Начало
Устав, приет на Общо събрание 2008 Печат

logosbir1.jpg
 

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ (ББИА)
BULGARIAN LIBRARY INFORMATION ASSOCIATION (BLIA)
------------------------------------------------------------------------
1000 София, пл. “Славейков” № 4, стая 609, тел. 987 0734, 980 6688 (264), факс 987 0734
1000 Sofia, pl. Slaveikov № 4, tel. (3592) 987 0734, fax (3592) 987 0734


УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ”

 

Наименование, седалище, адрес

Чл. 1. (1) Наименованието на сдружението е:

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ”

(2) Седалището на Сдружението е в град София.

(3) Адресът на Сдружението е: 1000 град София, пл. „Славейков” № 4, стая 609.

 

Общи разпоредби

Чл. 2. (1) Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”, наричано за краткост в настоящия Устав „Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел, представляващо доброволна и независима професионално-творческа организация, осъществяваща дейност в обществена полза.

(2) Сдружението обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенствуват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

(3) Сдружението има собствен печат и емблема.

Чл. 3. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи, които вземат решения в рамките на Устава и закона.

 

Цели, средства и предмет на дейност на Сдружението

Чл. 5. Целите на Сдружението са:

1. Да издигне социалния статус на професиите в библиотечно-информационната дейност и да оказва професионална защита на своите членове;

2. Да работи за съвременното развитие на библиотечната и научно-информационната дейност и да гарантира правото на достъпност до информацията на гражданите;

3. Да участва при разработване на национална библиотечно-информационна политика, нормативна уредба и приложението им;

4. Да стимулира научно-изследователската и научно-приложната дейност в областта на библиотечното дело и научно-информационната дейност;

5. Да стимулира и подпомага обновяване и обогатяване на библиотечните фондове, подобряване на материално-техническата база на библиотеките и въвеждане на новите информационни и комуникационни технологии;

6. Да работи за непрекъснатото образователно, професионално и кариерно развитие на работещите в сферата на библиотечното и информационното дело;

7. Да съдейства на членовете на Сдружението за разгръщане на стопанска инициатива.

Чл. 6. Средствата, с които Сдружението постига своите цели, са:

1. Изгражда система за непрекъсната професионална квалификация на библиотечно-информационните специалисти;

2. Сътрудничи със сродни организации и представлява професията в България, в чужбина и в международните правителствени и неправителствени организации;

3. Информира членовете на Сдружението за развитието на библиотечното дело и научната информация у нас и в чужбина чрез различни форми;

4. Формира и застъпва становища при определяне и осъществяване издателската политика на страната;

5. Осъществява издателска дейност и популяризира в обществото дейността на Сдружението, на библиотеките и на информационните центрове;

6. Стимулира издателската дейност на библиотечните и информационните учреждения;

7. Стимулира дарителството в полза на библиотеките и информационните центрове;

8. Представя мнение за професионалните качества на кандидатите за ръководители на библиотеките и научно-информационните центрове при необходимост.

Чл. 7. Предмет на дейност на Сдружението:

1. Представлява своите членове пред всички трети лица, в т.ч. пред държавните и местни органи и неправителствените организации;

2. Открива секции, клубове, центрове за научна информация и професионална квалификация, организира конференции, семинари, „кръгли маси” и други форми по отделни проблеми на национален и регионален принцип;

3. Използва разнообразни форми за консултантски и други услуги за своите членове;

4. Информира своите членовете чрез издаване на бюлетин, рекламно-информационни и други материали, и чрез уебсайт на Сдружението;

5. Организира членовете си за иницииране и провеждане на дейности в изпълнение целите на Сдружението.

Чл. 8. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, в т.ч. научноизследователски, експертни и методически разработки, консултации, издателска и рекламна дейност, обучение на библиотечни и информационни специалисти и други, непротиворечащи на закона.

(2) Приходите от стопанска дейност се използват само за определените от Устава цели.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

 

Членство

Чл. 9. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Член на Сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице.

(3) Членове на Сдружението могат да бъдат лица, които споделят целите на Сдружението, приемат Устава, основните насоки на развитие и управление и съдействат за усъвършенстване на библиотечната и информационната дейност у нас.

(4) Всички членове заплащат годишен членски внос, чиито размери се определят от Общото събрание на Сдружението.

Чл. 10. (1) Членовете на Сдружението са индивидуални и колективни.

(2) Индивидуалните членове са физически лица.

(3) Колективни членове могат да бъдат лица, в т.ч. юридически лица - библиотеки, научно-информационни центрове, учебни заведения, административни органи, библиотечни и информационни неправителствени организации, структурни поделения на институции, съюзи и други.

(4) Колективните членове се представляват в Сдружението от техния законен представител - ръководител (директор, декан, ректор, президент, председател, управител, началник и пр.) или изрично упълномощени лица.

(5) Член на Сдружението се приема с писмено заявление до Управителния съвет.

(6) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените имуществени вноски – членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

(7) За членовете на Сдружението се води регистър, който съдържа името и адреса, датите на възникване и прекратяване на членството и др. необходими данни. Книгата се води и съхранява от Секретаря на УС.

Чл. 11. Членът на Сдружението има право:

а/ да участва в управлението и дейността на Сдружението;

б/ да бъде избиран в неговите органи на управление;

в/ да бъде информиран за дейността на Сдружението;

г/ да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на Сдружението.

Чл. 12. Членът на Сдружението е длъжен:

а/ да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;

б/ да съдейства за постигане целите на Сдружението;

в/ да заплаща определения годишен членски внос.

Чл. 13. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

а/ с едностранно писмено волеизявление до УС на Сдружението;

б/ при смърт или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице или при прекратяване на член – юридическо лице;

в/ при закриване на колективни членове – неюридически лица;

г/ с прекратяване на Сдружението;

д/ с изключване;

е/ при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличие на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(3) Отпадане е налице при системно невнасяне на членски внос до края на съответната календарна година или системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет, с надлежно решение, с което се прекратява членството и се оповестява на следващо заседание на Общото събрание.

 

Управление на Сдружението

Чл. 14. Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание (ОС)

2. Управителен съвет (УС)

3. Председател

Общо събрание

Чл. 15. Общото Събрание е колективен върховен орган на Сдружението.

Чл. 16. (1) В Общото събрание участват всички членове на Сдружението, лично или чрез представител.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на изрично писмено пълномощно, издадено за участие в ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 17. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на УС с тайно гласуване;

4. избира Председателя на УС с тайно гласуване;

5. разглежда жалби на изключени членове;

6. взема решение за откриване и закриване на дружества, секции и центрове;

7. взема решение за участие в други организации;

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

9. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

10. приема бюджета на Сдружението;

11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

12. приема отчета за дейността на УС;

13. приема финансово-счетоводния отчет;

14. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;

15. взема и други решения, предвидени в Устава.

Чл. 18. (1) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.

1. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.

2. Извънредно събрание може да се свиква по всяко време.

(2) Общото Събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира седалището му.

(3) Поканата за свикване на Общо събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. УС осигурява достъп на всички членове до подлежащите на обсъждане материали в управлението на Сдружението.

(4) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата за провеждане на събранието.

(5) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 19. (1) Всеки член на Общото събрание - индивидуален и колективен има право на един глас при вземане на решения.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 20. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решения по чл. 17, т. 1 и т. 8 от настоящия Устав, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения от Общото събрание.

Чл. 21. (1) За заседанията на Общото Събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3 ) За протоколите от заседанията на Общото събрание се води книга, която се съхранява от Секретаря на УС.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет (УС)

Чл. 22. (1 ) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 години.

(3) Управителният съвет се състои от 11 лица, които са членове на Сдружението.

(4) Председателят на УС се избира от Общото събрание, измежду членовете на Управителния съвет.

5) УС може да създава допълнителни органи - постоянни или временни комисии, съвети и други, които доколкото не иззeмват правомощията на останалите органи, предвидени в чл. 14 от настоящия Устав, да изпълняват определени дейности, свързани с постигането на определени цели или извършване на определени функции, и да подпомагат дейността на УС.

Чл. 23. Управителният съвет:

1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и финансово-счетоводен отчет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6. определя реда и организира извършване дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на управление на Сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

10. приема и изключва членове;

11. възлага разработки, становища , анкетни проучвания и др.;

12. ръководи издателската и информационната дейност на Сдружението;

13. води и съхранява протоколната книга с решенията на Общото събрание, протоколната книга от своите заседания и регистъра за членовете на Сдружението;

14. УС избира Заместник-председател и Секретар

Чл. 24. (1) УС се свиква на заседания от неговия Председател, който ги ръководи.

(2) При отсъствие на Председателя, заседанията на УС се ръководят от Заместник-председателя на УС.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки член на УС.

Чл. 25. (1 ) Заседанията на УС са редовни, ако присъствуват повече от половината от членовете му.

(2) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 23, т. 2 и т. 5 на настоящия Устав се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) УС може да взема решения неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(4) На заседанията на УС се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря.

 

Председател

Чл. 26. Председателят на УС е Председател и на Сдружението.

Чл. 27. Председателят:

1. представлява Сдружението пред всички държавни органи, неправителствени организации и лица в страната и чужбина;

2. председателства заседанията на Общото събрание;

3. председателства заседанията на Управителния съвет;

4. ръководи Сдружението между две заседания на Управителния съвет;

5. внася за разглеждане от Общото събрание отчета за дейността на Сдружението и проектобюджета.

Чл. 28. Секретарят на УС:

1. изпълнява административно-техническата дейност за реализация на целите и задачите на Сдружението;

2. отговаря за водене и съхраняване книгите на Сдружението;

3. отговаря за водене протоколи от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет;

4. създава и поддържа архив на Сдружението;

5. събира и поддържа необходимата документация и информация за нуждите на Сдружението.

 

Имущество и финансово-стопанска дейност

Чл. 29. (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, парични средства и други права в зависимост от действащите нормативни документи.

(2) Активите за постигане целите на Сдружението се набират от:

а/ членски внос;

б/ дарения, завещания и спонсорство от физически и юридически лица, от организации в страната и в чужбина;

в/ целево отпуснати средства от държавни и общински органи и организации, предприятия, неправителствени организации;

г/ приходи от благотворителни, обществени и други прояви;

д/ приходи от извършвана стопанска дейност;

е/ участие, самостоятелно или в партньорство с други организации, в национални и международни програми и проекти;

ж/ други дейности, допустими от закона и непротиворечащи на Устава.

Чл. 30. За постигане целите си, Сдружението може да придобива, управлява и стопанисва необходимите движими и недвижими имоти, да създава творчески и други фондове за осигуряване на дейността си, за подпомагане на своите членове, за поддържане и обновяване на материалната база, за създаване на научни продукти.

Чл. 31. (1) Всеки член на Сдружението, индивидуален и колективен, е длъжен да прави имуществени вноски в Сдружението под формата на членски внос.

(2) Размерът на членския внос и срокът за внасяне се определят с решение на Общото събрание на Сдружението.

Чл. 32. Сдружението има право да открива сметки в банки и да извършва финансови операция съобразно действащото законодателство.

Чл. 33. Сдружението разходва имуществото си за:

1. съвременно развитие на библиотечната и научно-информационната дейност и гарантиране правото на достъпност до информация на гражданите;

2. подпомагане на дейности и лица при реализация целите на Сдружението.

3. Сдружението може да разходва безвъзмездно имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, съгласно закона и Устава. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват съгласно обявен ред и правила за осъществяване на дейността, които се утвърждават от УС. Информацията за реда е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.

4. за безвъзмездно разходване имущество на Сдружението се взема мотивирано решение от Общото събрание на Сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза, съгласно чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 34. (1) Сдружението изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който съдържа данни относно:

1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получаваните и предоставени дарения, както и данните за дарителите;

4. годишния финансов резултат от стопанската дейност.

(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението са публични. Предоставят се на хартиен или електронен носител и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър при Министерството на правосъдието.

Чл. 35. (1) Финансово-счетоводната дейност на Сдружението се осъществява съгласно действащия Закон за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

(2) Годишните финансови отчети на Сдружението подлежат на независим финансов одит и заверка, при условията на Закона за счетоводството.

Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл. 36. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 37. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от закона случаи.

Чл. 38. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

(2) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства или от имуществото на Сдружението.

(3) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бивши членове на Сдружението;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1-3;

5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Този Устав е приет от Общото събрание на Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” на заседание, проведено на 09.10.2008 г. в град София.

 
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2023 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311854; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.