Фондация Америка за България
Печат
logosbir1.jpg
 

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА)
BULGARIAN LIBRARY INFORMATION ASSOCIATION (BLIA)
------------------------------------------------------------------------
1000 София, ул. Христо Белчев № 2, етаж 5, офис 16
1000 Sofia, 2 Hristo Belchev str., floor 5, office 16


УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ”

Наименование, седалище, адрес

Чл. 1. (1) Наименованието на сдружението е:
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ”

(2) Седалището на Сдружението е в град София.

(3) Адресът на Сдружението е: 1000 град София, ул. Христо Белчев № 2, етаж 5, офис 16.

Общи разпоредби

Чл. 2. (1) Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”, наричано за краткост в настоящия Устав „Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел, представляващо доброволна и независима професионална организация, осъществяваща дейност в обществена полза.

(2) Сдружението обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечно- информационната дейност и да издигат престижа на професията.

(3) Сдружението има собствен печат и емблема.

Чл. 3. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи, които вземат решения в рамките на Устава и закона.
 
Цели, средства и предмет на дейност на Сдружението

Чл. 5. Целите на Сдружението са:

1.  Да работи за издигането на социалния статус на професиите в библиотечно-информационния сектор и да оказва професионална защита на своите членове.

2. Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението на всички видове библиотеки и да насърчава застъпничеството за библиотеките и професиите в библиотечно-информационния сектор.

3. Да стимулира развитието на библиотеките като демократични институции, осигуряващи на гражданите достъп до образование, информация и култура.

4. Да участва в разработването на националните библиотечно-информационни политики, нормативната уредба и приложението й.

5. Да стимулира научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечно-информационните науки и библиотечно-информационното обслужване.

6. Да работи за продължаващото образование, професионалното обучение и кариерното развитие на специалистите в библиотечно-информационния сектор.

7. Да насърчава създаването на лидери сред библиотечно-информационните специалисти за модернизация на библиотеките и библиотечно-информационните услуги.

8. Да стимулира и подпомага използването на иновативни практики за обогатяване на библиотечните фондове и обновяване на услугите в традиционна и виртуална среда и въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии.

9. Да съдейства на членовете на Сдружението за разгръщане на стопанска инициатива.

Чл. 6. Средствата, с които Сдружението постига своите цели, са:

1. Организира различни форми за професионално образование и обучение, както и за повишаване на  квалификация на специалистите в библиотечно-информационния сектор.

2. Прилага стратегии за  развитие на лидерски умения и за споделяне на иновативни практики сред специалистите от библиотечно-информационния сектор.

3. Развива партньорски взаимоотношения с други сектори за осигуряване на застъпничество и подкрепа за библиотечно-информационния сектор, включително дарителство.

4. Участва в национални и международни форуми ; прилага разнообразни форми за текущо осведомяване на членовете си за новостите в развитието на библиотечно-информационния сектор.

5. Осъществява регионални и национални проекти и участва като партньор в международни.

6. Инициира и координира национални кампании.

7. Осъществява издателска и информационна дейност в подкрепа на целите на Сдружението.

8. Използва различни форми за популяризиране дейността на Сдружението и за обмен на мнения и дискусии по професионални теми.

9. Оказва подкрепа при набиране, изграждане и запазване на високо квалифициран  персонал в библиотечно-информационния сектор.

10. Отличава свои изявени членове, както и външни лица и организации с принос към библиотечно-информационния сектор.

Чл. 7. Предмет на основната дейност на Сдружението:

1. Представлява своите членове пред трети лица, в т.ч. пред органите на държавната и местната власт и пред неправителствени организации.

2. Участва в дейността на международни професионални организации, в т.ч. Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA), Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA) и др.

3.  Открива секции и клубове по интереси на национален и регионален принцип.

4. Разкрива центрове за професионално образование, обучение и квалификация.

5. Организира конференции, семинари, „кръгли маси”, програми за обмен, стажове и др.   

6. Предоставя експертни и консултантски услуги.

7. Публикува печатни и електронни издания и поддържа уебсайт на Сдружението.

8. Подкрепя инициативи, координира и организира членовете си за провеждане на дейности в изпълнение на целите на Сдружението.

Чл. 8. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност с предмет, свързан с предмета на основната дейност на сдружението, именно: научни изследвания, изготвяне на експертни мнения и методически разработки, консултации, публикации и реклама, обучение и други, непротиворечащи на закона.

(2) Приходите от допълнителната стопанска дейност се използват само за определените в Устава цели.

(3) Сдружението не разпределя печалба.
 
Членство

Чл. 9. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Член на Сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, което споделя целите на Сдружението, приема Устава, основните насоки на развитие и управление и съдейства за усъвършенстване на библиотечно-информационния сектор в страната. 

(3) Всички членове заплащат годишен членски внос, чиито размери се определят от Общото събрание на Сдружението.

Чл. 10. (1) Членовете на Сдружението са индивидуални – физически лица, и юридически лица.

(2) Индивидуалните членове са дееспособни физически лица.

(3)  Членове – юридически лица могат да бъдат библиотеки, читалища, научно-информационни центрове, учебни заведения неправителствени организации, съюзи и други.

(4) Членовете – юридическите лица се представляват в Сдружението от техния законен представител – ръководител (директор, декан, ректор, президент, председател, управител, началник и пр.) или изрично упълномощено лице.  

(5) Член на Сдружението се приема с писмено заявление до Управителния съвет.

(6) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените имуществени вноски – членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

(7) За членовете на Сдружението се води регистър, който съдържа името и адреса, датите на възникване и прекратяване на членството и др. необходими данни. Регистърът се води и съхранява от Секретаря на УС.

Чл. 11. Членът на Сдружението има право:

а/ да участва в управлението и дейността на Сдружението;

б/ да бъде избиран в неговите органи на управление;

в/ да бъде информиран за дейността на Сдружението;

г/ да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на Сдружението.

Чл. 12. Членът на Сдружението е длъжен:

а/ да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

б/ да съдейства за постигане целите на Сдружението;

в/ да заплаща определения годишен членски внос.

Чл. 13. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

а/ с едностранно писмено волеизявление до УС на Сдружението;

б/ при смърт или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице или при прекратяване на член – юридическо лице;

в/ при прекратяване на член сдружението – юридическо лице;

г/ с прекратяване на Сдружението;

д/ с изключване;

е/ при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличие на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(3) Отпадане е налице при невнасяне на членски внос до 31 декември  на текущата година или при системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет с надлежно решение, с което се прекратява членството и се оповестява на следващо заседание на Общото събрание.
 
Управление на Сдружението

Чл. 14. Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание (ОС)

2. Управителен съвет (УС)

3. Председател

Общо събрание

Чл. 15. Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението.

Чл. 16. (1) В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, лично или чрез представител.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на изрично писмено пълномощно, издадено за участие в ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(3) Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 17. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на УС с тайно гласуване;

4. избира Председателя на УС с тайно гласуване;

5. разглежда жалби на изключени членове;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

8. приема бюджета на Сдружението;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

10. приема отчета за дейността на УС;

11. приема финансово-счетоводния отчет;

12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;

13. взема и други решения, предвидени в Устава.

Чл. 18. (1) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.

1. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.

2. Извънредно събрание може да се свиква по всяко време.

(2) Общото Събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира седалището му.

(3) Поканата за свикване на Общо събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. УС осигурява достъп на всички членове до подлежащите на обсъждане материали в управлението на Сдружението.

(4) Поканата се обявява на уебсайта на сдружението и в електронния бюлетин на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата за провеждане на събранието.

(5) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 19. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас при вземане на решения.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 20. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решения по чл. 17, т. 1 и т. 6 от настоящия Устав, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения от Общото събрание.

Чл. 21. (1) За заседанията на Общото Събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) За протоколите от заседанията на Общото събрание се води книга, която се съхранява от Секретаря на УС.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
 
Управителен съвет (УС)

Чл. 22. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 години.

(3) Управителният съвет се състои от 11 лица, които са членове на Сдружението – физически или юридически лица.

(4) Председателят на УС се избира от Общото събрание, измежду членовете на Управителния съвет.

(5) УС може да създава помощни органи – постоянни или временни комисии, съвети и други, които доколкото не иззeмват правомощията на останалите органи, предвидени в чл. 14 от настоящия Устав, да изпълняват определени дейности, свързани с постигането на целите на сдружението  и да подпомагат дейността на УС.

Чл. 23. Управителният съвет

1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и финансово-счетоводен отчет.

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

6. определя реда и организира извършване дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това.

7. определя адреса на управление на Сдружението.

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

10. приема и изключва членове.

11. взема решение за откриване и закриване на секции, клубове по интереси и центрове.

12. взема решение за участие в други организации. 

13. възлага разработки, становища, анкетни проучвания и др.

14. ръководи издателската и квалификационната дейност на Сдружението.

15. води и съхранява протоколната книга с решенията на Общото събрание, протоколната книга от своите заседания и регистъра за членовете на Сдружението.

16. избира Заместник-председател и Секретар.

17. определя вида и размера на годишните награди, формира комисия по  номинациите и утвърждава носителите на наградите.

Чл. 24. (1) УС се свиква на заседания от неговия Председател, който ги ръководи.

(2) При отсъствие на Председателя, заседанията на УС се ръководят от Заместник-председателя на УС.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки член на УС.

Чл. 25. (1) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите  членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 23, т. 3 и т. 6 на настоящия Устав се вземат с мнозинство от всички членове.

(4) УС може да взема решения неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

Председател

Чл. 26. Председателят на УС е Председател и на Сдружението.

Чл. 27. Председателят:

1. представлява Сдружението пред всички държавни органи, неправителствени организации и лица в страната и чужбина;

2. председателства заседанията на Общото събрание;

3. председателства заседанията на Управителния съвет;

4. ръководи Сдружението между две заседания на Управителния съвет;

5. внася за разглеждане от Общото събрание отчета за дейността на Сдружението и проектобюджета.

Чл. 28. Секретарят на УС:

1. изпълнява административно-техническата дейност за реализация на целите и задачите на Сдружението;

2. отговаря за водене и съхраняване книгите на Сдружението;

3. отговаря за водене протоколи от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет;

4. създава и поддържа архив на Сдружението;

5. събира и поддържа необходимата документация и информация за нуждите на Сдружението.
 
Имущество и финансово-стопанска дейност

Чл. 29. (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, парични средства и други права в зависимост от действащите нормативни документи.

(2) Активите за постигане целите на Сдружението се набират от:

а/ членски внос;

б/ дарения, завещания и спонсорство от физически и юридически лица, от организации в страната и в чужбина;

в/ целево отпуснати средства от държавни и общински органи и организации, предприятия, неправителствени организации;

г/ приходи от благотворителни, обществени и други прояви;

д/ приходи от извършвана стопанска дейност;

е/ участие, самостоятелно или в партньорство с други организации, в национални и международни програми и проекти;

ж/ други дейности, допустими от закона и непротиворечащи на Устава.

Чл. 30. За постигане целите си, Сдружението може да придобива, управлява и стопанисва необходимите движими и недвижими имоти, да създава творчески и други фондове за осигуряване на дейността си, за подпомагане на своите членове, за поддържане и обновяване на материалната база, за създаване на научни продукти.

Чл. 31. (1) Всеки член на Сдружението, индивидуален и колективен, е длъжен да прави имуществени вноски в Сдружението под формата на членски внос.

(2) Размерът на членския внос и срокът за внасяне се определят с решение на Общото събрание на Сдружението.

Чл. 32. Сдружението има право да открива сметки в банки и да извършва финансови операция съобразно действащото законодателство.

Чл. 33. Сдружението разходва имуществото си за:

1. съвременно развитие на библиотечната и научно-информационната дейност и гарантиране правото на достъпност до информация на гражданите;

2. подпомагане на дейности и лица при реализация на целите на Сдружението.

3. Сдружението може да разходва безвъзмездно имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, съгласно закона и Устава. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват съгласно обявен ред и правила за осъществяване на дейността, които се утвърждават от УС. Информацията за реда е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

4. за безвъзмездно разходване имущество на Сдружението се взема мотивирано решение от Общото събрание на Сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза, съгласно чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 34. (1) Сдружението изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който съдържа данни относно:

1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получаваните и предоставени дарения, както и данните за дарителите;

4. годишния финансов резултат от стопанската дейност.

(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението са публични. Предоставят се на хартиен или електронен носител и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър при Министерството на правосъдието.

Чл. 35. (1) Финансово-счетоводната дейност на Сдружението се осъществява съгласно действащия Закон за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

(2) Годишните финансови отчети на Сдружението подлежат на независим финансов одит и заверка, при условията на Закона за счетоводството.

Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл. 36. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 37. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от закона случаи.

Чл. 38. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

(2) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства или от имуществото на Сдружението.

(3) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бивши членове на Сдружението;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1–3;

5. роднините на лицата по т. 1–3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1–5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 
Заключителни разпоредби

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.
Този Устав е приет и допълнен от Общи събрания на Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” на заседания, проведени на 09.10.2008 г., на 10.04.2012 г. и на 19.04.2018 г. в град София.  

 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.