Национален форум „Библиотеките днес” 2016
globalni_2016.jpg

Национален форум „Библиотеките днес” има за цел да представи ролята на обществената библиотека в съвременното общество и да очертае нейния потенциал като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот: от неформално образование, достъп до култура, достъп до интернет и информационните ресурси на глобалното информационно общество, до бъдещите услуги на електронното правителство.

В рамките на форума ще бъдат представени новите възможности на обществените библиотеки и услугите, които те могат да предоставят в условията на развиващо се информационно общество през XXI в. Ще се очертаят водещите тенденции, ще се представят добри практики и ще се обсъдят потенциалът и ползите от публично-частното партньорство, като възможност за подобряване на материалната база, развитието на иновативни технологии и съвременни услуги в библиотеките, чрез които те успешно да отговарят на нуждите на местните общности.
 
За участие във форума, организиран от Фондация Глобални библиотеки – България, са поканени представители на библиотечните среди от цялата страна, кметове и представители на общини, представители на министерства и държавни агенции, председатели и членове на комисии към Народното събрание, евродепутати, представители на бизнеса, неправителствени организации и чуждестранни гости, имащи отношение и участващи в процеса на формиране и прилагане на политики в сферата на културата, библиотечната дейност и информационните технологии.