Общо отчетно-изборно събрание 2020
София, 16 юни 2020

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свика редовно Общо отчетно-изборно събрание, което се проведе в зала 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи, София 1000, ул. „Георги С. Раковски“ №108, при следния днeвен ред: 
1. Доклад на мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и годишен финансов отчет на ББИА през 2019 г. 
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на ББИА за 2020 г.
4. Избор на един нов член на Управителния съвет за попълване на състава до приключване на мандата му през 2021 г.
5. Избор на председател на УС на ББИА до приключване на мандата на настоящия УС през 2021 г.  

------------------------------------- 

Писмо покана за участие в Общото събрание (.docx
Заявка за участие на член – юридическо лице (.docx
Заявка за участие на индивидуален член (.docx
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.docx)
Пълномощно за представителство на индивидуален член (.docx)
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2019 г. (.doc)
Програма за дейността на ББИА за 2020 г. (.doc)