Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“
logobbia_m.jpg
На 20 и 21 октомври 2016 г. в Столична библиотека се проведе Национална кръгла маса на ББИА, посветена на изключително важни проблеми на стандартизацията в библиотечния сектор.

 

Програма

20 октомври 2016 г., зала на Театър "Възраждане"
Български държавни стандарти в библиотечния сектор 

13:00 Откриване
13:15 Въведение: Стандартизация на библиотечно-библиографските и информационните дейности (.ppt)
Александра Дипчикова
13:30 Българският институт за стандартизация днес. Същност, членство, участие. Технически комитет – 16: Как се изработват и утвърждават БДС ISO стандарти за библиотечния сектор (.pptx)
Десислава Гуленова, БИС
14:00 Новости в международната библиотечна статистика, включени в БДС ISO 2789:2015 Библиотечна документация. Стандарт за международна библиотечна статистика (.pptx)
Стефка Илиева, НБИВ – Пловдив 
14:20 Проблеми и етапи на въвеждане на БДС ISO 2789:2015 в локалната, отрасловата и националната статистика (.pptx)
Анета Дончева, СУ „Св. Климент Охридски“
14:40 Дискусия
15:00 Кафе пауза
15:20 Индикаторите за резултатност - инструменти за оценяване на ефективността на услуги, ресурси и дейности на библиотеките (БДС ISO 11620:2015) (.pptx)
Анна Попова, ББИА 
15:40 Влияние на библиотечните услуги върху отделната личност и обществото (Представяне на БДС ISO 16439:2014. Информация и документация. Методи и процедури за оценяване въздействието на библиотеките) (.pptx)
Ангелина Ставрева, НБИВ – Пловдив 
16:00 Дискусия 

21 октомври 2016 г., зала "Вяра"
Стандартизация извън БДС

9:00 Стандартизация в каталогизацията (.pptx)
Милена Миланова, СУ „Св. Климент Охридски“
9:45 Стандартизация на класификационната система в България (.ppt)
Антоанета Тотоманова, НБКМ 

10:15 Кафе пауза 
10:30 Нормативен контрол в каталогизацията (.ppt)
Надя Карачоджукова, НБКМ 
10:50 Изграждане на съвременен инструментариум, който да бъде използван в процеса на каталогизация в българските библиотеки (.pptx)
Биляна Яврукова, СУ „Кл. Охридски“ 
11:30 Примерни модели за библиографско описание. (Презентация на работната група по библиографско описание) (.pptx)
Силвия Филипова, НБКМ 
12:00 Дискусия и закриване

Фотогалерия.