Общо събрание 2016

София, 24 март 2016 г.

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) свика редовно Общо годишно събрание в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:
 
1. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на Общото събрание. 
2. Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на ББИА  през 2015 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г. и на бюджета на ББИА за 2016  г.
4. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2016 г.
5. Разни.

-------------------------------------------------------------------

Заявка за участие на представител на библиотека  колективен член (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2015 г. (.pdf)
Програма за дейността на ББИА за 2016 г. (.pdf)  

os_2016.jpg

os_2016_1.jpgos_2016_2.jpg