпрати писмо до министъра на културата непосредствено след встъпването му в длъжност, в което посочихме основните проблеми на библиотеките, чието решаване е в прерогативите на министерството. Поискахме и среща с министъра, която въпреки нашите усилия не се състоя.

Председателят на УС на ББИА представи пред заместник-министъра на културата предложение Законът за културното наследство да бъде допълнен с текстове за библиотеките, каквито липсват в приетия от 40-то Народно събрание вариант. В отговор представители на ББИА и библиотечната общност бяха включени в работната група по промените в закона. В изготвянето на новите предложения участвах проф. Боряна Христова, проф. Ани Гергова, Анета Дончева и Ваня Грашкина. Проекто-текстовете бяха представени при спазване на поставените от заместник-министъра срокове.

Програмата на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е основният източник за обновяване на библиотечните фондове на всички видове библиотеки. Обявена през м. април 2009 г., по програмата с проекти кандидатстваха над 2000 библиотеки. След изборите и смяната на правителството се оказа, че не са обезпечени средствата за финансиране на проектите. ББИА нееднократно постави проблема пред министъра на културата, министъра на финансите и министър-председателя, до които бяха изпратени писма. Исканията бяха подкрепени от други професионални организации – Съюзът на преводачите, Съюзът на писателите и др. Съвместно с АБК бе организирана пресконференция през м. септември. Много печатни и електронни медии отразиха проблема. За съжаление не бе постигнат положителен резултат. Оказа се, че единствено средствата за библиотеките, осигурявани от МК, бяха изцяло редуцирани, за разлика от другите сфери, където финансирането бе намалено пропорционално. УС на ББИА постави отново проблема за обезпечаването на програмата през тази година. Отговорът от МК е, че финансирането й зависи от успешното преодоляване на кризата и окончателен отговор можем да получим не по-рано от м. юни т.г. Важно е да отбележим, че борбата за реализиране на програмата бе водена само от ББИА. Въпреки призива ни за подкрепа от библиотеките, само някои от тях дръзнаха да се присъединят към нашите усилия.

Секцията на училищните библиотеки изготви предложения по повод на  Законопроекта за училищното образование, в който училищните библиотеки не бяха споменати. Предложенията са изпратени до МОН и Комисията по образование и наука. Представители на секцията участваха в медийни изяви, проведени са и срещи със Синдикатите на българските учители.

Една от най-важните инициативи за развитието на обществените библиотеки е програмата „Глобални библиотеки България”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и българското правителство. ББИА е един от партньорите по програмата, сред които са Националното сдружение на общините, Министерството на транспорта, съобщенията и технологиите. Представители на сдружението членуват в работната група и управителния съвет. През м. май 2009 г. бе подписано споразумението за осъществяването й между министъра на културата и ръководителя на ПРООН за България. С подписването завърши подготвителната фаза на програма и тя навлезе в своята същинска фаза. Представителите на асоциацията участват пълноценно във всички обсъждания и дискусии; дават конструктивни предложения, съобразени с потребностите на библиотечните специалисти и спецификата на средата, в която функционират библиотеките. ББИА участва и с конкретни предложения за подходящите библиотечни експерти за изпълнението на дейностите по програмата. В рамките на изминалата година бяха избрани и 450-те библиотеки, които ще се включат в първия етап на програмата. По инициатива на представителите на ББИА в работната група Ваня Грашкина и Снежана Янева бяха изложени вижданията на ангажираните в програмата колеги относно забавеното изпълнение на дейностите, липсата на достатъчно прозрачност, подценяване на мнението на общността по отделни проблеми и др. Проведени бяха поредица от дискусии по повдигнатите от нас проблеми. Приети бяха мерки за преодоляване на посочените от нас недостатъци. Наше убеждение е, че програмата е насочена към гражданите и улесняването на техния достъп до информация чрез библиотеките и услугите, които те ще предлагат след като получат необходимите оборудване и кварификация. Пълноценната реализация на програмата ще бъде важно доказателство за жизнеспособността на библиотеките и ролята на информационни центрове, която могат да изпълняват, когато разполагат с необходимите ресурси и финансиране.

За четвърти пореден път организирахме Национална библиотечна седмица (НБС), която се проведе от 11 до 15 май 2009 г. Основна цел на кампанията е да популяризира основните идеи на проекта „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”: лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно ползване на Интернет и други ИКТ в обществените библиотеки; интеграцията на българските граждани в информационното общество за подобряване качеството им на живот и насърчаване на гражданския сектор. Девизът на кампанията бе: „Библиотеката – информация и комуникация за всеки!”. Инициативата бе осъществена с подкрепата на програмата „Глобални библиотеки - България”. По наша покана гости и участници в НБС бяха Дебора Джейкъбс, ръководител на програмата „Глобални библиотеки” във фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и Сири Осуалд, координатор на програмата за България. Фокусно събитие на седмицата бе срещата с Дебора Джейкъбс, на която тя представи мисията и дейностите на фондацията по програмата пред представители на обществените библиотеки от страната. ББИА от своя страна запозна гостите със своите застъпнически кампании и техните резултати през последните три години. По инициатива на ББИА Д. Джейкъбс и С. Осуалд се срещнаха с президента на страната, на която той заяви своята подкрепа и ангажираност към целите на програмата и нейната успешна реализация.

На библиотеките, които имаха специална програма за библиотечната седмица, бяха осигурени подготвените от ББИА промоционални материали: плакати, тениски и др.

За пета поредна година бе организиран Маратон на четенето, посветен на 23 април Международния ден на книгата и авторското право. Инициативи организираха десетки библиотеки от цялата страна. В много от селищата библиотеките се превърнаха основни организатори на инициативи по този повод в целия град – не само в библиотеката, но и в училищата, музеите, клубове, паркове, детски градини и др. Водещи по идеи и брой оранизирани четения са библиотека „Родина”, Регионална библиотека – Варна, Силистра, Кюстендил, Велико Търново, Ловеч, читалищните библиотеки в Куртово Конаре, Нова Черна и много други. Стотици хиляди граждани са привлечени в маратона тази година, но и сега националната кампания не намери широко медийно отражение, към което трябва да насочим усилия в бъдеще.

ХІV национална конференция на сдружението бе посветена на темата „Библиотеките и културното наследство” и се проведе на 4 и 5 юни с любезното домакинство на Регионалната библиотека в гр. Хасково. Участие взеха над 120 библиотечни специалисти от цялата страна. Изнесени бяха 17 доклада, структурирани в три сесии. Дискутирани бяха проблемите за опазването, съхраняването и дигитализацията на книжовното наследство, популяризирането му и използването му за целите на образованието. По време на конференцията участниците имаха възможност да се запознаят с новите издания на различни издателства, да видят презентации за водещи библиотечни технологии. Домакините на конференцията бяха подготвили интересна културна програма за участниците. От името на УС и всички участници използвам случая да благодаря още веднъж на нашите колеги от РБ – Хасково, на г-жа Тонка Койчева и нейния екип за гостоприемството и отличната организация, което направи конференцията за всички ни едно приятно преживяване.

Да работи за въвеждането и прилагането на международните технологични стандарти в библиотечно-информационната област.

Да подкрепя инициативи за сътрудничество на библиотеките при осъществяването на основните им дейности.

Да работи по проекти и начинания с национално, местно и международно значение от общ характер и по определени направления на дейност.

УС на ББИА разработи проект на тема „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. В края на 2009 г. проектът бе одобрен от Фондация „Америка за България”.

Основната цел на проекта е да стимулира качествените промени и развитието на библиотечния сектор у нас чрез изграждането на капацитета на ББИА, подобряването на ефективността на библиотечните специалисти и стимулирането на модернизацията и иновативните дейности в библиотеките. Конкретните цели и дейности по проекта ще бъдат:

  • Изграждане на необходимия организационен и финансов капацитет на ББИА за постигането на задачите, приети в устава на сдружението.
  • Създаване на достъпни условия за повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти чрез изграждането на система за продължаващо образование и квалификация на библиотекари.
  • Създаване на необходимите предпоставки за информираност и професионално развитие на библиотечните специалисти чрез осъществяване на издателска програма на сдружението.
  • Подпомагане на технологичните и организационни процеси и качественото им изпълнение в библиотеките чрез изграждане на Център за експертни и консултантски услуги.
  • Стимулиране на процесите за опазване на книжовното културно наследство чрез създаването на Национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките.
  • Издигане на престижа на библиотечната професия, засилване на  международното представителство на ББИА и развитие на партньорствата със сродни организации в чужбина.

Проектът ще се реализира чрез широко сътрудничество с библиотеки, образователни институции и други организации от библиотечния и сродни сектори, подкрепящи идеите на проекта и мисията на ББИА. Продължителността му е 4 години.

ББИА е един от 12-те партньора по проекта ENTITLE, финансиран в рамките на програмата “Учене през целия живот” на ЕК. Основната цел на проекта е да идентифицира ролята и мястото на библиотеките в процеса на учене през целия живот, да представи водещите европейски практики и да даде насоки как библиотеките да се превърнат в дейни участници в процеса на образование през целия живот. На сайта на проекта е представен опитът на отделните страни, вкл. и за българските библиотеки: РБ Шумен, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Столична библиотека, РБ Хасково, Библиотека Родина – Стара Загора. Изработени бяха препоръки за библиотеките във връзка с по-активното им участие в осъществяването на националните стратегии за учене през целия живот. През м. септември в Американската читалня на Столична библиотека се проведе национален семинар, финансиран в рамките на проекта. В семинара взеха участие над 80 библиотекари от обществени библиотеки от цялата страна. Лектори бяха Бреда Карун – координатор на проекта за Словения, Милена Караангова от Центъра за развитие на човешките ресурси, Ваня Грашкина – координатор на проекта за България. Участниците бяха запознати с опита на словенските библиотеки в дейностите за учене през целия живот. Представени бяха възможностите да кандидатстват с проекти по международни програми, финансирани от ЕК. Презентирани бяха основните резултати от проекта, както и водещите български практики – РБ Варна, Шумен, Велико Търново, Библиотека Родина – Стара Загора.

Антоанета Димитрова – член на УС взе участие в международен семинар по проблемите на УДК и нейното развитие, който се проведе през м. октомври в Хага.

Да продължи дейността си в областта на професионалната квалификация на библиотекарите и информационните работници чрез Центъра за професионално обучение на библиотекари.

Проведени бяха два курса за обучение на библиотекари, организирани от РБ Пазарджик за библиотекарите от региона: „Изготвяне и управление на проекти” и „Мениджмънт на съвременната библиотека”.

Въпреки активността на координатора Красимира Папазова и предложените нови нови теми за обучение, трайна е тенденцията към намаляване на курсовете.

Наред с причините от обективен характер, като финансови трудности, които не позволяват изпращането на библиотекарите на обучение за сметка на библиотеките; друга причина е подценяването на ролята на квалификацията от ръководителите на библиотеките. Въпреки съществуващата възможност да се заделят средства от допълнителната субсидия на регионалните библиотеки за квалификация, това не се прави или предпочитаната форма е изнасянето на лекция пред разнородна аудитория.
Подценяването на непрекъснатата квалификация е сериозна заплаха за професията ни. Това показват и данните от проучването на нуждите на библиотеките по програмата “Глобални библиотеки – България”, според което над 50% от работещите нямат професионална квалификация и над 49% нямат компютърна грамотност.

Да сътрудничи със сродни неправителствени организации и да съдейства за интеграцията на книжния сектор в страната.

ББИА продължи да сътрудничи с АБК. Председателят на ББИА участва в годишната среща на книгоиздателите с меддите през април 2009 г., проведена в Боровец. Дадена ни бе възможност пред медиите да представим проблемите на библиотеките, които получиха широко медийно отражение след срещата.

УС на ББИА поддържа контакти и с други сродни организации, като Съюза на преводачите, Съюза на писателите и много други.

Да разширява Съюза и да стабилизира структурата му.

След преименуването на сдружението започна процес на пререгистрация на членовете му. Към момента са пререгистрирани над 600 индивидуални членове и 91 колективни – с 20 повече в сравнение с 2008 г. Сред колективните членове най-многобройни са регионалните библиотеки (20), университетските библиотеки (16), читалищните библиотеки (23) – с 3 повече от 2008 г., големите научни библиотеки и информационни центрове (5), други организации и фирми (10) - с 5 повече в сравнение с предходния период.

Регионалните дружества са 14. Повишава се инициативността на колегите по места в регионалните дружества. Наред с РД в Благоевград, В. Търново (44), Пазарджик (34), Пловдив, Силистра (48), Разград, Враца (28), Видин, Плевен (30), Добрич, Кюстендил, Смолян (14) успешно функционират и РД в общините Исперих (22) и Дупница (17).

Основните дейности на РД са фокусирани върху провеждането на квалификационни семинари (РД Благоевград, В. Търново, Пазарджик, Пловдив, Разград), празнуването на 11 и 24 май, участието в националните кампании.

РД организират инициативи по случай деня на библиотекаря, както и представяния на книги, разнообразни културни мероприятия. Благодарим за инициативността на председателите на РД Нина Коцева, Калина Иванова, Йорданка Вълчева, Красимира Нягулова, Златка Иванова, Антоанета Георгиева, Мария Жингова, Гергана Панова, Невяна Христова, Женета Александрова, Десислава Иванова, Снежана Дикова, Искра Цанкова и всички колеги, чиито имена е трудно да изброя, работили по места в регионалните дружества.

Секцията за социологически изследвания работи в състав: К. Недкова, М. Аргирова, К. Папазова. От края на миналата година членовете й подготвят социологическо проучване, свързано с 20-годишната история на сдружението.

Секцията на училищните библиотеки в София град развива разнообразна дейност. Тя работи целенасочено за поставянето на проблемите на училищните библиотеки в Народното събрание и МОН. Организират се ежемесечни работни срещи, поддържа се сайт „Онлайн Библиотеки”, провеждат се квалификационни семинари, курсове и др. Секцията организира участието на училищните библиотеки в националните кампании, конференции и други инициативи на сдружението. През м. ноември се състоя отчетно-изборно събрание на секцията с представители на УС на ББИА, на което се проведе широко обсъждане на проблемите на училищните библиотеки и възможните пътища за тяхното решаване.

Международна дейност

ББИА е член на ИФЛА и поддържа кореспонденция с постоянните комитети на организацията. Участваме с попълването на анкетни проучвания, становища по различни проблеми.

Група от 20 библиотечни специалисти – регионални координатори и представители на асоциацията, взе участие в конгреса на ИФЛА, състоял се в Милано през м. август. Пътуването бе осъществено с подкрепата на програма „Глобални бибилотеки България”. Имахме възможност да участваме в работата на секциите, да посетим библиотеки, да контактуваме с колегите си от други страни. Впечатления от участието ни бяха поместени на сайтовете на програмата и на асоциацията.

Организационни въпроси

Уебсайтът е с подновен дизайн и се актуализира периодично. Основен принос затова има Надежда Груева, която отговаря за неговата поддръжка. Съвместно с Антоанета Димитрова разпространяват електронния бюлетин на ББИА и подготвят и програмите за националните кампании.

Организационният секретар Красимира Папазова ежедневно бе във връзка с колегите, своевременно реагира на всички проблеми. Изказвам нашата всеобща благодарност и признателност към Краси Папазова. Нейна е заслугата за доброто организационно състояние и успешния процес на пререгистрация на членовете.
Изказваме своята благодарност и към всички колеги, които доброволно и по убеждение участват в инициативите на сдружението.  УС отделя специално внимание на възникващите и споделени професионални проблеми. Запитванията бяха свързани основно с прилагането на новия закон за обществените библиотеки и стаутът на библиотечната професия.

Офисът на сдружението функционира в добри условия, за което от името на УС отправям нашата благодарност към ръководството на Столична библиотека за осигуряването на необходимите условия и доброто ни сътрудничество.

Издателска дейност

Осъществени бяха две издания:

1.    Сборник с доклади от конференцията, проведена през 2008 г. във Велико Търново на тема „Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства”, подготвен от Калина Иванова с помощта на регионалното дружество във Велико Търново в тираж 300 екз.

2.    „Насоки за развитие на обществената библиотека: Ръководство за библиотечни мениджъри” – Университетско издателство, в тираж 2000 екз.

Заключение

През отчетния период УС и членовете на сдружението работиха целенасочено по изпълнението на приетата Програма за дейността на асоциацията.
Безспорен успех е приемането на Закона за обществените библиотеки. Разширява се затъпническата ни дейност с цел проблемите на библиотеките и библиотечната професия  да намират все по-широк обществен отзвук и възможности за решаването им.
ББИА продължи и активната си проектна дейност, участва в международни проекти и програми, което е и единственият начин за допълнително финансиране на дейността ни.

Необходимо е да продължим системно да работим за продължаващото образование на библиотечните специалисти, използвайки по-пълноценно ресурсите на ЦПОБ и други алтенативни възможности.

УС на ББИА счита, че с дейността си през изминалата година сме допринесли за развитието и утвърждаването на авторитета на библиотеките, библиотечната професия и ББИА. Постигнатото по основните направления и проекти доказват, че обединени от общи цели, постигаме много повече.

 

 

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.