Процедура на годишните награди

ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
В ГОДИШНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ НАГРАДИ НА ББИА

1. Процедурата по излъчване на победителите в годишните библиотечни награди обхваща два етапа.

   1.1. Първият етап е „Допустимост на кандидатите“ и в него преценката се прави по документи.

      1.1.1. ИБ на ББИА преглежда постъпилите формуляри с предложения и приложените към тях документи, за да установи тяхното съответствие на Статута. (15.04. – 20.04.)
      1.1.2. ИБ на ББИА изготвя доклад за постъпилите кандидатури и тяхното съответствие на Статута пред УС. (23.04.)

   1.2. Вторият етап е „Избор на наградените“

      1.2.1. Докладът на ИБ на ББИА в етапа „Допустимост на кандидатите“, заедно с документите на допуснатите кандидати, се предава на УС на ББИА. (23.04.)
      1.2.2. Всеки от членовете на УС получава екземпляр от документите на допуснатите кандидати. (23.04.)
      1.2.3. УС оценява кандидатурите по петобалната система, като най-високата оценка е 5, а най-ниската – 1. (23.04. – 30.04.)
      1.2.4. Всеки член на УС оценява всяка от кандидатурите и изпраща своите резултати на Председателя на ББИА. (30.04.)
      1.2.5. Председателят обобщава получените оценки и изготвя информация за крайните резултати от конкурса. (04.05.)

2. График за наградите:

   2.1. Публикуване на обява за събиране на предложения, съгласно Статута и Процедурата на годишните библиотечни награди – 28.02.
   2.2. Събиране на предложения – 01.03. – 15.04.
   2.3. Откриване на процедура по излъчване на победителите (съгласно т. 1) – 15.04.
   2.4. Обявяване на номинираните – 11.05.
   2.5. Връчване на наградите – в деня на откриването на НБС.

3. Всички текущи решения, свързани с процедурата на библиотечните награди и по наложили се допълнителни уточнения, по възникнали непредвидено ситуации или по казуси, неописани в Статута и Процедурата, се вземат от УС на ББИА с обикновено мнозинство.