Фондация Америка за България
Начало arrow За нас arrow Годишни награди arrow Наградени по години arrow Годишни библиотечни награди на ББИА за 2014
Годишни библиотечни награди на ББИА за 2014 Печат

Годишните библиотечни награди на ББИА за 2014 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 11 май 2015 г. в зала Средец на София Хотел Балкан, пл. "Света Неделя" № 5, София.

Наградите бяха връчени от г-жа Полина Карастоянова, Председател на Комисията по културата и медиите  към 43-тото НС, г-жа Гинка Чавдарова – Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“, г-н Карл Форцхаймър, съ-председател на Фондация "Америка за България", г-жа Снежана Янева – Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Награди 2014  Награди 2014Награди 2014Награди 2014Награди 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Категория "Млад библиотекар на годината 2014"

Носител на наградата
Велина Василева – експерт техническа информация в Библиотечно-информационен център на Технически университет – София
Наградата се връчва на г-жа Василева за високия ѝ професионализъм, за отговорното ѝ отношение към ежедневната работа с читателите, за ежедневната пълноценна комуникация с потока от студенти и преподаватели, за компетентното справочно-информационното обслужване в компютърните зали на БИЦ (около 80 работни места). Нейната работа се характеризира с отлични познания в стратегиите за търсене на информация, с опит в работата със софтуерни приложения, което я прави библиотекар от ново поколение. Изключително високо оценяват нейните колеги усърдието ѝ, отношението ѝ към професията, която упражнява едва от 4 години. Нейните качества, усилия и постигнатите резултати в работата са достойни за професионално признание. 

Номинации
Илия Поповски – библиотекар в отдел „Изкуство“ на РБ „П. К. Яворов“ – Бургас
Номинацията се дава за това, че в кратък интервал от време г-н Поповски се справя с важни за библиотеката задачи: обработва фонд „Грамофонни плочи” – над 5000 пълни описания за електронния каталог и представя базата данни в интернет; изцяло променя и актуализира сайта на библиотеката, създава архив на културните събития, организирани от библиотеката в периода 2006 – 2014 г. 
http://www2.burglib.org; създава електронна база данни на немските книги от фонда на Ресурсния център към Гьоте-институт, България. С готовност работи по проекти, като непрекъснато намира нови и подходящи програми като възможности за включване на библиотеката. Изпълнява с желание възложените му задачи, винаги с готовност помага на читателите при затруднения в работата с базите данни или традиционните каталози. Винаги търси нови идеи и проявява гъвкавост при решаването на проблемите.

Нина Иванова – библиотекар в РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Нина Иванова е номинирана за наградата във връзка с участието й в реализацията на проект „Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за област Велико Търново и Габрово“ (2013 г.) Основен принос има в разработването и реализирането на проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно – библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”, одобрен по програма „Култура“ на Община Габрово (2014). Активно участва в реализирането на едноименното печатно издание и в разработването на идеята за дигитална библиотека. Съставител е на печатното издание, за което са издирени, описани и подредени 354 заглавия периодични издания. Изданието има приносен характер – открити са 17 нови заглавия, лисващи в репертоара на Димитър Иванчев. 
Нина Иванова сканира периодичните издания, участва и в сканирането на 2 049 пощенски картички от колекциата на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово. За 2013 и 2014 година тя създава 7939 записа библиографски описания в краеведските бази данни.

Категория "Библиотекар на годината 2014"

Носител на наградата
Юлия Димитрова – гл. библиотекар в библиотеката при НЧ „П. Р. Славейков – 1908“, г. Пловдив 
Юлия Димитрова е носител на наградата за реализираната през 2014 г. огромна по обем, пълноценна по съдържание и разнообразна по целеви групи библиотечна дейност. В работата си тя проявява компетентност и висок професионализъм, прилага иновативни методи, проявява отзивчивост и такт в обслужването на читателите, като създава спокойна, ведра и творческа среда, допринася за изграждането на положителна визия за библиотеката.
Тя е инициатор и активен изпълнител на много проекти, програми и инициативи с голяма обществена и професионална значимост. Юлия Димитрова работи като обучител на възрастни хора по начална компютърна грамотност, осъществява мултимедийни презентации с деца по повод бележити годишнини и във връзка с учебните им занимания. Участва активно в инициативите и събитията на ББИА „Направи зелена твоята библиотека“, „Дари книга“, „Пътуващото сандъче“ и др. Провежда ежемесечни изложби, беседи, уроци с деца и възрастни хора; провежда уъркшопи и дискусии с възрастни по актуални и значими обществени теми. Активно участва в програмата на УНИЦЕФ „Работилница за родители – Да пораснем заедно“. Инициира и внедрява иновативни библиотечни услуги, развива богата и разностранна дейност в полза на специализирани групи от общността и на цялото общество. Благодарение на разнообразните и интересни инициативи на Ю. Димитрова библиотеката се превръща в модерен притегателен център за гражданите на Пловдив.

Номинации
Дияна Георгиева и Светла Ангелова – библиотекари в Детския отдел на РБ „Партений Павлович“ 
– 
Силистра
Дияна Георгиева и Светла Ангелова са изключително активни в насърчаване на четенето сред децата. Те организират непрекъснато тематични срещи и работилници, насочени към развиване у младите читатели на любов към книгите чрез забавление, съзнание за опазване на околната среда, традициите и обичаите и т.н. Благодарение на техните усилия, в г. Силистра се наблюдава перфектна симбиоза между училището и библиотеката с цел насърчаване на четенето. Освен тематични събития, организирани от детски отдел на библиотеката, Дияна Георгиева и Светла Ангелова участват активно като партньори и разпространители на идеите на други кампании за повишаване на четенето като „Читателска щафета“, награда „Бисерче вълшебно“ и други. Упоритата им и постоянна работа превръща Силистра в един от най-четящите градове в кампаниите, организирани от фондация „Детски книги“.

Славка Цилкова – училищен библиотекар при СОУ „Иван Вазов“, Сопот 

Славка Цилкова получава номинация за активното си участие в цялостния живот на училищната общност. Тя инициира и реализира различни проекти на библиотеката и училището, участва в провеждането на начинания от градски мащаб. По повод 1 ноември (2014) реализира Екскурзия в Карлово – „Къщите на Карловските будители”. Създава партньорски отношения с различни институции и оганизации: Общински културни институции – Сопот и Карлово, Национална мрежа на децата, Асоциация РОДИТЕЛИ, Фондация ТАЙМ, Фондация ЕКОСИСТЕМ, Фондация „Америка за България”, „Move Week”, Асоциативни мрежи, „Блог четецът” „Българска история”. Чрез организиране на различни инициативи в групите за свободно избираема подготовка в училището допринася за изграждане у подрастващите знания за историческото развитие на страната ни и Карловския край, за народните обреди и традиции, свързани с различни календарни празници, работи за интеграцията на децата от ромски произход към останалите деца, изгражда у тях желание за учене и приобщаване към книгата и четенето. 

Категория "Библиотека на годината 2014"

Носител на наградата
Регионална библиотека  „Христо Ботев“  Враца
Библиотеката получава наградата за изключителната си дейност през изминалата година. Наред с традиционните дейности – обслужване на читатели, представяне на книги, изложби, конференции, конкурси, открити уроци, тя стартира и редица иновативни дейности и услуги – електронни услуги за по-бързо и качествено обслужване, артистични работилници, Детски панаир на изкуствата, летни читални, инициативата „Изкуството лекува” – арт терапии, виртуални пътешествия, които са насочени към диалог с читателите (291различни събития за 2014 г.)
Смело реализира иновативни подходи в представянето на културното наследство на края – Обучителна програма "Роден край", която е част от Патриотичната програма на Община Враца – за 2014 година- организирани 26 събития с участието на 620 ученици.
Библиотеката се превърна в център за придобиване на дигитална и информационна грамотност за гражданите от всички възрасти и групи чрез проведените поредица от Уебинари (20 за 2014), обучения в начална компютърна грамотност (357 за 2014), предоставяне на е-услуги в областта на е-здраве, е-култура, е-заетост, е-бизнес (4957 за 2014 година). 
С редица инициативи през 2014 година бе отбелязана 60 годишнината от създаването на библиотеката. Безспорно, кулминацията на празниците бе организираната Краеведска разходка „Домът на книгата“ и Националната конференция с международно участие „Слово, книги, библиотека“. Инициативата успя да събере на едно място представители на всички отговорни за културата институции, колеги от много библиотеки в България, приятели и партньори. 
Културната институция реализира успешно няколко проекта, безспорно най-големият проект в историята на библиотеката е проектът по Програмата за  трансгранично сътрудничество между Румъния и България, съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца. 
В рамките на проекта е създаден сайт, който предоставя информация за всичко случващо се на територията на двете погранични области – в сферата на култура, бизнес, туризъм. Сайтът е достъпен на три езика – румънски, български и английски език: http://www.cbcic.ro/bg/events
За библиотеката това е най-големият проект като управление и бюджет. Подобен проект не е реализиран в нито една друга библиотека. Общата стойност е 3 280 442,62 евро, от тях 206 698,03 евро са предвидени за дейностите в Регионална библиотека „Христо Ботев”. Продължителността на проекта е 30 месеца, но основната тежест по организацията и създаването на условията и механизмите за успешното изпълнение на  трансграничния проект бе осъществена през 2014 година. 

Номинации
Библиотеката при НЧ „П. Р. Славейков – 1908“ – Пловдив

Библиотеката се утвърждава като многофункционален културно-информационен център за общността. Тя е целева по проект „Устойчиви услуги чрез мрежата на обществените библиотеки” и ще продължи работата си по този проект през 2015 г. Програмите, по които библиотеката работи през 2014 година: „Глобални библиотеки”; „Работилница за родители – Да пораснем заедно” за деца от 0 до 4 г.; работи по проблемите на децата съвместно с УНИЦЕФ, „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора” в партньорство с Дневен център на БЧК. От 2014 г. библиотеката работи по инициативата на ББИА „Направи зелена твоята  библиотека. Да опазим планетата Земя“. Включва се и в инициативата „Чети с мен”, под патронажа на Президента на Република България, като организирахме на открито в парка на кв. „Каменица” четене и драматизация на приказки, гатанки, маратон на четенето и концертна изява, с участието на деца от дом „Олга Скобелева”, майки от програмата „Работилница за родители” и малки и големи читатели. Поддържаме и развиваме инициативата „Дари книга”. 

Библиотечно-информационен център на Медицинския университет – Пловдив
Библиотеката при МУ – Пловдив реализира европейски проект за изграждане на достъпна, рентабилна и енергийно ефективна инфраструктура, включващ и цялостна модернизация на Библиотечно-информационния център на стойност близо 1,5 млн. лв. Осигурен е равен достъп до образование, ресурси и услуги на лица с двигателни и зрителни увреждания. 
Библиотеката широко прилага съвременни информационни технологии и позволява бърз и лесен достъп до електронни ресурси: лицензираните научни и образователни дигитални библиотеки на водещите информационни компании Elsevier, Thomson Reuters, Springer, EBSCO, Wiley, McGraw-Hill, A.D.A.M. и др. са достъпни 24ч. / 7 дни в седмицата, както от университетската мрежа, така и с отдалечен достъп. 
Комфортната и функционална библиотечна среда предоставя възможности за четене, екипна работа, групово учене и мултимедийни презентации. Осигурен е равен достъп до образование, ресурси и услуги на лица с двигателни и зрителни увреждания. Библиотечното обслужване се осъществява чрез автоматизираната библиотечна система „АБ“, в която е интегрирана нововъведената RFID технология.
БИЦ участва в Каталога на университетските библиотеки в България и в Своден каталог НАБИС като предоставя метаданните от електронния си каталог за споделено ползване. С дейността си подкрепя националния и международен обмен на знания и идеи и разпространява издаваното от МУ-Пловдив научно списание Folia Medica в 93 институции от 31 страни.
През октомври 2014 г. Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели номинацията „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в международния конкурс „Наука и образование“ в Оксфорд. Постигнатите резултати от реализирания инфраструктурен проект са оценени и от Европейската бизнес асамблея в Оксфорд, която обяви БИЦ на МУ-Пловдив за Университетска структура на седмицата в изданието си The Leaders Times бр.12/2014.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Библиотеката получава номинация за утвърждаването си като значим и притегателен център в предоставянето на иновативни услуги за всички жители и общности със специални потребности в Русе и региона. Библиотеката поддържа условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността; предоставя качествени информационни, образователни и културни услуги; осигурява равни възможности за достъп до образование; насърчава и подпомага потребителите при ползване услугите на „Е-правителство“; работи за интегрирането на всички членове на общността в глобалното информационно общество.
Регионалната библиотека в г. Русе е генератор на идеи и място за иновативни събития за всички представители на общността; работи за популяризиране ролята на модерните обществени библиотеки в съвременното общество. Екипът на Библиотеката привлича многобройни неправителствени организации и създава публично-частни партньорства (привлечени партньори по проекти – Банка, медии и др.); осъществява активна застъпническа роля на местно ниво; прилага иновативни практики за работа с деца; организира ежегодно международен конкурс за екслибриси, в които  привлича  творци от цял свят.

Категория "Подкрепа за библиотеките 2014"

Носител на наградата
Дружество Еконт Експрес ООД – клон Русе
Дружество Еконт Експрес ООД получава годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ във връзка с активната социална ангажираност на компанията. Еконт Експрес подкрепя събития и проекти, които обогатяват живота на хората и им носят познание. Компанията управлява собствен културен център „Буда Хаус“, където се провеждат културни и образователни събития, място, където хората споделят и получават знание. Част от социалната ангажираност на компанията е и собственото издателство. Работи съвместно с Русенски университет, читалища от региона, Драматичен театър – Русе, общински структури и фондации, младежки програми, подкрепя финансово творци и им дава възможност за изява.  Културният център „Буда Хаус“ сътрудничи активно на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Центърът е желан, отзивчив и пълноценен партньор в събития за подкрепа на знание и личностно развитие. Номинацията на дружеството се прави във връзка с готовността на мениджърския му състав да бъде в услуга на обществени и културни каузи, за проактивната им роля в диалога с културните институции и участието им в публично-частни партньорства. През 2014 г. дружеството спонсорира заплащането на енергийно обследване на сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Библиотеката предвижда да разреши важни и неотложи проблеми чрез направеното дарение от страна на дружеството. То дава добра основа за бъдещи проекти и сериозен тласък в развитието на идеята за съхраняването и обновяването на Библиотеката.

Номинация

Български информационен консорциум (БИК)
Консорциумът получава номинация за: 
 Организиране  на споделен национален абонамент за базите данни на EBSCO Host в продължение на 13 години. 

 Осигуряване на финансови ползи за библиотеките, под форма на спестени средства.
 Разширяване броя на споделените абонаменти през 2014 г. със сключването на  лицензионно споразумение с Taylor & Francis Group. 
 Осъществяване на съдействие за разпространяването на информация за електронни информационни ресурси, чрез организиране на конференции, семинари и пробни достъпи.
През 2014 г. са реализирани две издания на  семинарите „Привилегията да сме информирани“ с участието на 5 издатели, над 100 участника от 54 институции, както следва: 
За новите продукти на „Taylor and Francis“ и „PressReader на 05.03.2014 г. В събитието са участвали 60 представители на 29 институции.
За новите продукти на „ProQUEST – eBrary Academic Complete“, „MANEY PUBLISHING“ и „CABI” на 29.04.2014 г. В събитието са участвали 42 библиотекари и информационни специалисти от 26 институции.
През 2014 г., в изпълнение на целите си, сдружението организира най-много пробни достъпи до електронни информационни ресурси. В инициативата са се включили 158 организации. За една година потребителите на научна информация са използвали безплатно 71428 пълнотекстови документа.

Фотогалерия от събитието. 

 
< Предишен   Следващ >
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияЕвропейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации Фондация Глобални библиотеки - БългарияМемориален фонд Снежана Янева
facebook          
Copyright © 2000 – 2024 Българска библиотечно-информационна асоциация
София 1000, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16; тел. 0885311836; имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.