Начало arrow За нас arrow Общи събрания arrow Общо събрание 2011
Общо събрание 2011 Печат
София, 30 март 2011 г.

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свика редовно Общо събрание, което се проведе от 10 часа в залата на Американския център в Столична библиотека, София, пл. “Славейков” № 4а, при следния дневен ред:

1. Избор на комисии за неговото провеждане.
2. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на Общото събрание.
3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2010 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.
5. Приемане на бюджета за 2011 г.
6. Приемане на програма за дейността на ББИА за 2011 г.
7. Разни.

ББИА

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на колективен член (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на библиотека  колективен член (.doc)
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2010 г. (.doc
Програма за дейността на ББИА за 2011 г. (.doc)  
Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция (.pdf)

ББИА

   

ББИА

Отчетен доклад
за дейността на ББИА за периода януари  – декември 2010 г.

Изминалата година бе юбилейна за нашето сдружение. През м.март се навършиха 20 години от създаването на СБИР. Всички дейности и инициативи бяха подчинени на юбилея на организацията, която макар и млада, уверено навлиза в своята зрелост. Най-значимото събитие за ББИА е стартирането през м.февруари на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, подкрепен от Фондация „Америка за България”. Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на библиотечния сектор чрез изграждане на капацитета на професионалната ни организация, за да бъде в състояние пълноценно да изпълнява своите задачи. Това е ярко доказателство за признанието на ролята, която асоциацията играе в развитието на библиотечния сектор. Същевременно това значително повишава нашата отговорност към всички членове и съмишленици, чието доверие ние трябва да оправдаем.

Основни направления в дейността на ББИА

  • Да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и осъществяването на националната библиотечна и информационна политика.
  • Да продължи работата по създаването на съвременна нормативна база, отговаряща на спецификата и нуждите на различните видове библиотеки.

Важен етап след приемането на Закона за обществените библиотеки е утвърждаването  на поднормативните документи към него. В Работната група, определена със заповед на министъра на културата да разработи предвидените в закона поднормативни документи бяха включени представители на ББИА. Подготвен и утвърден бе Правилник за дейността на Националния съвет по библиотечно дело. Разработен бе проект на Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, който се обсъди на заседание на Националния съвет по библиотечно дело през м. юли. На базата на направените препоръки, мнения и предложения бе подготвен нов вариант, чието обсъждане все още предстои. Забавянето в разработката и утвърждаването на Стандарта се отрази негативно и не позволи пълноценното изпълнение на разпоредбите на закона. ББИА нееднократно поставя този проблем на вниманието на министъра на културата чрез писма и становища. Той бе изложен и в Отвореното писмо на ББИА до министър-председателя през м.ноември, в което са визирани най-важните проблеми на библиотеките, като: крайната необходимост от възстановяване на програмата на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, която има съществена роля за обновяване на библиотечните фондове; неизпълнението на чл.62 т.2 на ЗОБ, който предвижда допълнителни средства от републиканския бюджет за регионалните библиотеки относно изпълнението на регионалните им функции; невъзможността читалищните библиотеки да се възползват от допълващата субсидия от 4 млн. лв., отпусната за читалищата през есента на 2010 г. Поставен бе и проблемът за драстичното намаление с 20% на стандарта за издръжка на библиотеките като делегирани държавни дейности. Писмото бе подкрепено от 11 творчески  и НПО, сред които СБП, Съюзът на филмовите дейци, СБА, Съюза на преводачите, Съюза на архитектите, Съюза на илюстраторите, АБК, Асоциация „Съвременни читалища” и др. В получения отговор от министъра на културата се изразява уверението, че през настоящата година ще бъде направено всичко възможно за възстановямането на програмата за обновяване на библиотечните фондове, както и отпускането на 169 допълнителни щатни бройки за регионалните и читалищните библиотеки с цел повишаване на капацитета им по програмата „Глобални библиотеки България”.

Приоритет в дейността на ББИА бе подготовката на предложения за текстове за училищните бибилотеки и училищните библиотекари към проектозакона за училищното образование. Предложенията на ББИА бяха изпратени на министъра на образованието, младежта и науката и на председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта г-н Огнян Стоичков. Имаме уверението му, че нашите предложения ще бъдат взети под внимание при разработката на проектозакона.

ББИА излезе със становище по повод резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците PISA. В становището изрично се подчертава ролята на библиотеките в образователния процес и необходимостта от нормативното утвърждаване на тяхната роля и статут в учебно-възпитателния процес.

Националната библиотечна седмица премина под надслов „Модерната библиотека – твое право!”. Гост на инициативата бе Роберта Стивънс, президент на АБА. Посещението й бе осъществено с подкрепата на Посолството на САЩ в България. Г-жа Стивънс изнесе публична лекция на тема „Библиотеките на 21 век – предизвикателства и възможности”пред аудитория от над 90 слушатели, с която бе даден старт на националната кампания. Г-жа Стивънс представи визията за модерната библиотека, такава, каквато е необходима на гражданското общество и неговите потребности от образование, информация и култура.

Проведени бяха срещи на г-жа Стивънс и представители на ББИА с председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата и младежта и с членовете на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Г-жа Стивънс отлично изигра ролята на застъпник за каузата на нашите библиотеки. Тя аргументирано защити ролята на библиотеките и на организираната от ББИА среща с председателя на 41-то НС г-жа Ц. Цачева. Г-жа Стивънс посети Националната библиотека и се срещна с директора проф. Б.Христова. Тя участва и в инициативите на общинска библиотека „Искра” в Казанлък, където проведе разговори с кмета на града и с колектива на библиотеката.

По време на срещата с Комисията покултурата, гражданското общество и медиите депутатите взеха решение да се организира специално изслушване, посветено на проблемите на библиотеките, което се състоя на 30 юни 2010 г. На събитието бяха поканени  представители на МК - г-н И. Чипев, началник на сектор „Литературно наследство”и г-н Боян Нушев, парламентарен секретар на МК. Сдружението беше представлявано от Ваня Грашкина – председател на ББИА, проф. Боряна Христова – директор на Националната библиотека, Анета Дончева – зам.-директор на  Националната библиотека, доц. Александър Димчев – декан на Философския факултет към СУ „Св. Климент Охридски”, Емилия Милкова – директор на РБ „Пенчо Славейков” и зам. председател на ББИА, Спаска Тарандова – зам.-директор на СБ, Слава Драганова – директор на Библиотека „Родина” – гр. Стара Загора и Ели Попова – директор на ИБ на ББИА.

Срещата премина в дух на добронамереност и обща загриженост за съдбата и бъдещото развитие на библиотеките в България. Депутатите бяха запознати с основните проблеми в библиотечния сектор: липсата на национална стратегия за развитието на библиотеките; спешна необходимост от мерки за ускоряването на изпълнението на Закона за обществените библиотеки; неотложната нужда от технологично обновяване на библиотеките; пропуските и наболелите проблеми в професионалната квалификация на библиотекарите и тяхното кариерно развитие; необходимостта от създаване на целеви фондове за капиталови разходи като възможно решение на проблемите на материалната база на библиотеките. Особено внимание беше обърнато на адекватното отразяване на ролята и задачите на училищните и университетските библиотеки в нормативната база. Представянето на проблемите на библиотеките на национално ниво бяха допълнени от проф. Боряна Христова, която обърна внимание на внесените и невзети под внимание предложения за изменения в Закона за културното наследство, необходимостта от изработването и финансирането на национална стратегия за дигитализация и създаването от Националната библиотека на национален регистър на инкунабули, редки и ценни издания.

В рамките на НБС в страната се проведоха 247 събития, организирани от 39 библиотеки (РБ, градски читалищни, училищни, университетски, специални).

  • Да съдейства за развитието на библиотечно-информационната дейност в нашата страна в съответствие с европейските и международните тенденции.

В рамките на планираните и изпълнени дейности по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” бе извършено следното:
ББИА създаде една нова възможност за предоставяне на експертни и консултантски услуги с цел безвъзмездно подпомагане на колегията в страната при решаване на професионални проблеми от различно естество. Дейността стартира през м. септември с представянето на специално създадената за целта съпътстваща уебстраница, посветена на тази дейност. Предлагат се онлайн писмени консултации в отговор на запитвания на колеги. Пълният текст на консултациите по общозначими проблеми се публикуват и са достъпни за всички чрез под домейна за ЕКУ. Чрез тази услуга ББИА оказва съдействие на колегията и за идентифицирането на консултанти в други сфери извън библиотечната, напр. в областта на авторското право, финансовото-счетоводни въпроси и др.За отчетния период са постъпили и са обработени 10 консултации по запитвания на колеги от различни видове библиотеки. В специално създадената рубрика „Полезни документи и публикации” могат да се намерят преводи на актуални документи на ИФЛА, на ИСО стандарти и други полезни материали.
В рамките на тази дейност се предвижда изработването на инструкции, насоки, примерни правила и други документи с методичен характер, адресирани към всички библиотеки.

Един от първите проблеми, поставени от колеги в страната бе използването на МЗ и електронната доставка на документи, където се забелязва значително изотаване на българските библиотеки от международните тенденции. Нормативните документи в тази сфера също са остарели и не отговарят на съвременните потребности на ползвателите, както и на технологичните възможности на библиотеките. През м. октомври във Велико Търново се проведе Национална кръгла маса по проблемите на МЗ и електронната доставка на документи. Съорганизатор на събитието бе РБ „П. Р. Славейков”. В процеса на подготовката на национабната кръгла маса ИБ на ББИА подготви превод на български език на основните документи на ИФЛА.  Проведено бе и анкетно проучване сред 150 библиотеки, като обобщените резултати бяха представени на форума. В него участваха 80 представители на различни видове бибилотеки от цялата страна. Участниците приеха Меморандум и се обединиха около решението да бъде изработен нов документ за развитието на МЗ и ЕДД под егидата на ББИА. Излъчена бе работна група, която да подготви Национален кодекс по МЗ. Проектът на Кодекса е готов и е в процес на съгласуване с участниците в кръглата маса. Меморандумът бе публикуван на сайта и изпратен в МК.

Юбилейната ХХ Националната конференция на ББИА бе посветена на темата „Съвременната библиотека – център за знание и информация”. Тя бе организирана съвместно с Катедра БИН към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Университетската библиотека. В нея взеха участие над 150 библиотечни специалисти от цялата страна. Изнесени бяха над 30 доклада от представители на библиотечната гилдия, вкл. и от чужбина. Участнците имаха възможност да се запознаят с новите технологични решения и разработки на различни фирми и компании, чиито презентации бяха включени в програмата. Преди конференцията в Кобис центъра на НБКМ се проведе семинар, организиран съвместно с фирмата „Томпсън Ройтерс”, в който участваха над 30 библиотекари от страната. Семинарът бе посветен на новите възможности и услуги на платформата “Web of Knowledge” на компанията. Участниците в конференцията имаха уникалната възможност да присъстват на тържествената церемония по присъждането на званието Доктор хонорис кауза на Софийския университет на кардинал Рафаеле Фарина, Архивист и Библиотекар на Светата Католическа църква, Ватикана. Успешното провеждане на 20-та национална конференция доказа, че годишните конференции на ББИА се утвърдиха като най-големия и значим форум на библиотечната общност у нас.

Важна функция на библиотечните специалисти е да работят за насърчаване на четенето сред всички категории ползватели на библиотеките. Традиционно на 23 април се проведе и Националният маратон на четенето, който инициираме ежегодно от 2005 г. насам и провеждаме съвместно с Асоциация „Българска книга”. В него участваха с инициативи 74 библиотеки от 57 селища в страната. ИБ на ББИА изготви преслист за събитието и разпространи плакати до всички библиотеки, които подадоха заявки.

  • Да стимулира международното сътрудничество и коопериране

ББИА поднови членството си в ИФЛА за две поредни години чрез проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Представители на асоциацията взеха участие в конгреса, който се проведе в Гьотеборг през м.август с подкрепата на програма „Глобални библиотеки”. По време на конгреса се осъществиха важни контакти и разговори, които допринесоха за по-активното ни приобщаване към дейностите на международната федерация на библиотечните асоциации.

ИБ на ББИА разработи проект на тема „Лидерство за ръководители на общински библиотеки” по програмата на IFLA „Действие за развитие чрез библиотеките”, подпрограма „Малки проекти”. Проектът бе одобрен и ще бъде осъществен през настоящата година. Комитетът на програмата високо отличи проекта ни и поиска разрешение да го публикува на сайта на ИФЛА като добра практика.

Също благодарение на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Бе подновено членството на асоциацията в ЕБЛИДА, което по финансови причини бе прекъснато за повече от 10 години.
По време на посещението на г-жа Стивънс бе проведоха разговори за подобряване на сътрудничеството ни с АБА. Имаме възможност за свободен достъп до организираните от АБА уебинари.
Представител на ББИА взе участие в годишната национална конференция на Асоциацията на библиотечните специалисти в Румъния, която се състоя през м. септември.

  • Да  участва в работата по действащи национални програми и проекти, както и да инициира нови такива от местно, национално и международно значение.

Започна подготовката на Национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Изготвена бе концепция за обхвата и съдържанието на програмата, базирана на проучване на досегашния опит на библиотеките и интервюта с експерти. Целта на програмата ще бъде да координира усилията на всички библиотеки с цел опазването на най-ценните образци на книжовното наследство, координиране на усилията и ресурсите, унифициране на процесите. Основните дейности по създаването на програмата ще се реализират през настоящата година.

Една от най-важните инициативи в подкрепа на развитието достъпа до информация за гражданите чрез обществените библиотеки е програмата „Глобални библиотеки България”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и българското правителство. ББИА е един от партньорите по програмата, сред които са Националното сдружение на общинитеи Министерството на транспорта, съобщенията и технологиите. Представители на сдружението членуват в работната група и управителния съвет на програмата. фаза. Представителите на асоциацията участват пълноценно във всички обсъждания и дискусии; дават конструктивни предложения, съобразени с потребностите на библиотечните специалисти и спецификата на средата, в която функционират библиотеките. През 2010 г. изпълнението на програмата навлезе в същинската си фаза – избрани бяха библиотеките – участници във ІІ етап, инсталирано бе оборудването в голяма част от библиотеките от І етап. Представителите на ББИА участваха във всички заседания на РГ и УС с конкретни предложения по обучителната програма, критериите за подбор на библиотеките за ІІ етап и други дейности. Предложенията се формираха на базата на проведени обсъждания с членовете на УС и консултации с широк кръг от експерти-наши членове, регионални координатори, ръководители на библиотеки.
Навлизането на програмата в същинската й фаза ще допринесе за утвърждаването на обществените библиотеки като информационни центрове, както и за повишаването на техния имидж и авторитет сред гражданите и пред местните власти.

  • Да работи системно за повишаването на професионалната квалификация и продължаващото образование на библиотечните и информационните специалисти.

В рамките на изпълнението на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” една от водещите дейности е насочена към продължавощото образование и квалификация на библиотечните специалисти. През м. ноември УС на ББИА прие Концепция за развитието на квалификационните и образователни дейности на сдружението. В изпълнение на концепцията изцяло бе обновена дейността на Центъра за професионално образование на библиотекари. Изготвена и приета бе нова програма за квалификационни курсове, която предлага 39 нови курса, структурирани в 8 модула. Включени са нови и актуални теми, като управление на човешките ресурси, дигитализация на културното наследство и др. Една от съществените промени е обвързването на участието в курсовете в обем над 25 часа с получаване на кредити, които могат да се трансферират в магистърските програми на Катедра БИН в СУ.
Създаден бе специален поддомейн на основния сайт, който предлага подробна информация за съдържанието на курсовете, преподавателите, условията и възможностите за участие. Всички заявки за участие могат да се подават по електронен път. Обучителните материали за голяма част от курсовете могат да се ползват онлайн от участниците в курсовете чрез платформата Мудъл, което се осъществи благодарение на доброволната помощ на доц. О. Харизанова, за което изказвам нашата благодарност.
Преди стартирането на новите програми през първото полугодие са проведени два курса по темите „Изработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор” и „Презентация и презентиране” с 18 участници – училищни библиотекари.

В съответствие с разпоредбите на ЗОБ професията „библиотекар” със средно образование официално бе регистрирана в Списъка на професиите в РБългария. Това осигури възможността лицензирани центрове за професионално образование да провеждат обучение на хората, които искат да работят в библиотеки или работят, но не притежават професионална квалификация, каквито са изискванията в Закона за обществените библиотеки (чл. 21, ал. 3; чл. 29, ал. 3; чл. 35, ал. 3; чл. 39, ал. 2). Според параграф 7 от ПЗР на ЗОБ до 7 години от влизането на Закона в сила всички работещи в обществени библиотеки трябва да придобият необходимата библиотечна квалификация.
ББИА постави началото на сътрудничество с асоциация „Съвременни читалища”, която има лицензиран Център за професионално обучение, вкл. и по професията библиотекар със средно образование. Експерти от ББИА подготвиха учебните програми по специалните дисциплини и разработват учебното съдържание. ББИА ще осигурява преподаватели с необходимата квалификация, които да провеждат обучението. Предлаганото обучение е съобразено изцяло с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Целта е чрез тази съвместна инициатива да осигурим възможност за обучение по места, в близост до работното място на обучаемите в областни градове или общински центрове. Организацията на обучението е планирана така, че да се провежда без продължително откъсване от работа и с минимални разходи на средства от страна на обучаемите.
През м. декември бе одобрен проект, разработен от ИБ на ББИА по програмата на ИФЛА за малки проекти на тема „Лидерство за ръководители на общински библиотеки” . Проектът ще бъде осъществен в периода април – септември 2011 г.

Проведен бе конкурс за избор на двама библиотечни специалисти, които ще се обучават в програмата "Библиотекари на утрешния ден: Комуникации и лидерство" на Центъра Мортенсън на Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, САЩ. Средствата за обучението им ще бъдат осигурени от проекта „Напредък и устойчиво развитите на библиотечния сектор в България.

В сътрудничество със „Сдружение ИКТ България” бе предоставена възможност на библиотечни специалисти да участват в пилотно онлайн обучение за е-сътрудници. 120 колеги от страната откликнаха и участват в обучението, което продължава през тази година.

  • Да работи за изграждане на организационния капацитет на асоциацията и популяризиране на дейността й.

В изпълнение на планираните дейности в проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България” бе извършено следното: създадено бе Изпълнително бюро на ББИА с 4 души персонал: изпълнителен директор, координатор ЕКУ, международна и проектна дейност, координатор обучения и  издателска дейност и технически сътрудник. Изборът за отделните позиции бе проведен чрез конкурси, организирани от УС на ББИА. Нает бе нов офис на ББИА с площ 240 км.м., който е обзаведен и оборудван в съответствие с потребностите на основните ни дейности, вкл. провеждане на обучения, семинари, работни срещи.

Приета бе концепция за развитието на уебсайта на ББИА, която е в процес на изпълнение. В резултат се извърши редизайн, сайтът придоби портален характер и се обогати с два под-домейна и нови рубрики. Значително нараства ползването му. Уебсйтът има ранг 7 според системата за ранжиране на Гугъл - високо постижение с каквото малко български сайтове могат да се похвалят. Само за последните три месеца на годината сайтът е отворен от 5 679 потребители, а страниците му са били посетени общо 51 002 пъти.
Системно се подготвя и разпространява електронен бюлетин на сдружението. Подготвени са 11 бр. бюлетини за миналата година, които са разпратени на над 500 абонати.

Стартира и нова издателска програма на сдружението, разработена в рамките на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Предстои отпечатването на първата преведена книга в рамките на програмата „Насоки за библиотечно обслужване в обществените библиотеки” на ИФЛА, издадена през м. май 2010 г. Изданието ще се разпространява безплатно в печатен и електронен формат. Публикуван бе и сборник с доклади от националната конференция, проведена през м. юни. Изданието е в 200 екз. тираж и се разпространява също безплатно.

  • Организационно състояние

Продължава процесът на пререгистрация на членовете на ББИА след преименуването на организацията. Към момента са пререгистрирани 800 индивидуални членове и 75 колективни. Броят на пререгистрираните индивидуални членове е нараснал с 400 в сравнение в предходната година. Силно въздействие за приобщаване на повече колеги към сдружението има вече доказаната роля на ББИА в развитието на библиотеките и библиотечната професия, както и изпълнението на проекта, подкрепен от Фондация “Америка за България” в чиито рамки се ръзгръщат нови полезни и необходими за общността дейности. Сред колективните членове най-многобройни са читалищните библиотеки (23), университетските библиотеки (22), регионалните библиотеки (20)големите научни и специални библиотеки (6), други организации и фирми (4). Нарастна броя на структурите към ББИА - в края на 2010 г. те са 19. Регионалните дружества в областите са 14, като през 2010 г. бе основано ново РД в Русе с 30 души. Сред най-многобройните дружества са: Разград (70), Силистра (58), Пазарджик (54), Велико Търново (51), Враца (45), Пловдив (35), Плевен (30).
В общините функционират три РД – Исперих (25), Дупница (15) и Първомай (19). Създаде се самостоятелно дружество в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (57).
С амбиция започна работата на новосъздаденото дружество в Русе, а с традиции и установен авторитет са проявите на РД във В.Търново, Разград, Добрич, Силистра, Враца, Видин и Кюстендил. Специално внимание заслужава работата на общинските дружества в Исперих и Дупница. От името на УС на ББИА се обръщам с благодарност към всички председатели на дружества и специално към: Женета Александрова –Разград, Красимира Няголова – Силистра, Нина Коцева – Пазарджик, Искра Цанкова – Исперих, Невяна Христова – Добрич, Десислава Иванова-Видин, Галя Симеонова – Кюстендил, Ангелина Ставрева – Пловдив, Маргарита Борисова – Плевен, Мара Александрова – Бургас, Снежана Дикова – Дупница, Красимира Илиева – София, които извън служебните си ангажименти поемат отговорности за успешна реализация на инициативите на ББИА по места, за укрепването на професионалната ни общност.

Секцията на училищните библиотекари от София продължи своята дейност, която приоритетно е свързана с поставянето на проблемите на училищните библиотеки в Народното събрание и МОМН. Организират се ежемесечни работни срещи, поддържа се сайт „Онлайн Библиотеки”, провеждат се квалификационни семинари, курсове и др. Секцията мобилизира участието на училищните библиотеки в националните кампании, конференции и други инициативи на сдружението. Активната дейност на секцията се ръководи от нейния председател Пролет Велкова.

Организационният секретар Красимира Папазова ежедневно е във връзка с колегите и своевременно реагира на всички проблеми от организационен характер. Изказвам нашата всеобща благодарност и признателност към Красимира Папазова. Голяма е нейната заслуга за доброто организационно състояние и успешния процес на пререгистрация на членовете.
Изказваме своята благодарност към всички колеги, които доброволно и по убеждение участват в инициативите на сдружението, които по понятни причини не можем да изброим в настоящия доклад.

УС заседава ежемесечно и успоредно с планираните дейности отделя специално внимание на възникващи професионални проблеми. Изготвяни бяха становища относно прилагането на Закона за обществените библиотеки и стаутът на библиотечната професия. Утвърден бе Статут на Годишните награди на ББИА, които ще се връчват за първи път тази година: Библиотека на годината, Библиотекар на годината, Млад библиотекар на годината, Подкрепа за библиотеките.

Представители на ИБ на ББИА участваха в регионални инициативи в Стара Загора, Силистра, Русе, Пловдив и др. градове, като информираха колегията за нови дейности на ББИА в рамките на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”.

  • Заключение

През отчетния период УС и членовете на сдружението работиха целенасочено по изпълнението на приетата Програма за дейността на асоциацията. УС счита, че Програмата е изпълнена успешно. Значително се разшири и обогатиха дейностите по повишаване на квалификацията и образователното ниво, издигане на статута на библиотечната професия, издателската и информационната дейност. Разширяват се инициативите по застъпничество пред законодателната, изпълнителната и местните власти с цел проблемите на библиотеките и библиотечната професия  да намират все по-широк обществен отзвук и да се търсят пътища за тяхното решаване. Разширяват се контактите и сътрудничеството на ББИА в национален и международен аспект.

Основен приоритет в работата на ББИА е дейността по проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”, който значително ще повиши капацитета на сдружението ни. Резултатите от първите 11 месеца са осезаеми за цялата гилдия.

УС на ББИА счита, че с дейността си през изминалата година сме допринесли за развитието и утвърждаването на авторитета на ББИА като най-голямото и най-активно работещо професионално сдружение на библиотечните и информационни специалисти.

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.