Библиотечни политики и библиотеките в политиките
XXXIII национална конференция на ББИА 
8 – 9 юни 2023 г., Пловдив
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“

logobbia.jpg
 
     logo_aup.jpg
     
    

logo_fgbb.jpg
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ХХХIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА

БИБЛИОТЕЧНИ ПОЛИТИКИ И БИБЛИОТЕКИТЕ В ПОЛИТИКИТЕ

8 – 9 юни 2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С подкрепата на:
 ebsco_information_services_logo.png   rais.jpg 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Програма

8 юни

Аула на Аграрен университет – Пловдив

9.00 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.30 Откриване на конференцията

10.30 – 10.45
Представяне на Университетската библиотека на Аграрен университет – Пловдив (.ppt)
Joseph Senoko, докторант

Панел I. Библиотеки – правна регулация, нормативни актове, статистика 

Модератор: Спаска Тарандова

10.45 – 11.00 
Ролята на библиотечните асоциации за формирането на библиотечни политики (.pptx)
Анета Дончева, ББИА

11.00 – 11.15 
Възможности за финансиране на обществените библиотеки (.pptx)
Силва Хачерян, Министерство на културата

11.15 – 11.30 
Място и роля на библиотеките в публичните политики: Различни подходи
Юлия Савова, УниБИТ

11.30 – 11.45 
Националната библиотечна статистика – фактор за формиране на политики (.pptx)
Милена Владимирова, РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора

11.45 – 12.00
Изграждане на нормативна база за училищните библиотеки (.pptx)
Таня Пилева, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

12.00 – 12.15 
Специалните библиотеки в България – нормативна уредба, правна регулация и статистическа отчетност
Боряна Козарева, ЦСБ при Селскостопанска академия

12.15 – 12.30
Представяне на проекта на ББИА „Развитие на политиките за взаимодействие с гражданското общество в процеса по мониторинг и оценка на въздействието
на законодателството“ 
(.pptm)
Милена Модева, Адвокатска кантора „Модева и партньори“

12.30 – 13.15
Обедна почивка
 
Модератор: Галина Савова

13.15 – 13.30
Стандартизация на библиотечната дейност – предизвикателства и решения (.pptx)
Светомира Вачева, РБ „Партений Павлович“ – Силистра

13.30 – 13.45
Идентификацията на движими културни ценности и българските библиотеки 
Петко Георгиев, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

13.45 – 14.00
Международният книгообмен по примера на Централна библиотека на БАН (.pptx)
Веселина Георгиева, ЦБ на БАН

14.00 – 14.15
Библиотеките са за всички – решенията, които EBSCO предлага (.pptx)
Драган Николич, EBSCO Information Services

14.15 – 14.30
Дискусия

Панел II. Библиотечни политики и практики и предизвикателствата на съвременното общество

Модератор: Надежда Груева

14.30 – 14.45
Интелигентното информационно общество и библиотеките: възможна ли е симбиоза? (.pptx)
Оля Харизанова, СУ „Св. Климент Охридски“

14.45 – 15.00
Библиотеките и технологиите промени в контекста на проекта ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) (.pptx)
Спаска Тарандова, ФГББ

15.00 – 15.15
Ролята на библиотеките като информационен център с оглед на глобалните задачи пред българското общество
Евгения Русинова, УниБИТ

15.15 – 15.30
Научните конференции – еволюция в дейността на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе
Юлий Йорданов, Дружество „Будители“ – област Монтана

15.30 – 15.45 
Предизвикателствата на съвремието – медиативната роля на библиотеката при подпомагане на социалната интеграция на групи в риск (.pptx)
Радка Калчева, Цветелина Войчева, РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

15.45 – 16.00
Библиотеките и краудсорсингът в европейските и световни политики и практики
Христина Динева, НБ „Св. св. Кирил и Методий“

16.00 – 16.15
77-годишен път на развитие и библиотечна политика на ЛУБ „Благой Янков Мучето“ – Струмица
Аница Милева, Гонца Анастасова, ЛУБ „Благой Янков Мучето“ – Струмица

16.15 – 16.45
Кафе пауза

Модератор: Калина Иванова

16.45 – 17.00
Фототипните издания на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – дългът на миналото, стратегии на настоящето, колекции на бъдещето (.pptx)
Бояна Минчева, Яница Радева, НБ „Св. св. Кирил и Методий“

17.00 – 17.15
Създаване на нови ресурси с осигурен свободен достъп до дигитално съдържание от Централна библиотека на БАН по Националната научна програма
„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ 
(.pptx)
Силвия Найденова, Валентина Георгиева, ЦБ на БАН

17.15 – 17.30
Използване на дигитализирани библиотечни и архивни документи в НА на БАН
Дарина Илиева, Научен архив на БАН

17.30 – 17.45
Емоциите при четене имат силата да ни накарат да се развиваме (.pptx)
Димка Михайлова, РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора

17.45 – 18.00
Библиотеката с ново измерение за децата от новото поколение (.pptx)
Милена Марковска, ГБ „Паисий Хилендарски“ –  Асеновград

18.00 – 18.15
Структура, план и дейност на библиотекарите в University of Minnesota Duluth относно информационна грамотност, дигитализация и архивиране на данни и документи (.pdf)
Пламен Милтенов, University of Minnesota, Duluth

18.15 – 18.30
Възможности на Open Journal Systems (OJS) като платформа за научни издания в аграрните науки (.pptx)
Кирил Камбуров, СУ „Св. Климент Охридски"

18.30 – 18.45
Дискусия

19.00 – 21.30
Коктейл в двора на Аграрен университет – Пловдив

9 юни

Аула на Аграрен университет – Пловдив

Панел. III. Академични библиотеки, научноизследователски и образователни политики и практики

Модератор: Петя Георгиева

9.30 – 9.45
Актуално състояние и климат за развитие на академичните библиотеки в България – политически, икономически, социален и технологичен анализ (PEST
анализ) 
(.pdf)
Виктория Иванова, УБ при РУ „Ангел Кънчев“

9.45 – 10.00
Европейските проекти на Медицински университет – София и участието на Централна медицинска библиотека в помощ на научноизследователските и образователните политики (.pdf) 
Людмила Томова, Централна медицинска библиотека при МУ – София

10.00 – 10.15
Библиотеката на Нов български университет – успешни политики и практики (.pptx)
Ангелина Гимишева, Библиотека при Нов български университет

10.15 – 10.30
Erasmus Staff Training Week for Librarians 2023“, Марибор, Словения –
пример за успешни европейски политики сред университетските библиотеки“ 
Кристина Димитрова, Снежанка Стайкова, Библиотека при Аграрен университет – Пловдив

10.30 – 10.45
Политики за социалните мрежи: Необходимост и фактор за успех в работата на академичните библиотеки в онлайн пространството (.mp4)
Радина Дамянова, Библиотека „Паница“ при АУБ

10.45 – 11.00
Създаване и управление на специализирана е-библиотека при НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ (.ppt)
Борислава Маноилова, Академична библиотека на НАТФИЗ

11.00 – 11.15
Новият фокус на библиотеките в запазването на студентско дигитално съдържание (.pdf)
Николина Иванова-Бел, Библиотека „Паница“ при АУБ

11.15 – 11.30
Професия библиотекар – мисията (не)възможна (.pptx)  
Десислава Самуилова, Библиотека при Медицински университет – Пловдив

11.30 – 11.45
Каталог от пленер по рисуване като медия, училищна библиотека като медиатор. Изследване на случай (.pdf)
Мария Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“

11.45 – 12.00
Дискусия и закриване на конференцията

12.30 – 14.00
Посещение във винарската изба на Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник