Общо събрание 2009
София, 29 април 2009 г.
 
Управителният съвет на ББИА свиква редовно Общо събрание, което се проведе на 29 април 2009 г. от 9.30 часа в залата на Американския център в Столична библиотека, София.
 
Общото събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Избор на комисии за неговото провеждане.
2. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на общото събрание.
3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2008 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г.
5. Приемане на бюджета за 2009 г.
6. Приемане на програма за дейността на ББИА за 2009 г.
7. Разни.