Общо събрание 2006
София, 6 октомври 2006 г.
Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение от 29 юни 2006 г. свиква Общо годишно събрание на сдружението на 6 октомври 2006 г. в 9.30 ч. в големия салон на Българската академия на науките, София, при следния дневен ред:
 
1. Откриване на общото събрание и избор на комисии за провеждането му.
2. Отчет на Управителния съвет на СБИР за дейността му през периода от 1 юни 2005 г. до 6 октомври 2006 г.
3. Финансов отчет за приходите и изразходваните средства.
4. Дискусии.
5. Разни.
 
Текстът на Отчетния доклад за дейността на СБИР за периода юни 2005 – септември 2006 година, можете да изтеглите от тук.