Нова Наредба за фондовете

В Държавен вестник, № 98 от 28 ноември т.г. е обнародвана Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на министъра на културата. Тази Наредба се издава на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки.

В брой 1 за 2015 г. на списание „ББИА онлайн“ може да намерите подробна публикация за обхвата, съдържанието и новите моменти в Наредбата.