Среща на председателя на ББИА в Министерство на културата
logobbia_m.jpg
На 29 юни 2017 г.  председателят на ББИА проведе работна среща с  г-жа Амелия Гешева, зам.-министър на културата. На срещата присъства и доц. д-р Венцислав Велев, и.д. директор на Дирекция „Международни и регионални дейности“.   
На срещата г-жа Янева сподели притесненията на гилдията относно забавянето при въвеждане на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване като инструмент за финансово обезпечаване на основни библиотечни дейности и поиска по-голяма прозрачност относно механизма за отпускането на средства за неговото изпълнение – планиране на тези средства, тяхното одобряване по време на бюджетната процедура и предоставянето им на библиотеките.
Във връзка с обявяването на 2018 г. за Европейска година на културното наследство, председателят на ББИА изтъкна активната дейност на българските библиотеките за популяризиране на книжовното културно наследство и напомни както за нуждата от целево финансиране на дейностите по неговото опазване, съхраняване и дигитализация, така и за необходимостта библиотеките да бъдат включени в Закона за културното наследство и Стратегията за развитие на културата. 
Председателят на ББИА посочи добри практики на българските библиотеки за въвеждане на иновативни библиотечни услуги и призова към разглеждане на възможностите за национална програма за технологично обновление, включително и чрез средства по европейски програми.
Беше изтъкната ролята на библиотеките за ученето през целия живот, за повишаване грамотността на населението във всички нейни форми, за подкрепа на процесите на електронното управление и др. и бяха обсъдени възможностите Министерство на културата да работи с други министерства и агенции за включване на библиотеките в национални документи и програми по тези теми и осигуряване на съответно финансиране.
Във връзка с предстоящото Председателство на Съвета на ЕС бе обсъдена възможността за участие на библиотеките при изпълнението на Комуникационната стратегия.