Библиотечната система в България
Х национална научна конференция
София, 7 юни 2000
Доклади от конференцията