Участие на обществените библиотеки в програмите за развитие на електронното управление

От името на Българската библиотечно-информационна асоциация беше внесено писмо до министъра на културата относно участието на обществените библиотеки в програмите за развитие на електронното управление като точки за достъп и в дейностите по популяризиране, достъп и участие на гражданите в електронното управление – стратегическа цел 3 от Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020. Към писмото е приложено становището на ББИА относно Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020.