Статут на училищната библиотека и училищния библиотекар

Статут на училищната библиотека и училищния библиотекар в Закона за предучилищното  и училищното образование

Във връзка с изработването на проект за Закон за училищното образование и предложението на МОМН за обществена дискусия (публикувано на сайта на Министерството на 2 август 2010 г.) Българската библиотечно-информационна асоциация отново внесе своето становище и конкретните си предложения по текстовете на Проектозакона за статута на училищната библиотека и училищния библиотекар. Писмата с позицията на ББИА са предоставени на вниманието на експертите на МОМН и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание на 4 август 2010 г.

На сайта на НС е публикуван текстът на Законопроект за предучилищното и училищното образование, внесен на 21 ноември 2014 г. В него са отразени част от предложенията на ББИА, направени в процеса на подготовката му.
Във връзка с предстоящото обсъждане в Народното събрание ББИА подготвя позиция относно регламентирането на библиотечно-информационното обслужване, училищните библиотеки и статута на училищния библиотекар.