Общо отчетно-изборно събрание 2021
София, 29 юни 2021 Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свика редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което се проведе в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:
1. Доклад на мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Приемане на отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и годишен финансов отчет на ББИА за 2020 г.
3. Приемане на Програма за дейността и на бюджета на ББИА за 2021 г.
4. Избор на нов Управителeн съвет.
5. Разни

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.docx
Заявка за участие на член – юридическо лице (.docx
Заявка за участие на индивидуален член (.docx
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.docx)
Пълномощно за представителство на индивидуален член (.docx
Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2020 г. (.docx)
Програма за дейността на ББИА за 2021 г. (.docx)

-------------------------------------------------------------------

Избран Управителен съвет с мандат 2021 – 2024 г.

Председател
Анета Дончева

Членове
Ваня Грашкина-Минчева
Васил Загоров
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Калина Иванова
Надежда Груева
Петя Георгиева
Росица Добрева
Спаска Тарандова