Видове членство

Членството в ББИА е индивидуално и колективно – на физически или юридически лица, които споделят целите на сдружението, приемат и спазват устава и решенията, съдействат на задачите, насоките на развитие и усъвършенстване на библиотечно-информационния сектор. Членовете – това са професионални лидери, които приемат дейността си в Асоциацията като въпрос на чест, отстояват и защитават професионалните интереси на гилдията.
Индивидуалните членове могат да се обединяват в териториални секции и секции по различни дейности и теми.
Членството в сдружението се  прекратява с едностранно писмено волеизявление до УС на ББИА или поради отпадане – при невнасяне на членски внос или системно неучастие в дейността на сдружението.