Покана за участие с доклади в XXVІІІ Национална конференция на ББИА
libplovdiv-logo.jpg
ББИА ще проведе своята XXVІІІ Национална конференция на 7 – 8 юни 2018 г. в Пловдив на тема: "Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство".
Конференцията се посвещава на Европейската година на културното наследство, чиито основни акценти са насочени към децата и младите хора, които са призвани да работят и опазват това наследство за следващите поколения, т.е образователна стойност на културното наследство. Другите акценти са свързани с приноса за устойчивото икономическо и социално развитие; с намирането на интелигентни решения за опазване и управление на културното наследство.
 
Моля да изпращате своите предложения за доклади (заглавие и анотация до 300 знака) в срок до 8 май 2018 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , като посочите и координати за обратна връзка. След като бъдат разгледани всички получени предложения, комисията по организация на конференцията ще уведоми авторите на одобрените теми до 25 май 2018 г.
Очакваме вашето активно участие и интерес!

Основни теми и проблеми:

Съвременният интегриран подход към културното наследство и мястото на библиотеката

 • Развитие и поддържане на мрежи за сътрудничество в областта на културното наследство (координиране и коопериране на библиотеките и други институции за опазване, съхраняване и популяризиране на книжовното културно наследство).
 • Управление и създаване на устойчиви национални и международни партньорства; развитие на транснационално сътрудничество. 
 • Формиране на мрежови информационен ресурс в областта на културното наследство в България – създаване на платформи за информация и обмен на добри практики и база данни на материалните и нематериалните паметници на културата.

Книжовното културно наследство и ролята му в образователния процес

 •  с децата и младите хора и предоставянето на достъп до книжовното наследство при привилегировани условия.
 • Използване на дигиталните ресурси на българските библиотеки в образователния процес.

Културното наследство принадлежи на всички

 • Представяне на българското книжовно наследство в европейски и световни дигитални библиотеки.
 • Възможности за достъп до книжовните културни ценности на всички категории потребители и от всички социални среди.

Политики в България за насърчаване на активните действия и сътрудничеството в областта на опазването, развитието и достъпа до културното наследство

 • Създаване и развитие на съвременна нормативна база, програмни и стратегически документи, свързани със съхраняването, опазването и достъпа до книжовните културни ценности. 
 • Разработване на правни инструменти за алтернативни модели за управление и показване на резултатите от дейностите по опазването и достъпа до културно наследство.
 • Ангажиране на местните общности, гражданското общество и частния сектор по отношение на запазването и насърчаването на свързаните с културното наследство дейности.

Културното наследство в преход и нов поглед върху представянето му във физическото и виртуално пространство

 • Форми и методи за популяризиране на книжовното културно наследство.
 • Развитие на съществуващите и изграждане на нови специални колекции в библиотеките – архивни, краеведски, филателни, нумизматични, от произведения на изкуството и др.
 • Възможности за популяризиране на книжовното културно наследство чрез включване на библиотеките в туристическа дестинация.

Опазване и съхраняване на книжовното културно наследство

 • Съвременни тенденции в опазването и съхраняването на книжовното наследство.
 • Изграждане на дигитални колекции и дигитални библиотеки на локално и национално ниво.
 • Опазване и съхраняване на библиотечните колекции и фондове – изграждане на нови хранилища, консервация и реставрация на специалните колекции, планове за действие при бедствия и др.; осигуряване на максимално възможната екологосъобразност на управлението на обектите.

Иновации и културно наследство

 • ИКТ инструменти и иновативни технологични решения
  - проблеми на стандартизацията и техническото осигуряване на изграждането и достъпа до книжовното културно наследство;
  - изисквания и методи за дигитализация на библиотечните документи; стандарти, графични формати, стандарти и структури от метаданни; проблеми на дългосрочното съхранение, семантично и контекстуално търсене и други.
 • Интердисциплинарни изследвания, насочени към:
  - книжовните паметници – в областта на колекциите; в областта на библиотечното, музейното и архивното дело; в областта на компютърните науки и управление на информация; в областта на правото и др.;
  - анализ на управлението и въздействието на процесите за развитие и популяризиране на културното наследство.
 • Изграждане на дигитални компетентности
  - квалификация и мобилност на специалистите в областта на културното наследство и достъпа на младите специалисти до свързания с културното наследство пазар на труда.