Общо събрание 2007
София, 4 октомври 2007 г.
Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение от 19 юли 2007 г. свиква Общо годишно събрание на сдружението на 4 октомври 2007 г. в 9.30 ч. в големия салон на Българската академия на науките, София, при следния дневен ред:

1. Откриване на общото събрание и избор на комисии за провеждането му.
2. Отчет на Управителния съвет на СБИР за дейността му през периода от 6 октомври 2006 г. до 4 октомври 2007 г.
3. Финансов отчет за приходите и за изразходваните средства.
4. Дискусии.
5. Избор на комисия за подготовка на предложения за промени в устава на СБИР.
6. Разни.

Отчетния доклад можете да изтеглите от тук.